Blažek Bouzek Bratislava Brno bronzová kopí bronzové meče Bureš Castellologica Bohemica ČAS časopis Čelákovice České Lhotice Čižmář článek Čtverák Děčín doba bronzová Droberjar DSN Durdík Eggers encyklopedie eneolit etruský experiment Frymburk Germáni halštat hornictví hra hrad Hradec Králové hradiště hřivna Chrudim Chvojka import Jablonec nad Nisou jehlice jeskyně Jižní Čechy kameny kanibalismus kasteologie Keltové keramika kladiva kniha koflík konzervace koroze kovadliny kovolitectví kovové artefakty Královehradecký kraj latén Lewis-Williams Liberec Liberecký kraj Lutovský lužická popelnicová pole metalurgie montánní archeologie Musil muzeum nabídka náhrobníky Národní muzeum národní technické muzeum návod nedestruktivní archeologie neolit Nitra Oliva Olomoucký kraj paleobotanika paleolit Památkářské časopisy Památková péče na Moravě Památky středních Čech Pardubice Pardubický kraj Pearce Píč Plzeň Podborský Poděbrady popularizace archeologie povrchové sběry pozvánka Praha pravěk Průzkumy památek ranný středověk recenze sborník seminární práce situla skalní hrad Vranov Sklenář Slabina Sloup v Čechách Slované Smejtek speleologie srkipta střední Čechy svatí Šmolíková šperk štípaná industrie technologie těžba surovin tip Turek tvrz únětická Velký Vřešťov Veneti Vokolek východní Čechy výstavy Waldhauser zámek záušnice zpracování nálezů Zprávy památkové péče železo Živá archeologie

úterý 5. června 2012

Seminární práce: Vlasové ozdoby, prsteny, náušnice, zápony


Autor: Katka Hiklová
Spirálovité a drátěné vlasové ozdoby (Noppenring, záušnice), prsteny, náušnice, zápony (kostěné, měděné, zlaté, stříbrné, elektronové, bronzové)

(obrazový doprovod k práci si stáhnětete zde)

1. Úvod
Ozdoby se vyskytují ve společnosti již ode dávna. První šperky můžeme zařadit již do období paleolitu. V této době ale musíme hovořit o špercích převážně z organického materiálu jako kůže, kosti, paroží a podobně. Ozdoby tohoto období lze rozdělit do tří skupin: ozdoby hlavy, těla a oděvu. Ze skupiny ozdoby těla lze zmínit například drobné prstýnky, které byly vyráběny z mamutoviny, a mohly mít otvor pro vsazení kamene. Díky vývoji společnosti se také rozvíjely technologie výroby nejen šperků.
Na počátku neolitu se začíná objevovat tzv. spondylový šperk, což je ozdoba vyrobená ze schránek tlustoskořapatého středomořského mlže Spondylus gaedoropus. V mladším období neolitu byl spondylový šperk vystřídán hliněnými šperky, hlavně korálky, nebo se k jeho výrobě použilo schránek z domácího prostředí a to schránek mlžů a říčních škeblí. Postupný rozmach výroby šperků nastává až na konci eneolitu. Hlavní surovinou pro vznik ozdoby se stává měď. Mezi nejčastější ozdoby se řadí čelenky a záušnice. V době bronzové šperky byly jemněji propracovány a kromě bronzu a drahých kovů hledány k jejich výrobě i jiné látky, zvláště sklo a lignit. Pásové zápony, různé kovové přezky a nákončí byly, vhodným doplňkem oděvu hlavně v pozdních dobách. V době bronzové a halštatské se začínají ve větší míře objevovat opaskové zápony. Od počátku druhého tisíciletí nosili naši předkové kovové náušnice, nejprve z jednoduchého tvaru, později ozdobně propracované. V době bronzové je již plně rozvinutá metalurgie bronzu díky lidu Únětické kultury. Mezi bronzovými předměty dominuje řada jehlic, časté jsou také vlasové ozdoby stočené z dvojitého drátu tzv. „noppenringy“. V této periodě se kromě vlasových ozdob a jehlic začínají postupně vyvíjet náušnice a kruhové ozdoby. Ve starším i mladším období doby železné je měď nahrazena železem, ale objevují se také šperky ze zlata, stříbra nebo bronzu. V době římské začíná být vzácný kruhový šperk, který do tohoto období patřil, kromě spon a jehlic, mezi nejčastější ozdoby těla. Začínají se častěji vyskytovat prsteny a náušnice. I když se Germáni snažili přiblížit Římu podobným stylem oblékání a zdobení, náušnice se u nich populární nestaly. Naopak v období stěhování národů se šperk opět dostává do popředí. Typické jsou prsteny, závěsky, nákrčníky, jehlice, ojediněle i kování opasků. V raném středověku je výroba ozdob na vrcholné úrovni. Typické jsou různé druhy náušnic, závěsků, nákončí opasků, jehlic a podobně. Slovanské ženy kromě drahých náušnic často cizího (byzantsko-orientálního) původu zaplétaly si do vlasů zvláštní záušnice esovitého tvaru, zhotovené z bronzu a stříbra.

