Blažek Bouzek Bratislava Brno bronzová kopí bronzové meče Bureš Castellologica Bohemica ČAS časopis Čelákovice České Lhotice Čižmář článek Čtverák Děčín doba bronzová Droberjar DSN Durdík Eggers encyklopedie eneolit etruský experiment Frymburk Germáni halštat hornictví hra hrad Hradec Králové hradiště hřivna Chrudim Chvojka import Jablonec nad Nisou jehlice jeskyně Jižní Čechy kameny kanibalismus kasteologie Keltové keramika kladiva kniha koflík konzervace koroze kovadliny kovolitectví kovové artefakty Královehradecký kraj latén Lewis-Williams Liberec Liberecký kraj Lutovský lužická popelnicová pole metalurgie montánní archeologie Musil muzeum nabídka náhrobníky Národní muzeum národní technické muzeum návod nedestruktivní archeologie neolit Nitra Oliva Olomoucký kraj paleobotanika paleolit Památkářské časopisy Památková péče na Moravě Památky středních Čech Pardubice Pardubický kraj Pearce Píč Plzeň Podborský Poděbrady popularizace archeologie povrchové sběry pozvánka Praha pravěk Průzkumy památek ranný středověk recenze sborník seminární práce situla skalní hrad Vranov Sklenář Slabina Sloup v Čechách Slované Smejtek speleologie srkipta střední Čechy svatí Šmolíková šperk štípaná industrie technologie těžba surovin tip Turek tvrz únětická Velký Vřešťov Veneti Vokolek východní Čechy výstavy Waldhauser zámek záušnice zpracování nálezů Zprávy památkové péče železo Živá archeologie

úterý 29. května 2012

Bronzová kopí - seminární práce

autor: Abbadan

Bronzová kopí

1.   Těžba surovin a metalurgie

Těžba rud v mladší době bronzové v Evropě je doložena těžbou mědi například v tyrolských Alpách, Španělsku nebo Bulharsku. Způsob, jakým pravěcí horníci při dolování rud ze země postupovali, je tedy známý. Šlo již o poměrně vyspělou těžbu v hlubinných šachtách zpevněných dřevěnou výztuží, které byly vybaveny větracími šachtami. Proces samotné těžby spočíval v tom, že před stěnou byla rozložena hranice a zapálen oheň. Stěna byla silně zahřáta a poté vodou prudce ochlazena, následkem čehož rozpukala a rudu bylo možné vylámat. Získaný materiál byl nošen na povrch v kožených vacích, nebo jednoduchým rumpálem vytahován na povrch. Na místě zřejmě docházelo k drcení a čištění rudy, a poté k tavení v tavících píckách do formy nejčastěji ve tvaru tzv. koláčů (čoček) nebo hřiven, vhodných k transportu a výměně.
Z území Čech přímé doklady těžby mědi nejsou. Měď nalézaná na našem území v eneolitu je především sedmihradského a slovenského původu, v mladších obdobích je využívána surovina z Alp a středního Německa. Ovšem v Krušných horách se vyskytoval cín, tedy druhá složka potřebná k výrobě bronzu (cínový bronz), který se začal do slitiny přidávat ve starší době bronzové (Reinecke BA2). V nejstarší fázi starší doby bronzové (Reinecke BA1) se k mědi přidával arsen, nebo již arsen měď obsahovala jako příměs (arsenový bronz), ale cín měl lepší vlastnosti a oproti arsenovému bronzu, který měl stříbřitou barvu, cínový bronz byl barvy zlatavé. V době, kdy popularita zlata výrazně narůstala, je možné, že i zlatavá barva přispěla k většímu využití cínu.
Slitina mědi a cínu se v přírodě volně nevyskytuje, všechny tyto slitiny jsou umělého původu. Ideální množství cínu v bronzu na výrobu nástrojů a zbraní je 8–12%. Bronz je potom sice křehčí, ale hlavně tvrdší než měď, je snáze tavitelný (již kolem 850°C) a je možné nástroje a zbraně dokonaleji vyleštit. Do 5 % cínu v bronzu je možné slitinu kovat za studena, byla velmi měkká, a proto se používala pro výrobu nýtů. Pro čepele mečů a dýk se používala směs s 15 % cínu. Na výrobu pilníků v době hallstattské se využívala dostatečně tvrdá směs, kdy se do mědi přidávalo až 30 % cínu.

1.1. Kovolitectví

Mezi přímé doklady kovolitectví patří odlévací formy (kadluby), keramické nádobky s výlevkou, sloužící k nalévání roztaveného kovu do formy (tyglíky), náustky dmýchacích měchů (dýzny), slitky suroviny, nebo nástroje samotných kovolitců, jako jsou kladívka, dlátka, razidla a kovadliny. S těmito i dalšími nástroji kovolitec opracoval odlitek, který po vyjmutí z formy byl hrubý a nedokonalý, pomocí hlazení, obroušení, leštění a případně zdobení. První přímé doklady kovolitectví pochází z našeho území již z eneolitu (odlévací forma kultury zvoncovitých pohárů z Ludéřova), kdy se zřejmě začala vytvářet vrstva lidí zabývajících se metalurgií. Tento vývoj vyvrcholil v době bronzové, kdy se slévači a kovolitci koncentrovali na otevřených sídlištích i na výšinných opevněných polohách, na kterých vznikla metalurgická centra - Cezavy u Blučiny, Tabulová hora u Klentnice, Réna u Ivančic, Brno-Obřany, Hradisko u Křepic atd. Kromě těchto středisek existovali ještě potulní kovolitci. K dalším nepřímým dokladům kovolitectví patří depoty hřiven, slitků, nebo výše uvedených nástrojů.

