Blažek Bouzek Bratislava Brno bronzová kopí bronzové meče Bureš Castellologica Bohemica ČAS časopis Čelákovice České Lhotice Čižmář článek Čtverák Děčín doba bronzová Droberjar DSN Durdík Eggers encyklopedie eneolit etruský experiment Frymburk Germáni halštat hornictví hra hrad Hradec Králové hradiště hřivna Chrudim Chvojka import Jablonec nad Nisou jehlice jeskyně Jižní Čechy kameny kanibalismus kasteologie Keltové keramika kladiva kniha koflík konzervace koroze kovadliny kovolitectví kovové artefakty Královehradecký kraj latén Lewis-Williams Liberec Liberecký kraj Lutovský lužická popelnicová pole metalurgie montánní archeologie Musil muzeum nabídka náhrobníky Národní muzeum národní technické muzeum návod nedestruktivní archeologie neolit Nitra Oliva Olomoucký kraj paleobotanika paleolit Památkářské časopisy Památková péče na Moravě Památky středních Čech Pardubice Pardubický kraj Pearce Píč Plzeň Podborský Poděbrady popularizace archeologie povrchové sběry pozvánka Praha pravěk Průzkumy památek ranný středověk recenze sborník seminární práce situla skalní hrad Vranov Sklenář Slabina Sloup v Čechách Slované Smejtek speleologie srkipta střední Čechy svatí Šmolíková šperk štípaná industrie technologie těžba surovin tip Turek tvrz únětická Velký Vřešťov Veneti Vokolek východní Čechy výstavy Waldhauser zámek záušnice zpracování nálezů Zprávy památkové péče železo Živá archeologie

pondělí 19. března 2012

Regionální časopisy pardubického kraje

autor: Cinková, Šťovíčková
Časopisy pardubického kraje

Časopisy jsou z velké míry vydávány regionálními muzei, často vlastním nákladem nebo za spolupráce města, jedná-li se třeba o sborník prací zabívajících se městskou minulostí.
Východočeské muzeum v Pardubicích za přispění Sdružení historiků, Muzejního spolku Pardubice a Státního okresního archivu Pardubice vydává svou vlastní řadu sborníků, mimo jiné i Východočeský sborník historický, který představuje jedno z hlavních periodik, určených ke zveřejnění výsledků základního vědeckého  výzkumu v oblasti východních Čech. Výsledky výzkumů zde publikují hlavně odborní pracovníci muzeí, archivů a vysokoškolských pracovišť, a to v širokém časovém záběru, počínaje výzkumem pravěkého osídlení (archeologický výzkum) a konče nejnovějšími dějinami. Vychází od roku 1991 jako ročenka. Mezi řadou archeologických zpráv vyšel například článek Víta Vokolka  Laténské nálezy z Dražkovic ( 8/ 1999) nebo od stejného autora Slezskoplatěnické pohřebiště v Kuněticích (2/1992).

Při zdejším Klubu přátel Pardubicka vychází edice vlastivědných sešitů Zprávy Klubu přátel Pardubicka. Jedná se o monotematicky zaměřené brožury věnované vždy nějakému atraktivnímu tématu souvisejícímu s historií, vlastivědou či přírodou Pardubicka.

Při litomyšlském muzeu vyšel již jedenáctý svazek sborníku Pomezí Čech, Moravy a Slezska. Navazuje na sborník Pomezí Čech a Moravy, který vycházel do roku 2002. Rozsah témat je široký, články věnované archeologii začínají již prvním osidlováním krajiny, články historické a společenské končí v nedávné historii minulého století.

V publikačních aktivitách lanškrounského muzea se od roku 2003 objevuje sborník Lanškrounsko. Tématicky se zabývá historií města a okolí, folklórem nebo turisticky popularizujícími místi. Archeologie se zde objevuje hlavně v podobě zpráv ze záchranných výzkumů, které byly uskutečněny v průmyslově se rozvíjející oblasti, nebo jako soupisy nálezů pro Hřebečsko (Gustav  Korkish, Lanškrounsko 1).

Musejní a letopisecká komise v Ústí nad Orlicí začala roku 1937 vydávat časopis Letopisy kraje a města Ústí nad Orlicí. Objevovala se zde vědecky zpracovaná témata i články nadšenců. Časopis zanikl v šedesátých letech společně s ústeckým muzeem. Od roku 2000 je opět vydáván pod upraveným názvem Nové letopisy města Ústí nad Orlicí a jeho okolí. Mezi nejčastější arch. témata patří nálezové zprávy z výzkumů probíhajících při přestavbě města  nebo popisy nálezů z blízkých středověkých hradů Lanšperka (2č. /2007, kolektiv autorů) a Katrštejna (Miloslav Renčín: Katrštejn ještě jednou č. 2/2005) a Litice.

Orlické muzeum v Chocni v letech 1966-1971 vydávalo sborník Listy orlického muzea, které sloužily k prezentaci výsledků činnosti muzea. Mimo jiné informovaly o nových , i archeologických exponátech v muzeu nebo o probíhajících akcích, kromě pořádání výstav i arch. výzkumech.

Regionální muzeum v Chrudimi od roku 1992 vydává šestkrát do roka Chrudimské vlastivědné listy. Články zde uvedené se týkají archeologie, historie , umění a národopisu v regionu. Od roku 1996 zde jednou ročně  vychází i Chrudimský vlastivědný sborník, kde je obsah archeologických témat mnohem větší. V aktuálním čísle 14 vyšly články Záchranný archeologický výzkum v Hradební ulici v Chrudimi v roce 2006 od Jana Frolíka a Jana Musila nebo Pravěké osídlení v Chrudimi od Miroslava Nováka.

Pokud se ohlédneme za sborníky a časopisy, které dnes již nevycházejí, je jistě třeba hovořit o populárně naučném periodiku Krajem Pernštýnův z dvacátých a třicátých let minulého století, určenému mládeži. Vycházel nákladem učitelské organizace v Pardubicích, která tak navázala na vlastivědnou monografii Pardubicko, Přeloučsko, Holicko. Archeologie se zde prezentovala ne odborně, ale popularizátorsky, stejně jako ostatní témata. Časopis byl doporučován k výuce, autoři praktikovali známé škola hrou.
 První ročník časopisu Od Trstenické stezky vyšel 1921. Jedná se o Vlastivědný sborník okresu litomyšlského a poličského. V Litomyšli též vycházely i Zprávy z muzeí od Trstenické ztezky. Zde se archeologii věnuje více prostoru, obsah je zaměřen na odbornou veřejnost. List přinášel hlavně aktuální výsledky archeologických výzkumů v regionu; příkladem může být článek Skružný, Ludvík. (12/1971) Středověká keramika v Ústí nad Orlicí nebo Zelinka, Karel (11/1970) Zaniklá sídliště na Litomyšlsku v předhusitské době.

Žádné komentáře:

Okomentovat