2. Vlasové ozdoby

Podle Sklenářova slovníku  je vlasová ozdoba, čelenka nebo diadém, ozdoba hlavy nebo může jít i o výztuž obvodu pokrývky hlavy. Měděných předmětů je stále poměrně málo. Vyskytují se spirálky do vlasů, trubičky do náhrdelníků, šídla a dlátečka, vzácný je nožík či drátovitý diadém (obr. 1). Ženy, případně i děti zdobily své hlavy dvěma kusy vlasových ozdob z jednoduchého drátu svinutého do spirály o 4-6 závitech (obr. 2). Často se také v eneolitu vyskytují vlasové ozdoby v podobě jednoduchých kroužků s přesahujícími konci, z nichž jeden je ostrý a druhý tupý. Naopak velmi vzácné jsou exempláre z dvojitého drátu na koncích stočené ve smyčku. Ženským kovovým artefaktem k ozdobě vlasů jsou obdélné destičky z měděného plechu. Podobné destičky, ovšem tepané ze zlata, doprovází bohaté pohřby žen s měděnými dýkami, jako v případě v hrobu I. z Bylan. Tyto destičky mají podél kratších stran otvor k uvázání, byly velmi tenké a pružné a stočené zřejmě sloužily ke spínání vlasů. Strany destiček jsou lemovány vybíjeným ornamentem, skládajícího se z drobných důlků nebo úseček. Ve střední Evropě se zpravidla objevují ve dvojicích u hlavy zemřelé. Na konci staršího eneolitu dochází k rozvoji kovovýroby. Typickým příkladem jsou diadémy typu Vulkovar.
            V době bronzové mohly být čelenky kombinovány se závěsnými trubičkami
z bronzového plechu, někdy na konci stočeného do trubičky. Nálezy z depotů a hlavně hrobů, jsou různě zdobené (tepaná a rytá výzdoba). Jde nejčastěji o různé růžice (spirály). Typologie není příliš proveditelná pro nízký počet nálezů. Jejich předchůdci byly čelenky a diadémy z organického materiálu s různými našitými aplikacemi (kostěnými, jantarovými, kovovými, lastury atd.). Mezi nejznámější druhy patří čelenky vykovávané z drátu, které jsou tordované s roztepanou čelní plochou pro umístění výzdoby, někdy jsou konce roztepané, rozštípnuté na polovic a stočené v růžice. Dále drátěné čelenky několikadílné. Jde o čelenku sestavenou z více drátů (vykovávaných nebo tažených) pospojovaných svorkami, též s připojenými růžicemi. Mezi další typy patří čelenky jednoduché, nejčastěji páskové s očkem na konci pro sepnutí. Výzdoba je převážně vytepávaná. Masivní exemplář z Karpatské kotliny má rytou a vybíjenou výzdobu, na obou koncích pak perforace pro sepnutí. Tento nález spadá do období konce střední doby bronzové. Známé jsou také růžicové diadémy (obr. 3). Vůbec nejpoužívanějším únětickým šperkem jsou vlasové ozdoby z dvojitého drátu se zpětnou kličkou, které známe v různém provedení i velikosti takřka výlučně z ženských hrobů. Ve středním období Mohylových kultur byly objeveny spirály ze zlatých drátů jednoduchých nebo dvojitých, původně téměř vždy spirálově vinutých. Západočeské jsou menší než východočeské a jsou umístěny v hrobech u hlavy, snad jako vlasové ozdoby. Z období Lužických popelnicových jsou doloženy zlaté drátěné spirály a diadémy ze zlatého plechu. Mezi kovovým šperkem stojí na prvém místě otomanské kultury řada variant zlatých vlasových ozdob sibiňského typu bez zpětné kličky i se zpětnou kličkou. V kultuře Středodunajské mohylové kultury se vyskytují hroby velmi bohaté. Některé pohřby lze označit jako „knížecí“. Nacházejí se zde i v pozdní době bronzové diadémy (obr. 4), ozdobná křížová kování, a podobně. V mladším období doby bronzové je šperk velmi bohatý prvek.
Řada ozdob z bronzového drátu se našla na lokalitě Mušov v sekundární poloze ve vykradených hrobech, často pouze ve zlomcích. Nálezy v původní poloze ležely vždy u lebky což potvrzuje, že jde o vlasové ozdoby či o předměty sloužící k úpravě vlasů. Kompletně zachované šperky byly vždy zhotoveny z dvojitého drátu s koncem vzájemně stočeným a obvykle byly opatřeny jednoduchou čtyřnásobnou kličkou. Chronologická klasifikace ozdob z dvojitého drátu není jednoduchá, protože se vyskytují po celou starší dobu bronzovou.
Chronologicky mladší jsou zřejmě ozdoby s vícenásobně vinutou ozdobnou ploškou, které známe z pohřebišť vyvinuté únětické kultury, například nález bohatě zdobené čelenky z Příkaz. Kolekce bronzových předmětů doplní mnohonásobně vinuté ozdoby.
V halštatu je výskyt vlasových ozdob doložen v mnohem menší míře než v předchozích obdobích. Mezi nejznámější nálezy patří čelenka z inventáře v Býčí skále. V době laténské jsou známé stříbrné vlasové ozdoby, ale jedná se o vzácné nálezy. V dalších dobách našich dějin je to s nálezy vlasových ozdob velmi podobné. Vyskytují se minimálně, v hrobech se prakticky neobjevují. Snad až v období raného středověku stojí za zmínku ozdoby mužských copů.

