Blažek Bouzek Bratislava Brno bronzová kopí bronzové meče Bureš Castellologica Bohemica ČAS časopis Čelákovice České Lhotice Čižmář článek Čtverák Děčín doba bronzová Droberjar DSN Durdík Eggers encyklopedie eneolit etruský experiment Frymburk Germáni halštat hornictví hra hrad Hradec Králové hradiště hřivna Chrudim Chvojka import Jablonec nad Nisou jehlice jeskyně Jižní Čechy kameny kanibalismus kasteologie Keltové keramika kladiva kniha koflík konzervace koroze kovadliny kovolitectví kovové artefakty Královehradecký kraj latén Lewis-Williams Liberec Liberecký kraj Lutovský lužická popelnicová pole metalurgie montánní archeologie Musil muzeum nabídka náhrobníky Národní muzeum národní technické muzeum návod nedestruktivní archeologie neolit Nitra Oliva Olomoucký kraj paleobotanika paleolit Památkářské časopisy Památková péče na Moravě Památky středních Čech Pardubice Pardubický kraj Pearce Píč Plzeň Podborský Poděbrady popularizace archeologie povrchové sběry pozvánka Praha pravěk Průzkumy památek ranný středověk recenze sborník seminární práce situla skalní hrad Vranov Sklenář Slabina Sloup v Čechách Slované Smejtek speleologie srkipta střední Čechy svatí Šmolíková šperk štípaná industrie technologie těžba surovin tip Turek tvrz únětická Velký Vřešťov Veneti Vokolek východní Čechy výstavy Waldhauser zámek záušnice zpracování nálezů Zprávy památkové péče železo Živá archeologie

