Blažek Bouzek Bratislava Brno bronzová kopí bronzové meče Bureš Castellologica Bohemica ČAS časopis Čelákovice České Lhotice Čižmář článek Čtverák Děčín doba bronzová Droberjar DSN Durdík Eggers encyklopedie eneolit etruský experiment Frymburk Germáni halštat hornictví hra hrad Hradec Králové hradiště hřivna Chrudim Chvojka import Jablonec nad Nisou jehlice jeskyně Jižní Čechy kameny kanibalismus kasteologie Keltové keramika kladiva kniha koflík konzervace koroze kovadliny kovolitectví kovové artefakty Královehradecký kraj latén Lewis-Williams Liberec Liberecký kraj Lutovský lužická popelnicová pole metalurgie montánní archeologie Musil muzeum nabídka náhrobníky Národní muzeum národní technické muzeum návod nedestruktivní archeologie neolit Nitra Oliva Olomoucký kraj paleobotanika paleolit Památkářské časopisy Památková péče na Moravě Památky středních Čech Pardubice Pardubický kraj Pearce Píč Plzeň Podborský Poděbrady popularizace archeologie povrchové sběry pozvánka Praha pravěk Průzkumy památek ranný středověk recenze sborník seminární práce situla skalní hrad Vranov Sklenář Slabina Sloup v Čechách Slované Smejtek speleologie srkipta střední Čechy svatí Šmolíková šperk štípaná industrie technologie těžba surovin tip Turek tvrz únětická Velký Vřešťov Veneti Vokolek východní Čechy výstavy Waldhauser zámek záušnice zpracování nálezů Zprávy památkové péče železo Živá archeologie

pondělí 19. března 2012

Recenze na časopis: Živá archeologie

autor: Kotlář, Panuš

Časopis Živá archeologie

Časopis Živá archeologie vznikl v roce 2000 pod názvem „Rekonstrukce a experiment v archeologii“, jeho vydavatelem je Katedra Archeologie Filozofické Fakulty Univerzity v Hradci Králové (do 28. 2. 2009 katedra praktické a experimentální archeologie Filozofické fakulty Univerzity v Hradci Králové). Od roku 2004 se časopis jmenuje „Živá archeologie“ s původním názvem přesunutým do podtitulu. Vychází jednou ročně. Cílem časopisu bylo podpořit rozvoj archeologického experimentu a rekonstrukcí v domácím (tj. českém) prostředí.
Obsah časopisu se mimo prací týkajících se české archeologie začal postupně orientovat i na dění v zahraničí. Orientace časopisu zůstala zachována, ovšem v širším pojetí archeologického experimentu rekonstrukcí, jak je to běžné v zahraničí, a tzv. „public archeology“.  Archeologie tak měla být do budoucna více popularizována, více zaměřena na veřejnost. Původní formát  A5 byl změněn na A4.
 Každé číslo časopisu obsahuje cca sto stránek a jeho obsah se člení na dva až tři širší tematické celky, které obsahují vždy několik odborných archeologických článků a esejí prezentujících výsledky archeologie, informace o různých projektech, v některých číslech jsou zařazeny i recenze, diskuze, rozhovory, ankety, zprávy o akcích či výstavách souvisejících s danou problematikou, informace o nově vydaných knižních publikacích z oblasti archeologie apod. Články obsahují vždy seznam použité literatury a poznámkový aparát, na konci článků se objevuje také anglicky psané shrnutí. Časopis disponuje kromě odborně a zajímavě zpracovaného obsahu, také profesionální grafickou úpravou a kvalitní barevnou a černobílou obrazovou dokumentací (mapky, plánky, nákresy, fotografie).
Zakladatelem časopisu je vedoucí katedry archeologie Radomír Tichý. Do časopisu přispívají jak odborníci z České republiky, tak  i ze zahraničí, např. z Itálie, Švýcarska, Litvy, Španělska, Německa, Rakouska, Dánska, Velké Británie, Francie atd.
Některé z mnoha článků uvedených v Živé archeologii: Paleolitické umění (Jiří A. SVOBODA), Ilustrace v archeologii (Hynek ŠVÁCHA, Katedra archeologie ZU Plzeň), K významu řek v době římské, zejména v barbariku (Eduard DROBERJAR, Univerzita Hradec Králové), Doverský objev, sešívané plaňkové lodě a námořní plavba v době bronzové (Richard THÉR, Univerzita Hradec Králové), Stavba nadzemní sýpky podle archeologických dokladů z raně středověkého sídliště (Aurélia ALLIGRI, Francie), Pravěké osídlení krajiny východních Čech (Roman ANÝŽ, Markéta KONČELOVÁ, Richard THÉR, Radomír TICHÝ
a kolektiv), Počátky válečnictví v eneolitu (Jan TUREK).

Žádné komentáře:

Okomentovat