Blažek Bouzek Bratislava Brno bronzová kopí bronzové meče Bureš Castellologica Bohemica ČAS časopis Čelákovice České Lhotice Čižmář článek Čtverák Děčín doba bronzová Droberjar DSN Durdík Eggers encyklopedie eneolit etruský experiment Frymburk Germáni halštat hornictví hra hrad Hradec Králové hradiště hřivna Chrudim Chvojka import Jablonec nad Nisou jehlice jeskyně Jižní Čechy kameny kanibalismus kasteologie Keltové keramika kladiva kniha koflík konzervace koroze kovadliny kovolitectví kovové artefakty Královehradecký kraj latén Lewis-Williams Liberec Liberecký kraj Lutovský lužická popelnicová pole metalurgie montánní archeologie Musil muzeum nabídka náhrobníky Národní muzeum národní technické muzeum návod nedestruktivní archeologie neolit Nitra Oliva Olomoucký kraj paleobotanika paleolit Památkářské časopisy Památková péče na Moravě Památky středních Čech Pardubice Pardubický kraj Pearce Píč Plzeň Podborský Poděbrady popularizace archeologie povrchové sběry pozvánka Praha pravěk Průzkumy památek ranný středověk recenze sborník seminární práce situla skalní hrad Vranov Sklenář Slabina Sloup v Čechách Slované Smejtek speleologie srkipta střední Čechy svatí Šmolíková šperk štípaná industrie technologie těžba surovin tip Turek tvrz únětická Velký Vřešťov Veneti Vokolek východní Čechy výstavy Waldhauser zámek záušnice zpracování nálezů Zprávy památkové péče železo Živá archeologie

pondělí 19. března 2012

Regionální časopisy Královehradeckého kraje

autor: Kotlář, Panuš


Regionální časopisy Královéhradeckého kraje

Hradecký kraj. Věstník museí kraje Královéhradeckého
Ilustrovaný měsíčník vycházel v letech 1904 – 1914 nejprve v Černilově a později v Jaroměři.
První ročník vyšel původně pod názvem „Archiv. Rozhledy historické, topografické, národopisné, statistické a školské po kraji královéhradeckém“. Počet čísel v jednotlivých ročnících pohyboval mezi 4 – 6 čísly. V letech 1910 – 1911 vydávání přerušeno a obnoveno v roce 1912. Poslední 8. ročník vycházel v letech 1913 – 1914. Další vydávání ukončila 1. světová válka.
Domečka, L. 1913: Archeologický výzkum L. J. Píče v Hradeckém kraji, VIII. ročník, č. 1 – 2 Zoukal, T.: Nejstarší osídlení Jaroměřska, V. ročník, č. 3

Královéhradecko: vlastivědný sborník pro školu a dům
Sborník vycházel 5x ročně v Hradci Králové v letech 1924 - 1940. Navázal na Hradecký kraj. Celkem vyšlo 17 ročníků.
Domečka, L.: Lidé v lesích na Královehradecku za doby předhistorické, IV. ročník, č. 5


Královéhradecko. Historický sborník pro poučenou veřejnost
Vydává jej Muzeum východních Čech v Hradci Králové a Státní okresní archiv v Hradci Králové. Časopis vznikl v roce 2004 a je vydáván v roční periodě. Je zaměřen především na historické příspěvky a materiálové studie z oborů pomocných věd historických, které se vážou k regionu Královéhradecka.
Bláha, R. – Sigl, J.: Archeologie a zrození moderního Hradce Králové, č. 7

Zpravodaj muzea v Hradci Králové
 Zpravodaj byl založen v roce 1974 a původně vycházel pod názvem „Zpravodaj Krajského muzea východních Čech v Hradci Králové“, který však byl v roce 1991 zkrácen na „Zpravodaj muzea v Hradci Králové“. Byl založen jako neprodejné muzejní periodikum, které obsahovalo společenské, přírodovědné a metodické stati. Sborník uveřejňuje každoročně přehled archeologické činnosti v regionu, původní odborné studie s archeologickou tématikou a zprávy o nálezech v územním rozsahu Východočeského kraje.
Ulrychová, E.: Archeologické nálezy z terénních akcí muzea v Jičíně v roce 2006, č. 33/2007 Tichý, R.: Nové sídliště lidu popelnicových polí na Moravskotřebovsku, č. 23/1997

Acta Musei Reginaehradecensis
Časopis vydává Museum východních Čech v Hradci Králové. Byl založen roku 1958. Vycházelo více řad, z nichž v současnosti funguje pouze přírodovědná (Serie A: scientiae naturales). Série B (scientiae sociales) vycházela v 60. letech.
Rybová, A.: Pozdně laténské a časně římské sídliště v Novém Bydžově – Chudonicích, č. VII/1964