3. Záušnice

Záušnice je drobný šperk k ozdobě účesu vyrobený z drátu stočeného do kroužku a krátké spirálky o průměru do 5 cm. Konec může být někdy různě tvarován. U jednoduchých záušnic nelze rozhodnout zda nejde o náušnici, respektive o její obroučku zbavenou zdobné části. Kritériem odlišení záušnice od náušnice může být větší síla drátu nevhodná pro náušnici a těsnější blízkost konců.
V eneolitu, v kultuře Šňůrové keramiky, jsou známy drobné měděné spirálovité záušnice (obr. 5), které se nacházejí na obou stranách lebky vedle spánků. Byly nalezeny stříbrné/elektronové záušnice typu Sion (obr. 6), které jsou tvořeny šroubovitě točeným drátem s jedním koncem roztepaným do plošky, která byla zdobena vybíjeným ornamentem (nalezeno např. Praha - Bubeneč). Ze stejného období pochází kovové záušnice. Z mědi, zlata a stříbra jsou záušnice z dvojitého drátu známy z kultury Zvoncových pohárů.
V době bronzové jsou esteticky zvlášť působivé zlaté kličkové záušnice
(něm. Noppenring, obr. 7), které se nachází u hlavy zemřelého. Jednalo se možná o ozdobu účesu. Způsob nošení není zcela objasněn. Mohly být zavěšeny na skráních na pásce z organického materiálu, stejně tak mohly sloužit jako vlasové ozdoby. Byly nalezeny také srdcovité záušnice a kličkové záušnice v karpatské kotlině. K výjimkám patří terčové záušnice se závěsným drátem nebo záušnice typu Ledce s příčně přesekávaným žebírkem a záušnice sibiňského typu (obr. 8). Mezi ojedinělé tvary patří dvojitá kličková záušnice. Tento šperk je považován za sedmihradský import. V některých kulturách na počátku doby bronzové ve vyskytují záušnice ve tvaru vrbového listu. Tento tvar je typicky pro nitranskou kulturu.
V době železné už tento typ šperku dožívá a vyskytuje se minimálně. Ojediněle se vyskytne v halštatu měděná pozlacená záušnice ze stočené tyčinky knoflíčkovitě zakončené (obr. 9) nebo v Břežánkách na Bílinsku se našla za nejasných okolností bronzová, stříbrem plátovaná spirálovitá záušnice skythského typu z 5. - 4. století BC, která naznačuje možný dopad V vlivů až do S Čech.
V dalších obdobích výskyt záušnic není o ni málo lepší, než v době železné. Spíše se začínají vyskytovat korálky a závěsky do vlasů. Záušnice se opět ve větší míře objevují až v období mladšího raného středověku. Záušnice měly podobu kroužku z drátu často na jednom konci roztepaného a stočeného. Jako materiál sloužil hlavně bronz a stříbro. Záušnice se nosívaly vetknuté do kožené nebo textilní čelenky.

