Blažek Bouzek Bratislava Brno bronzová kopí bronzové meče Bureš Castellologica Bohemica ČAS časopis Čelákovice České Lhotice Čižmář článek Čtverák Děčín doba bronzová Droberjar DSN Durdík Eggers encyklopedie eneolit etruský experiment Frymburk Germáni halštat hornictví hra hrad Hradec Králové hradiště hřivna Chrudim Chvojka import Jablonec nad Nisou jehlice jeskyně Jižní Čechy kameny kanibalismus kasteologie Keltové keramika kladiva kniha koflík konzervace koroze kovadliny kovolitectví kovové artefakty Královehradecký kraj latén Lewis-Williams Liberec Liberecký kraj Lutovský lužická popelnicová pole metalurgie montánní archeologie Musil muzeum nabídka náhrobníky Národní muzeum národní technické muzeum návod nedestruktivní archeologie neolit Nitra Oliva Olomoucký kraj paleobotanika paleolit Památkářské časopisy Památková péče na Moravě Památky středních Čech Pardubice Pardubický kraj Pearce Píč Plzeň Podborský Poděbrady popularizace archeologie povrchové sběry pozvánka Praha pravěk Průzkumy památek ranný středověk recenze sborník seminární práce situla skalní hrad Vranov Sklenář Slabina Sloup v Čechách Slované Smejtek speleologie srkipta střední Čechy svatí Šmolíková šperk štípaná industrie technologie těžba surovin tip Turek tvrz únětická Velký Vřešťov Veneti Vokolek východní Čechy výstavy Waldhauser zámek záušnice zpracování nálezů Zprávy památkové péče železo Živá archeologie

pondělí 19. března 2012

Recenze na knihu: Pravěká Praha


autor: Vejdělek, Soukup     
                                                                                            
Michal Lutovský, Lubor Smejtek a kolektiv: Pravěká Praha

Kniha je věnována památce pražského archeologa Josefa Antonína Jíry (1868 – 1930). Nabízí přehled pravěkých a raně historických dějin Prahy od starší doby kamenné po vznik českého státu v 10. století. Je rozčleněna na osm hlavních kapitol. Jednotlivé kapitoly popisují osídlení na území dnešní Prahy v základních etapách lidských dějin, zasazují nálezy do souvislostí pravěkého vývoje celých Čech. Zároveň přinášejí i kompletní soupis pražských archeologických nalezišť každého období s umístěním v dnešní uliční síti, s popisem nálezových situací a s prezentací nálezů.Nedílnou součástí knihy je bohatý obrazový doprovod , zahrnující fotografie artefaktů a objektů, letecké snímky, dobové i současné kresby a rytiny, mapky apod.
První kapitola, jejímž autorem je Karel Sklenář, nese název „Praha archeologická“. Je rozčleněna na 18 podkapitol a je zaměřena na historii archeologického výzkumu Prahy od 16. století po současnost.

„Praha přírodní“ je název druhé kapitoly od geologa Václava Cílka. Zabývá se přírodními podmínkami Prahy a postavením Prahy v českém a evropském kontextu z hlediska klimatu, geologického podloží, vývoje vegetace apod.
Do třetí kapitoly s názvem „Praha kamenná“ jsou zahrnuty tři podkapitoly; první je opět dílem Karla Sklenáře a zabývá se starší a mladší dobou kamennou - paleolitem a mezolitem. Autorem druhé podkapitoly, jež se zabývá problematikou mladší doby kamenné - neolitem, je Jan Turek. Popisuje zde např. neolitickou revoluci, život prvních zemědělců, neolitizaci Evropy, jednotlivé neolitické kultury atd. Třetí podkapitola o pozdní době kamenné – eneolitu – je rovněž dílem Jana Turka. Zabývá se patriarchátem, významem mědi, dálkovým obchodem, orbou apod.
            Čtvrtou kapitolou, opět o třech částech, je „Praha bronzová“ od Lubora Smejtka. Jednotlivé části kapitoly nesou názvy Bronzový věk, Starší a střední doba bronzová, Mladší a pozdní doba bronzová. Autor popisuje počátky kovolitectví a rozkvět bronzové metalurgie, ukládání depotů, vznik kultury popelnicových polí aj.
            V páté kapitole „Praha železná“ se Vladimír Čtverák zabývá nejen pražskou kotlinou ve starší době želené (halštatské), ale také obchodem, hospodářstvím a pohřbíváním. Podkapitolu o době laténské, jež pojednává o mladší době železné a Keltech, společně napsali Michal Bureš a Jiří Waldhauser.
            Eduard Droberjar v šesté kapitole „Praha germánská“ popisuje dobu římskou a dobu stěhování národů, význam a rozsah germánského osídlení, nálezy mincí z tohoto období (např. nález zlaté římské mince – solidu – císaře Arcadia z hrobu z doby stěhování národů z Radotína) a další.
            Sedmá kapitola „Praha slovanská“ je dílem Michala Lutovského. Je zaměřena na raný středověk – zejm. Slovany. Dále popisuje Velkou Moravu a počátky přemyslovského státu. Po katalogu nalezišť následují ještě dvě témata, vztahující se k časně slovanskému období – kultuře pražského typu a k době hradištní.
            Poslední kapitolou je „Praha jazyková“ (lingvistická archeologie Pražské kotliny) autora Václava Blažka. Je zakončena glosářem nejstarších názvů sídlišť nebo původních názvů vodních toků.
Součástí knihy jsou také dodatky k pražským hradištím od Michala Lutovského, seznam cihelen a pískoven spojených s pražskou archeologií od Miroslavy Šmolíkové a oddíl „Archeologie v názvech pražských ulic“ od Jana Turka.  Nechybí ani obsáhlý seznam použité a rozšiřující literatury, rejstřík pražských ulic s archeologickými nálezy a fotografie a stručný rejstřík autorského kolektivu. 

Žádné komentáře:

Okomentovat