úterý 27. března 2012

Seminární práce: Skalní hrad Vranov

autor: Abbadan


Skalní hrad Vranov
Okr. Jablonec nad Nisou

Historie hradu
Hrad Vranov se nachází na konci strmého pískovcového bradla nad pravým břehem řeky Jizery u obce Malá Skála, jak se také hradu říkalo. Byl založen nejspíše na počátku husitských válek. Založil ho Heník z Valdštejna v době, kdy již éra výstavby nových hradů pomalu ustupovala. V roce 1425 se poprvé řipomíná Heník z Valdštejna se sídlem na Vranově (Henykonis de Waldstein alias de Wranov) na území darovaném kdysi dávno turnovskému klášteru, který v roce 1424 husité vypálili. Heník z Vranova roku 1432 využil vysokého zadlužení Hynka Berka z Dubé a zástavou od něj získal hrad Ostrý. Po bitvě u Lipan se Heník dočkal ocenění za svou věrnost od krále Zikmunda a to tím, že si spolu s Bohušem z Frýdštejna rozdělili statky po někdejším cisterciáckém klášteře. Dále Heník získal od krále list s majestátem, v němž mu Zikmund dává dvůr s poplužím ve Svinařích, Rychnov a snad i Radlo a rychtu jenišovickou s příslušnými vesnicemi. Roku 1437 dostává od krále tvrz s dvorem v Šestajovicích u Horních Počernic a ves křížovníků zderazských, které Heník postoupil Janu Hřelovi. Roku 1438 připojil Heník ke svému stále rostoucímu panství vranoskému i valdštejnskou část města Turnova kterou mu prodal Jindřich z Vartemberka. Tak získal Heník pod kontrolu další část horního Pojizeří a důležitou hospodářsky strategickou část tohoto kraje. Starší literatura uvádí, že byl hrad Vranov roku 1447 zpustošen a v letech 1447-1456 byla pod ním vystavěna tvrz, kde žili Heníkovi potomci se svou matkou Eliškou. To se ovšem nezakládá na příliš ověřených informacích. Je možné, že v té době již pomalu začali stavět tvrz pod hradem, ale pravděpodobně nebyl Vranov zničen.
Po Heníkově smrti získal panství jeho nejmladší syn, zvaný Šťastný, který, stejně jako jeho otec, podporoval krále Jiřího z Poděbrad. Roku 1537 Jindřich Šťastný umírá a odkazuje hrad Vranov Karlovy, jednomu ze svých synů. V 16. st. si Valdštejnové v údolí Vartemberky postavili zámeček a v roce 1538 prodali vranovské panství nejvyššímu královskému purkrabímu Janu z Vartemberka na Zvířeticích za 8500 kop grošů. Všechen jeho majetek i se Skalami přešel po jeho smrti na jeho syna Adama, kterému byly vzaty jeho statky za účast na stavovském spolku a hrad Vranov (Skála) byl do roku 1553 v královském držení. Majetek byl zastaven Šebestiánovi ze Šenachu, ale po dvou letech ho vykoupil Adam za 55 000 kop grošů míšenských. Po jeho smrti se panství ujal jeden z jeho synů, Karel z Vartemberka. Kolem roku 1615 koupil skalské panství od Varteberků Albrecht Jan Smiřický ze Smiřic na Skalách, Náchodě a Kostelci, který ze svých peněz vyzbrojil pluk vojska a stál v čele stavovského povstání. Po něm skalské panství získal na čas Albrecht Václav Eusebius z Valdštejna, od kterého ho roku 1628 získal do rukou Mikuláš Desfours. Rod Desfoursrů vládl na Malé Skále 175 let. Roku 1802 František Václav hrabě z Desfours ústně prodal Skálu Františku Römischovi, což zápisně uzavřeli 10. května 1803. František Zachariáš Römisch z Mikulášovic vystavěl v místech vranovského hradu a po celém okolí památníky všech možných hrdinů, které obdivoval. Přeměnil tak celé zříceniny hradu, na kterém vznikl Pantheon. Objevili se tu pomníky například Karla IV., Jiřího z Poděbrad a dalších králů, rytířů a filosofů. Rod Römischů prodal své panství roku 1866 velkoobchodnímu domu John B. Oppenheimer v Lipsku a bylo předáno Ludvíku Oppenheimerovi, který byl 15. Září 1868 jmenován rytířem a povýšen do šlechtického stavu. Od roku 1902 patřil hrad a zámek Wilhelmu Medingerovi a jeho potomkům do roku 1945. Dnes je majitelem hradu Obecní úřad Malá Skála. Na hrad Vranov se může, po zaplacení vstupného, podívat každý. Prohlídka návštěvníky zavede téměř do všech koutů hradu. V přízemí letohrádku byla vybudována hradní kavárna a o patro výše se v hradní galerii pořádají zajímavé výstavy.

Popis hradu Vranova
Do vlastního hradu se vcházelo dvěma cestami a nejméně dvěma branami pod dohledem dřevěné věže na skále. Jedna z cest postupovala skrz skaliska na parkán a druhou se bylo možno dostat na předhradí. Stavitelé nemuseli stavět tolik zdí, které nahradili přírodní skály a jen na nejnutnějších místech byla budována hradba, doplňovaná případným cimbuřím s ochozy na obranu. Sklepení a další místnosti byly vytesány přímo do tvárného pískovce, takže k životnímu prostoru na hradě plně vyhovovala šíře okolo 40 m a vypadalo to, jako kdyby hrad se skalním ostrohem splynul. Hlavní obytná věž, nahrazující palác, v zadní části hradu, byla vystavěna z tesaných kvádříků. Zbytek potřebných budov, přístřešků, lávek a můstků, které spojovali skalní bloky, byl vystavěn z dřevěných kůlů a trámů, po nichž se dodnes zachovaly četné draže, vytesané do skály. Dokonce i strážní věžičky a hlavní věž, dominující z nejvyššího místa celému hradu, byly ze dřeva. Z věže, v místech dnešního kříže měli obyvatelé výhled na blízké okolí i na hrady Frýdštejn a Zbirohy.
Vlastní hrad se táhnul od západního kříže a přecházel dále do parkánu, kam ústil hradní vstup, až ke kapličce. Celý prostor zaujímá plochu přes 170 m a byl asi v sedmdesátimetrové výši dokonale chráněn před napadením. Kaplička nebyla nikdy vysvěcena a není tedy svatyní v pravém slova smyslu. Jedná se spíše o romantický lovecký letohrádek v novogotickém slohu z roku 1826. Za letohrádkem navazovalo opevněné předhradí zastavěné dřevěnými budovami. Hrad ukončovala dnešní vyhlídka čnící 60 m nad řeku Jizeru, zvaná kdysi Belveder, z níž byla kontrolována i část podhradí s osadami Vranové a Labe. S předhradím dosahuje hrad úctyhodné délky 400 m, čímž představuje největší a nejkomplikovanější skalní hrad u nás.
Před vstupem do hradu je do skály vytesaná studna, jejíž hloubka se odhaduje na 50 m. Dnes je ale z většiny zasypána. V minulosti byla kryta dřevenou konstrukcí a stála ještě v areálu hradu opevněná palisádou.