3. Prsteny

Prsten je ozdoba určená k nošení na prstě, k čemuž odpovídá průměr obroučku.
Prsteny se vyskytují již od paleolitu. Tehdy se jednalo o prsteny z organického materiálu, jako například z kůže.
Ve starším eneolitu se začínají objevovat výrobky z mědi. Z počátku šlo pouze o drobné ozdoby, jako kroužky a spirálky.
Prsteny se začínají ve větší míře vyskytovat až v období doby bronzové. V Únětické kultuře v Čechách patří mezi ozdoby rukou prsteny stočené z drátku nebo pásku, které se konstrukčně neliší od ozdoby hlavy. U starších předmětů proto nemůžeme bezpečně určit původní funkci těchto předmětů. Typické, zvláště pro kostrové pohřby mohylové kultury, jsou prsteny, jejichž plochý kroužek vybíhá ve dvě protilehlé spirálky (obr. 10 - čísla 1-5). Jiným tvarem jsou ploché kroužky uzavřené nebo s konci přes sebe přeloženými. Manžetovité široké prsteny mají zaoblené konce přes sebe přehnuté a jsou podélně hustě rýhovány (obr. 10 - čísla 6-8) . V době bronzové jsou známé i prsteny z plechového pásku s konci zavinutými do plošných spirál, prsteny z drátu jsou nalézány řidčeji (obr. 11).
V halštatu se prsteny vyskytují častěji. Známý je zlatý prsten stočený ze 4 závitů s hadí hlavičkou, který byl nalezen v hrobě u Jevíčka v trati Na  panském. Mezi další nálezy patří dutý železný prsten, který byl vyroben v dílně na Moravě (analogie z Hallstattu). K častějším nálezům patří páskové prsteny (obr. 12).
            V mladší době železné se objevují prsteny, které byly také zhotovovány z drahých kovů. Například bronzové prsteny mohou být tyčinkovité, sedlovité nebo páskové (obr. 13), spíše ojedinělé jsou prsteny ze spirálovitě svinutého drátu zakončeného růžicí. Další kategorii představují importované bronzové i železné prsteny s lůžkem pro gemu (drahokam nebo polodrahokam, popř. sklo s rytým nebo řezaným obrazem) ze vzácných kamenů, jantaru nebo skla (obr. 14). Z Čech, převážně z oppid, ale i z časově přecházejících hrobových nálezů, je známo přes 60 zlatých předmětů (nepočítáme-li mince), jsou to zejména prsteny hladké páskové nebo s lůžkem pro gemu. V LT B1 se vyskytují bronzové prsteny z páskové tyčinky, někdy plasticky zdobené, vzácným nálezem je exemplář ze zlatého vlnovitě prohýbaného drátu ze Sobotovic.
Přítomnost Římanů na Slovensku dokládají mimojiné i prsteny s antickými gemami (obr. 15). Kruhový šperk je ve starší době římské velmi vzácný - v Třebusicích byl nalezen zlatý prsten. Prsteny bývaly vyráběny za železa a bronzu (zinku?), vzácné exempláře jsou ze zlata či stříbra. Zlaté prsteny patřily k výbavě bohatých bojovnických hrobů č. I a IV v Dobřichově-Pičhoře. Již od starší doby římské se vzácně vyskytnou i římské štítkové prsteny s vložkou (např. prsten z Kadaně-Jezerky se skleněnou intaglií se zobrazeným čtyřspřežím). Ze šperků mladší doby římské se zachovaly stříbrné prsteny ze Soběsuk nebo Žiželice.
            Významnou složku hmotné kultury barbarů tvořil šperk. Určení prvního hrobu z Apahidy potvrzuje konečně jeho srovnání s Childerichovým hrobem z Tournai, obsahujícím rovněž zlatou cibulovitou sponu, signovaný prsten a další odznaky prvního bojovníka kmene. Signatura na prstenu nenechává na pochybách, že tu šlo o franského drobného krále Childericha I., původně římského federáta, jehož syn Chlodvig jako Rex Francorum položil základy franské říše. V obsahu ženských hrobů se tu a tam vyskytnou stříbrné prsteny
(obr. 16). V českých nálezech jsou doloženy předměty ze zlata a stříbra jako například náramky a  prsteny. Ženy se často zkrášlovaly náramky a prsteny,  například bronzový prsten se skleněnou perlou (nalezený na lokalitě Praha-Hostivař), stříbrný prsten s otevřenými konci (nalezený na lokalitě Praha-Podbaba) nebo zlatý prsten se štítkem původně vykládaný drahými kameny (nalezený na lokalitě Praha-Podbaba, obr. 17). V období stěhování národů se také objevují prsteny s okem vykládané pravidelně rudými almandiny.
V době raného středověku je prsten považován za symbol moci. Znám je prsten s monogramem VK-Kuvrat nalezen na lokalitě Malája Perščepina na Ukrajině. Mezi další časté nálezy patří prsteny se štítkem, prsteny se skleněným očkem nebo s drahokamem, případně se vyskytují prosté páskové nebo pletené prsteny (obr. 18).