Pod Zvičinou. Sborník vlastivědný věnovaný mládeži okresu hořického
Od roku 1920 vycházel nejprve v Hořicích, později v Jaroměři.  Do roku 1934, kdy sborník zanikl, vyšlo celkem 14 ročníků. V roce 1946 bylo vydávání obnoveno. V této podobě vyšly celkem 3 ročníky a to v letech 1946 – 1949.
Vydávání bylo obnoveno v roce 1993 a jeho vydavatelem se stal Klub pro kulturu a výtvarné umění obcí a měst Hořice, Dvůr Králové nad Labem, Trutnov, Nová Paka, Miletín, Lázně Bělohrad a Hostinné. Od roku 1995 převzalo jeho vydávání gymnázium v Hořicích. Kulhánek, J.: Památky z doby kamenné i novější na Vřesníku, ročník VII/1926/1927

Krkonoše – Podkrkonoší 
Sborník byl vydáván Muzeem Podkrkonoší v Trutnově. Vycházel v letech 1963 – 1972, kdy bylo vydáno celkem 6 svazků. Sborník se zaměřoval na všechna dějinná období a získal si široký okruh spolupracovníků. V roce 1983 a 1989 byly vydány další dva svazky. Počínaje rokem 2008 byla obnovena jednoroční periodicita vydávání.
Vokolek, V.: Slezkoplatěnické sídliště v Choustníkově Hradišti, svazek 7/1983

Krkonoše – Jizerské hory
Časopis vychází od r. 1968. Do 90. let vycházel pouze pod názvem Krkonoše. Vydává jej Správa Krkonošského národního parku ve Vrchlabí. Je to barevný měsíčník věnovaný přírodě, lidem, ochraně životního prostředí, historii, rozhovorům, aktuálním zprávám z regionu a z činnosti Správy KRNAP. Doplněn je fotografickými snímky, reportážemi a zajímavostmi, včetně informací Horské služby a trasami na výlet.
Lokvenc, T. – Bartoš, M. - Švec, J.: Nález zbytků zapomenuté boudy nedaleko labského pramene, ročník VI/1973

Orlické hory a Podorlicko. Přírodou, dějinami, současností  
Vlastivědný sborník vydával Státní okresní archiv a Muzeum Orlických hor v Rychnově nad Kněžnou v letech 1968 – 1974. Celkem vyšlo 6 svazků. V roce 1994 bylo vydávání obnoveno vydáním 7. ročníku tohoto sborníku. Vzhledem k ekonomickým problémům bylo vydávání dalších svazků pozdrženo a 8. ročník vyšel až koncem roku 1996.
Beková, M.: Drobné archeologické nálezy z Ústí nad Orlicí, 11/2001
Vencl, S.: Pravěké počátky osídlení okresu Ústí nad Orlicí, 6/1974

Muzejní noviny 
Regionální periodikum vydávané Regionálním muzeem a galerií v Jičíně. Vychází dvakrát ročně, první číslo vyšlo v květnu 1992. Periodikum je zaměřené především na vlastivědná a dějepisná témata z okresu Jičín. Od 6 čísla se první část Muzejních novin věnuje vždy jedné obci z okresu Jičín.
Prostředník, J.: Archeologické nálezy v okolí Byšiček, č. 5
Ulrychová, E.: Archeologie (Brada), č. 7

Náchodsko od minulosti k dnešku 
Sborník začal být vydáván v roce 1985 Okresním muzeem v Náchodě. Celkem vyšlo pět svazků. Je vydáván nepravidelně, vždy k příležitosti nějaké významné společenské události.
5. svazek tohoto sborníku z roku 2007 vyšel ke stoletému výročí úmrtí Jana Karla Hraše.
 Tůma, J.: Archeologické nálezy Jana Karla Hrašeho, č. 5/2007

Stopami dějin Náchodska
Vlastivědný sborník je vydáván od roku 1995 Státním okresním archivem v Náchodě.
Tůma, J.: Archeologické nálezy z Vrchovin, č. 9/2003

Od Kladského pomezí
Vlastivědný časopis pro broumovský, náchodský, novoměstský a trutnovský okres, který vycházel v Náchodě v letech 1923 - 1939. Celkem vyšlo 16 ročníků. V současnosti vychází v Polsku nová obnovená řada, s příspěvky v polštině i češtině.
 Kuchař, F.: Pohanské pohřebiště u Krčína, ročník 2/1924/1925

Rodným krajem. Vlastivědný zpravodaj Červenokostelecka
Vydavatelem sborníku je Vlastivědný spolek v Červeném Kostelci. Vycházel od roku 1972. V letech 1979 – 1985 vyšlo ještě 7 svazků, z nichž byly dva věnované archeologickému výzkumu a historii hradu Vízmburku.


Některé další vlastivědné a historické časopisy s ojedinělými archeologickými příspěvky:

Staré Třebechovice. Vlastivědný sborníček pro Třebechovice a okolí
Vlastivědný sborník z Pelclova kraje
Od Orebu. Vlastivědný sborník Třebechovic pod Orebem
Trutnovsko. Sborník vlastivědných prací a zpráv Vlastivědného muzea v Trutnově
Kronikářství a vlastivěda Trutnovska
Sborník Muzejního spolku v Jičíně
Sborník prací východočeských archivů
Sborník Pedagogické fakulty v Hradci Králové  
Studie vysoké školy pedagogické v Hradci Králové
Listy Katedry historie a Historického klubu – pobočka Hradec Králové
Východočeské listy historické

Žádné komentáře:

Okomentovat