Nálezy na hradě a pod hradem
Při průkopu skály pro novou pojizerskou silnici roku 1759 bylo nalezeno velké množství koster, snad hromadné pohřebiště. Z další nálezů lze jmenovat zdobené keramické úlomky a nálezy kamnových kachlů s vyobrazenými rytíři, heraldických motivů a gotických ornamentů. U kovových nálezů převládá nářadí, zámky a klíče, podkovy, gotický svícen, olověné, bronzové i stříbrné poháry a další nádobí, nebo také české groše králů Jana a Václava IV., haléře z doby husitské a peníze starého Rakouska. Z militarií se pak našly zdobené dýky, části mečů, hroty šípů a kusy drátěných košil.

Tvrz
Kolem roku 1500 byla pod hradem vystavěna tvrz k pohodlnějšímu bydlení. Její pozůstatky jsou doposud znát při cestě do Železného Brodu. Tvrz měla silné přízemní zdivo opatřené rustikou (kvádrové zdivo s hrubě opracovanou lícní stranou). Přízemí bylo vyzdívané a ve dřevěných patrech bylo pět místností. Vedle byly postaveny dvě dřevěné budovy lehčí konstrukce. Později byl nad tvrzí vystavěn renesanční zámek na obdélném půdorysu s průčelím k severu. Ve 20. století byl zámek přestavěn v secesním slohu. Tvrzi se také říkalo Malá Skála a toto pojmenování platí dodnes.
Literatura:

Anděl, R. a kolektiv 1984: Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. III. díl, Severní Čechy, s. 519-520. Praha
Brestovanský, P. 1998: Kachle Libereckého kraje. Archeologie Libereckého kraje, s. 104.
Brych, V. - Rendek, J. 2002: Hrady a zámky libereckého kraje, s. 87. Liberec
David, P. – Soukup, V. 2002: 888 Hradů, zámků a tvrzí České republiky, s. 313. Praha
Durdík, T. – Bolina, D. 2001: Středověké hrady v Čechách a na Moravě, s. 284. Praha 
Durdík, T. 1999: Ilustrovaná encyklopedie Českých hradů, s. 606-607. Praha.
Durdík, T. 2001: Encyklopedie Českých hradů, 5. vydání, s. 317-318. Praha
Durdík, T. 2005: Ilustrovaná encyklopedie českých hradů - dodatky 2, s. 119-120. Praha
Fišera, Z. 2004: Skalní hrady zemí koruny české, s. 283-288. Praha.
Heber, F. A. 2006: České hrady, zámky a tvrze - Severní Čechy, s. 455-462. Praha
Lajdar, M. 2006: Tajemné stezky, s. 95-98. Praha
Menclová D. – Fleichmanová, A. 1972: Frýdštejn Pantheon, s. 7-12. Jablonec nad Nisou
Peša, V. 2002: České hrady - Kapesní, ilustrovaný průvodce (Severní, Východní a Střední Čechy, Českosaské Švýcarsko, Kladsko), s. 167-168. Praha
Sedláček, A. 1997: Hrady, zámky a tvrze království Českého, díl desátý – Boleslavsko, s. 325-332. Praha.
Scheybal, J. V. 1984: Pantheon, s. 3-15. Jablonec nad Nisou
Špráchal, P. 2003: Vranov, 21. Svazek vlastivědných průvodců „Putujeme po hradech a zámcích“. Dobrá.Žádné komentáře:

Okomentovat