4. Náušnice

Je to ozdoba ucha upevněna zavěšením u níž je zdobná část upevněna na oblouku drátěného těla, případně je část těla rozšířena v ozdobný článek. Pokud ozdobná část vybíhá přímo z jednoho konce otevřeného kroužku, jde terminologicky o záušnici.
K poměrně značnému rozmachu dospěla kovovýroba na závěr staršího eneolitu, kdy lokální dílny produkovaly řadu charakteristických typů měděných předmětů, např. náušnice typu Hlinsko (obr. 19). Výskyt měděných předmětů je v kultuře nálevkovitých pohárů omezený a neměl zřejmě ještě ekonomický význam. Vyskytovaly se i  jednotlivé nálezy měděných předmětů například růžicové náušnice. Zlato, stříbro a elektron se uplatnily i ve výrobě spirálovitých náušnic s roztepanou a vybíjením zdobenou ploškou (obr. 20) na konci kultury zvoncovitých pohárů.
            V době bronzové jsou známé nálezy ze Starého Bydžova - sada osmi terčovitých náušnic - největší soubor tohoto šperku, který má mimo naše území jen jedinou obdobu ve straubinské skupině (obr. 21). Jiný pár náušnic byl nalezen v únětickém hrobě u obce Blato na Pardubicku. Pro toto období jsou také známé náušnice sibiňského typu. Jde o malou litou náušnici původem ze Sedmihradska, která bývala často prováděna i ve zlatě. Mezi vzácné tvary lze zařadit a náušnice příkazského typu (obr. 22) a náušnice z drátu, z části roztepaného v polokruhovitou destičku, jejíž část je navíc roztepána, vytažena a svinuta v růžici.
v halštatu  jsou náušnice doloženy výjimečně, stejně jako záušnice či spíše vlasové ozdoby. Mezi výjimky patří např. náušnice s navlečenými skleněnými korálky nebo hádkovité náušnice z Karpatské kotliny ze skythského inventáře (obr. 23). V době laténské nepatří náušnice mezi častě se vyskytující šperky.
Oproti starší době římské je období 3. a 4. století nepoměrně chudší na kovové artefakty. Ačkoli Germáni ochotně přejímali užívání římských ozdob a šperků, u náušnic tomu  tak nebylo. Tento v římském prostředí charakteristický ženský šperk se na germánském území prakticky nevyskytuje. Jsou známy dvě stříbrné náušnice s kornoutkovitými závěsky z hrobu 718 z Třebusic, které  představují zcela ojedinělý nález.
V předlangobardské fázi doby stěhování národů vystupují četné bronzové a stříbrné náušnice s polyedrickou kostkou (obr. 24) nebo provinciální náušnice s perlou (obr. 25), které se nejčastěji vyskytují v ženských hrobech. V obci Smolín se našly dvě krásné, granulací a filigránem zdobené náušnice z ryzího zlata.
V období raného středověku se náušnice u Germánů a Slovanů opět vrací do módy. Známé jsou náušnice se stočenou trubičkou nebo měsíčkovité tvory s hvězdicí. Bronzové, stříbrné, pozlacené a zlaté náušnice zdobené filigránem a granulací se staly nejtypičtějším (navíc dobře datovatelným) ženským šperkem. Vyskytují se v řadě typů. Příznačné jsou náušnice hrozníčkovité (obr. 26), jednoduchých i složitějších tvarů, košíčkovité (obr. 27), sloupečkovité (obr. 28), bubínkovité (obr. 29), lunicovité (obr. 30), destičkovité, někdy se zavěšenými řetízky (obr. 31).

