Blažek Bouzek Bratislava Brno bronzová kopí bronzové meče Bureš Castellologica Bohemica ČAS časopis Čelákovice České Lhotice Čižmář článek Čtverák Děčín doba bronzová Droberjar DSN Durdík Eggers encyklopedie eneolit etruský experiment Frymburk Germáni halštat hornictví hra hrad Hradec Králové hradiště hřivna Chrudim Chvojka import Jablonec nad Nisou jehlice jeskyně Jižní Čechy kameny kanibalismus kasteologie Keltové keramika kladiva kniha koflík konzervace koroze kovadliny kovolitectví kovové artefakty Královehradecký kraj latén Lewis-Williams Liberec Liberecký kraj Lutovský lužická popelnicová pole metalurgie montánní archeologie Musil muzeum nabídka náhrobníky Národní muzeum národní technické muzeum návod nedestruktivní archeologie neolit Nitra Oliva Olomoucký kraj paleobotanika paleolit Památkářské časopisy Památková péče na Moravě Památky středních Čech Pardubice Pardubický kraj Pearce Píč Plzeň Podborský Poděbrady popularizace archeologie povrchové sběry pozvánka Praha pravěk Průzkumy památek ranný středověk recenze sborník seminární práce situla skalní hrad Vranov Sklenář Slabina Sloup v Čechách Slované Smejtek speleologie srkipta střední Čechy svatí Šmolíková šperk štípaná industrie technologie těžba surovin tip Turek tvrz únětická Velký Vřešťov Veneti Vokolek východní Čechy výstavy Waldhauser zámek záušnice zpracování nálezů Zprávy památkové péče železo Živá archeologie

pondělí 19. března 2012

Recenze na časopis: Acta Musei Moraviae

autor: Štemberk, Olbrecht

Acta Musei Moraviae - Časopis Moravského zemského Muzea

Moravské zemské Muzeum bylo založeno z rozhodnutí císaře Františka I. v roce 1817 jako součást Hospodářské společnosti. Neslo tehdy název Františkovo muzeum. Tento rok oslaví muzeum 194. výročí svého vzniku a za dobu sbírkotvorné činnosti se v jeho depozitářích nashromáždilo více než 6 miliónů sbírkových předmětů. Největší část tohoto fondu se váže k dějinám společnosti a přírody na Moravě.
V roce 1895 začalo vydávat Moravské zemské muzeum svůj vlastní časopis. Od roku 1895 se časopis jmenoval Museum Francisceum Annales, v roce 1901 byl přejmenován na Časopis moravského musea zemského. V letech 1901 začalo muzeum vydávat časopis ve dvou nezávislých řadách, české a německé.
Německá řada nesla název Zeitschrift des Mährischen Landesmuseums, vycházela v letech 1901 až 1919, ze začátku ve dvou sešitech ročně a později v jednom svazku. Tato řada začala znovu vycházet za protektorátu pod stejným názvem. Z počátku se v této řadě objevovali i české příspěvky. Postupně vyšly tři ročníky (I/1941, II/1942, III/1943).
Česká řada nesla název Časopis Moravského musea zemského, a to až do roku 1946 s přerušením v letech 1936 až 1943 z politických důvodů (2. Světová válka). Ročníky I/1901 až XIV/1914 vycházely po dvou samostatných číslech se společným průběžným stránkováním. První číslo ročníku XV vyšlo 1915 a druhé 1916, dále až do ročníku XXVIII-XXIX/1931-32 v jednom svazku nebo jako sdružené ročníky. Další svazky XXX až XXXII měly vycházet rozděleny na část společenskovědnou a přírodovědnou, ale vyšla jen část přírodovědná. Členění na vědy přírodní a společenské začalo až od ročníku XXXIV/1949 do LXX/1985. Od roku 1985 vychází každá řada jako dvojčíslo v jednom svazku, vědy společenské až dosud a vědy přírodní do ročníku LXXXI/1996. Toho roku se název „vědy přírodní“ mění na Scientiae geologicae a Scientiae biologicae.
Mezi první redaktory časopisu Moravského musea Zemského byli pedagog, literární historik, básník a spisovatel v oblasti moravské vlastivědy František Jaroslav Rypáček a středoškolský profesor a autor dějepisných středoškolských učebnic Františk Šujan.
V časopise se už vystřídalo mnoho archeologů, editorů, redaktorů atd. za zmínku Karel Absolon, který přispěl k profesionalizaci časopisu. V dnešní době je redaktorem řady věd společenských Doc. Martin Oliva vedoucí ústavu Antrhopos MZM.
Do časopisu přispělo svými články velké množství archeologů jak z Čech, tak z Moravy. Ročník XCIV/2009 1 v němž Karel Valoch publikoval studii Magdalénien na Moravě po padesáti letech, nebo článek Z. Měchurové, který popisuje honosně zdobenou šipku do kuše z Kroměříže, nalezenou ve staré sbírce MZM mezi militarii různého druhu.
V časopise jsou také publikovány zprávy z různých událostí týkajících se MZM a odborného ruchu na Moravě. Na konci článků se nachází cizojazyčné résumé, především německé a anglické.
Časopis je dostupný v každé větší knihovně. V MZM si lze časopis i zakoupit. Podrobnější informace o časopisu, obsah čísel, cena, informace pro autory článků atd. najdete na stránkách: http://www.mzm.cz/mzm/publikace/casopisy.html#SCIENTIAE_SOCIALES 

Žádné komentáře:

Okomentovat