Blažek Bouzek Bratislava Brno bronzová kopí bronzové meče Bureš Castellologica Bohemica ČAS časopis Čelákovice České Lhotice Čižmář článek Čtverák Děčín doba bronzová Droberjar DSN Durdík Eggers encyklopedie eneolit etruský experiment Frymburk Germáni halštat hornictví hra hrad Hradec Králové hradiště hřivna Chrudim Chvojka import Jablonec nad Nisou jehlice jeskyně Jižní Čechy kameny kanibalismus kasteologie Keltové keramika kladiva kniha koflík konzervace koroze kovadliny kovolitectví kovové artefakty Královehradecký kraj latén Lewis-Williams Liberec Liberecký kraj Lutovský lužická popelnicová pole metalurgie montánní archeologie Musil muzeum nabídka náhrobníky Národní muzeum národní technické muzeum návod nedestruktivní archeologie neolit Nitra Oliva Olomoucký kraj paleobotanika paleolit Památkářské časopisy Památková péče na Moravě Památky středních Čech Pardubice Pardubický kraj Pearce Píč Plzeň Podborský Poděbrady popularizace archeologie povrchové sběry pozvánka Praha pravěk Průzkumy památek ranný středověk recenze sborník seminární práce situla skalní hrad Vranov Sklenář Slabina Sloup v Čechách Slované Smejtek speleologie srkipta střední Čechy svatí Šmolíková šperk štípaná industrie technologie těžba surovin tip Turek tvrz únětická Velký Vřešťov Veneti Vokolek východní Čechy výstavy Waldhauser zámek záušnice zpracování nálezů Zprávy památkové péče železo Živá archeologie

pondělí 19. března 2012

Regionální časopisy jižních Čech

autor: Vejdělek

Archeologická periodika jižních Čech

Archeologické výzkumy v jižních Čechách – sborník byl založen roku 1983. Do r. 1995 vycházel nepravidelně (vyšlo osm čísel), od r. 1996 vychází jeden svazek ročně. Vydavatelem je Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích. Sborník je zaměřen na publikování nejnovějších archeologických výzkumů z jižních Čech i přilehlých regionů. Kromě článků a studií (které jsou zaměřeny na výzkumy lokalit, nálezy artefaktů, radiokarbonová datování aj., ale také na teoreticky zaměřené studie nadregionálního významu) obsahuje recenze, zprávy a odborná sdělení a také anotace nové literatury. České příspěvky mají vždy podrobné německé nebo anglické résumé, zahraniční příspěvky jsou publikovány většinou v němčině. Nedílnou součástí AVJČ je řada supplement, která vycházejí nepravidelně od r. 2004 (dosud jich vyšlo pět). Supplementa publikují příspěvky z mezinárodních archeologických konferencí, konaných v jižních Čechách (supplementum 1, 3 a 4), nebo zveřejňují rozsáhlejší studie s tématikou regionální archeologie (supplementum 2 a 5). Odpovědným redaktorem AVJČ je Mgr. Pavel Šafr – ředitel JČ muzea, Výkonným redaktorem dr. Ondřej Chvojka – archeolog, specialista na dobu bronzovou.


Výběr - Časopis pro historii a vlastivědu jižních Čech vychází od r. 1964, původní název byl Výběr z prací členů historického klubu při Jihočeském muzeu v Českých Budějovicích. Ke změně názvu došlo v r. 1994. Vydavatelem je rovněž Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích. Kromě hlavních článků (které jsou zaměřené na archeologické výzkumy a nálezy a na období zejm. středověku a druhé světové války) časopis publikuje také historické materiály a dokumenty z regionu, připomíná významné osobnosti a obsahuje přehled regionální literatury vyšlé v daném roce. Ve většině vydání časopisu je archeologie zastoupena jedním hlavním článkem a jedním až dvěma články v rubrice „Materiály, dokumenty, vzpomínky“.

Jihočeský sborník historický vychází od roku 1928, je tedy nejstarším odborným historickým časopisem v jižních Čechách. Sborník začala vydávat Jihočeská společnost pro zachování husitských památek v Táboře. Od r. 1941 do konce války bylo vydávání úředně přerušeno. Roku 1953 převzala vydávání JSH Okresní osvětová beseda v Táboře a po dvou letech se stalo vydavatelem Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, které vydává sborník dodnes. Od svého založení vycházel JSH jako čtvrtletník, od r. 1994 vychází jednou ročně v rozšířeném rozsahu (dnes průměrně 300 stran). Struktura JSH je podobná jako u AVJČ – převážná část sborníku je věnována odborným a vědeckým statím, zbytek pak recenzím, anotacím a zprávám a jiným nerecenzovaným sdělením (jubilea, úmrtí apod.). Hlavním cílem sborníku je především publikování nejnovějších výsledků historického výzkumu z jižních Čech i přilehlých oblastí (z Horních Rakous, Klatovska apod.). V prvním ročníku z r. 1928 vyšel např. arch. článek v rubrice „Drobnosti“ – „Hromadný nález bronzů u Starého Sedla“ od Josefa Švehly.

Husitský Tábor vychází jednou ročně od r. 1978, dosud vyšlo s krátkými přestávkami 16 čísel a 3 supplementa. Vydavatelem je Husitské muzeum v Táboře. Časopis prezentuje výsledky studia husitství v kontextu územním (zeměpisném) a historickém, je zaměřen na širokou mezioborovou spolupráci historických disciplín (historie, archivnictví, archeologie, filozofie a dějiny teologie). Příkladem článku s arch. tematikou může být např. příspěvek ze Supplementa 3 (2007) od Rudolfa Krajíce „Současný stav poznání táborského hradu z pohledu archeologa“.

Zlatá stezka - sborník Prachatického muzea vychází jednou ročně od r. 1994, vydavatelem je Prachatické muzeum. Pojmenován je podle středověké obchodní cesty, která vedla z Čech do Podunají a byla známa již v 11.století. Název „Zlatá“ nese od 16. století jako výraz mimořádné výnosnosti obchodu, hlavně se solí. Množství článků je věnováno právě této důležité obchodní trase. Sborník obsahuje větší počet rubrik, z nichž některé mohou v jednotlivých ročnících chybět. Kromě archeologie jsou to např. Archivní práce, Památková péče, Etnografie aj. V 16. ročníku z r. 2009 vyšel např. příspěvek od Jiřího Fröhlicha „Archeologické nálezy dýmek v jižních Čechách“.

Za první republiky existoval také vlastivědný sborník Od Zlaté stezky (krajem Husovým a Chelčického), který vycházel v letech 1927 až 1933.

Žádné komentáře:

Okomentovat