5. Zápony

Zápona slouží k zapnutí opasku háčkem do otvoru v kůži. K opasku je připevněna nýty přímo nebo připevňovací destičkou.
V Čechách se v eneolitu ojediněle nacházejí kostěné pásové zápony. Z parohoviny se vyráběly tyčinkové pásové zápony typu Ig se zpětným háčkem na vnější, lícní straně, jaké známe z Řivnáče a z Bylan-Okrouhlíku (obr. 32). Ojediněle se vyskytují podlouhlé zdobené pásové zápony z kostěných destiček, jejichž jeden konec je formován do dvou laloků charakterizují tak starou fázi Šňůrové keramiky (obr. 33). Za artefakt kultury Zvoncových pohárů byly mylně považovány kostěné pásové zápony ze Sulejovic, které však pocházejí ze superpozice  s hrobem se Šňůrovou keramikou a jejich příslušnost k této kultuře je dnes nesporná.
V době bronzové opasek nebyl celokovový, ale z kůže či pletený, opatřený na koncích kovovými záponami různého provedení. Ty se k pásu přidělávaly nýty nebo byly jen přišity. V horním Podunají vzniklo centrum starobronzové civilizace, těžící z Alpských zdrojů mědi, známé pod jménem Straubinská kultura. Produkovaly se zde zejména některé originální bronzové předměty, například jehlice s terčovitou či veslovitou hlavicí, spirálovité terče s trnem, již zmíněné náušnice a pásové zápony (obr. 34).Charakteristické pro toto období jsou terčovité zápony, které mají jsou rozšířené tvary háčku i terče a jsou rozličné. Terč je často s výzdobou. Za zmínku stojí z období popelnicových polí například typ zápon s prodlouženým háčkem. Další háčkovité zápony opasku sestávají jen z jednoduchého drátěného háčku a očka. Zápony se štítkem, které byly běžné v době popelnicových polí, byly zdobené motivy slunečních kotoučů, slunečních bárek, a podobně.
K bojovnické výstroji v době halštatské patřil opasek ze železnou záponou, případně s dalším kováním, který sloužil k zavěšení meče. Jednoduché opaskové zápony mají podlouhlý až rombický tvar (tvar kosočtverce) a jsou ukončené háčkem nebo kolmou příčkou (obr.35 - číslo 2). Z bronzu byla zhotovena litá trojdílná zápona ukončena obdélníkovitou destičkou. K tomuto druhu zápon patří také jednostranně litý bronzový prolamovaný dvojdílný exemplář osmičkovitého tvaru (obr. 35- číslo 8). Na dalším obrázku 35 s číslem 3 se nachází mimořádná zápona z Černoučku, ve středu prolamovaná je na těla zdobená vybíjeným geometrickým ornamentem. Zachovaly se také fragmenty železné přihrádkové zápony (obr. 35 - číslo 9), která může být i zdobená rytím a tremolovým vpichem (obr. 35 - číslo 6). Z bronzu byla zhotovena litá trojdílná zápona ukončena obdélníkovitou destičkou (obr. 35 - číslo 1).
V laténu součást mužské výstroje tvořil právě opasek. V LT B1 byl zhotovován z textilu či kůže, takže jej dokládají jen železné opaskové kroužky. V LT B2-C1a byl nošen opasek celokovový z tordovaných železných článků se záponou s háčkem. Ženské opasky byly sestavovány v LT B2 z řetízků kombinovaných s většími kroužky, postupně s profilovanými destičkovitými či tyčinkovými mezičlánky, které mohou být zdobeny emailem, a byly opatřeny háčkovými záponami. V LT C1 bývají tyto opasky zakončeny záponkami zvěrné podoby a v LT C2/D byly v oblibě mj. palmetovité záponky (obr. 36).
Od LT C2 se nosily zápony okrouhlé (obr. 37) či trojúhelníkovité (obr. 38) se zvednutým knoflíkem (obr. 39). V nejmladším období zápony s křidélky (obr. 40).
Důležitou součást oděvu představovaly opasky, které nosili muži i ženy. Z opasků se dochovávají ve starším období ŘA-B1 především zápony, jejich kořeny sahají do doby laténské a představují předchůdce opaskových přezek, které je poté ve stupni ŘB1b nahrazují.
Mezi typické druhy patří zápony ve tvaru otvíráku pivních láhví a prolamované zápony. Tímto obdobím končí éra zápon a začíná epocha opaskových přezek.  

6. Závěr

Na téma šperků bohužel neexistuje v českém jazyce žádná kniha, sborník nebo katalog, který by obsáhl a popsal pravěké, protohistorické a raně středověké ozdoby jak těla, hlavy tak šatu. Musela jsem proto čerpat z obecných monografií a sborníků.
Cílem této seminární práce je snaha přiblížit čtenáři problematiku šperkařství nebo celkově ozdob na našem území. Jelikož je to velmi obsáhlé téma, myslela jsem si, že informace se jen pohrnou. To naneštěstí nebyla pravda. Bylo namáhavé a zdlouhavé číst velmi obsáhlé monografie a být celou dobu ve střehu, protože na každém řádku mohl „číhat“ nějaký údaj k tomuto zadání. Jak  bylo obtížné nacházet pasáže k tomuto tématu, tak se v této seminární práci se nachází jen zlomek toho, co bylo objeveno, publikováno nebo jinak zveřejněno.
Je zajímavé pozorovat, kdy se daný šperk/ozdoba objevuje ve větší míře a kdy jeho popularita naopak upadá. V protohistorickém období hrál také důležitou úlohu obchod, dobré vztahy se sousedy a hlavně snaha Germánů napodobit římské a pozdější výrobky. Rozmanitost šperků a zápon je až chvílemi neuvěřitelná. Díky šperkům a opaskovým záponám jsme také schopni posoudit, zda se jednalo o elitu, či nikoliv.
Jelikož psaní této práce mi umožnilo rozšířit si rozhledy vědění o důležité poznatky z okruhu odívání, šperkařství a krášlení našich předků, chtěla bych se tomuto odvětví, čili šperkařství, věnovat i v budoucnu.

Citace:

Čujanová - Jílková, E. a kol. 2008: Archeologie pravěkých Čech / 5, Doba bronzová  (52, 54, 60, 119, 223). Praha
 Podborský, V. 1993: Pravěké dějiny Moravy (158, 219, 225, 231, 257, 297, 323, 352, 382, 388, 391, 425, 503, 508, 515). Brno
 Pleiner, R.; Rybová, A. 1978: Pravěké dějiny Čech (337, 341, 347, 381). Praha
Stuchlík, S.; Stloukal, M.; Págo, L. 1987: Únětické pohřebiště v Mušově (64, 65, 79, 80). Praha Podborský, V. 2006: Dějiny pravěku a rané doby dějinné (100, 106, 108, 127, 137,155, 200, 220, 250, 266, 292, 309, 310). Brno
 Dobeš, M. − Turek, J. − Zápotocký, M. − Neústupný E. 2008: Archeologie pravěkých Čech / 4, Eneolit (140, 165, 231). Praha
Droberjar, E. − Kuna, M. − Salač, V. − Brůžek, J. 2008: Archeologie pravěkých Čech/ 8, Doba římská a stěhování národů (84, 143, 144). Praha
Venclová, N. − Drda, P. − Chytráček, M. − Koutecký, D. − Michálek, J. − Vokolek, V. 2008: Archeologie pravěkých Čech  / 6, Doba halštatská (52, 73, 123, 129).Praha
Sklenář, K. a kol. 1992: Archeologický slovník 2, Kovové artefakty (7, 31, 39, 40, 58, ahoj     59). Praha
 Filip, J. 1940: Stopami věků, č. 10 Kulturní kapitoly z našeho pravěku (50, 51). Praha
  Podborský, V. 1989: Dějiny pravěku (67, 78, 79, 81, 83, 103, 115, 122, 144). Brno 

Žádné komentáře:

Okomentovat