1.2. Kadluby

Kadluby byly zhotovovány z hlíny, kamene nebo z kovu (bronzu). Kamenný materiál musel splňovat několik požadavků - povrch kamene musel být hladký, materiál musel být pokud možno lehce opracovatelný a také žáruvzdorný. V našich podmínkách převažují odlévací formy z pískovce, zřídka se vyskytne břidlice. Některé formy nemusely sloužit přímo k odlévání předmětů, ale sloužily k získání voskových odlitků. Ty, které sloužily k odlévání, musely být opatřeny nálevním otvorem k vlévání bronzoviny a u složitějších tvarů také vzduchovými kanálky, které měly zabránit nedokonalému vyplnění formy roztaveným kovem. Vyskytují se také formy, které jsou uzpůsobeny k odlévání více předmětů buď vedle sebe, nebo na opačné straně kadlubu. Mohlo jít o úspornou variantu nošenou potulnými kovolitci, nebo důvodem mohl být nedostatek vhodné kamenné suroviny na odlévací formy. Nejjednodušší bylo odlévání do otevřených (jednodílných) forem, které mohly být vyhloubené přímo v zemi, nebo vyvedené z hlíny či kamene. V tomto případě byla propracována pouze jedna strana předmětu, zatímco druhá strana byla upravena po vyjmutí předmětu z formy. Šlo převážně o některé druhy dýk, dlát, srpů a sekerek. Složitější artefakty byly odlévány do dvoudílných, nebo vícedílných kadlubů. Mezi nejsložitější předměty takovýmto způsobem odlévané již ve starší době bronzové (únětická kultura) byly řetězy tvořené odléváním každého kroužku zvlášť. Jiným způsobem odlévání je odlévání do ztracené formy. Předmět byl nejdříve vytvořen nebo odlit v pomocné formě z vosku, poté byl potažen tenkou vrstvičkou hlíny, do které se otiskla výzdoba, a pak silnější vrstvou silně porézní hlíny, která byla schopna odvádět vzduch i bez vzduchových kanálků. Posléze se nechala takto vytvořená forma vypálit a po vytečení vosku vznikl dutý kadlub, který mohl být použit k odlévání pouze jednou a po ztuhnutí kovu byl rozbit. Jako nejnáročnější formu kovolitectví je odlévání dutých předmětů (odlévání s jádrem), kdy bylo nejdříve vymodelováno z hlíny jádro předmětu, které tvořilo budoucí dutinu, potaženou voskem odpovídající šířky. To pak bylo obaleno vrstvou hlíny podobně jako u ztracené formy. Jádro s voskem bylo posléze protknuto několika bronzovými tyčinkami, které způsobily, že jádro bylo zafixováno v žádané poloze. V průběhu vypalování formy odtekl vosk a při odlévání bronzoviny pohltil roztavený kov jak bronzové spojky, tak hliněný obal. Takovýmto způsobem byly odlévány také dýky s litou prolamovanou rukojetí z depotu z Kozích Hřbetů, nebo duté plastiky.

2.   Historie

Kopí se používalo už v pravěku, kdy se opracovaný kamenný hrot připevnil k tyči. Kopí sloužilo k lovu a později se uplatnilo jako bodná zbraň pro boj zblízka. Po objevu metalurgie kovů se hroty odlévali z bronzu a následně ze železa. Ve starověku je boj kopím spojován zejména s pojmem falanx-falanga, který pochází z řečtiny. Je to jedna z nejstarších válečných formací, kdy skupina pěchoty bojuje v sevřeném útvaru kopími nebo oštěpy. Existují doklady, že se falanga objevila již v Mezopotámii kolem roku 2500 BC, například obraz vytesaný na tzv. Supí stéle zobrazuje bojovníky s velkými obdélníkovými štíty a kopími, jak pochodují vedeni králem do boje (Obr. 1). Ve starověkém Řecku byla falanga tvořena zámožnějšími muži, oděnými v těžké bronzové zbroji. Kopí měřilo 2-3 metry a mělo dřevěnou násadu a bronzový nebo železný hrot. V bitvě se bojovníci kryli za velkými štíty a měly odkryté jen nohy a hlavu. Makedonský král Filip II. si všiml nedostatků, které měla falanga, tedy zranitelnost z boků a týla, a vyzbrojil své muže obouručním kopím zvaným sarissa, které měřilo 5-6 metrů a bylo opatřeno dvěma hroty a to jak vepředu, tak i vzadu.
V egyptské armádě došlo po vpádu Hyksósů (1674 BC) k reorganizaci vojenské kultury s použitím technologií Středního Východu. Egyptská pěchota měla dvě složky: lučištníky a jednotky Nakhtu-aa, kteří byli vybaveni kopími s širokými hlavicemi, krátkými sekerami a dřevěnými štíty.
Kopí tvořilo též součást výzbroje keltských bojovníků a náleželo i k jejich hrobové výbavě. Tvary keltských kopí mají velkou variabilitu, od velmi dlouhých a úzkých hrotů, až po krátké a široké listy. Hrot byl pomocí dvou železných, někdy i bronzových, bohatě zdobených hřebů připevněn k ratišti. Délka se pohybovala většinou okolo 2 metrů. Ratiště bývalo občas na spodním konci opatřeno tzv. botkou, která chránila dřevo proti roztřepení.  Ratiště keltského kopí se od hrotu k botce výrazně rozšiřovalo, z 2 cm v tulejce na 3,5 cm v botce. Těžiště se tím posunulo dozadu a kopí bylo možno uchopit již v první třetině. Další variantou kopí jsou tzv. standarty. Jedná se o bohatě zdobené kopí, které svými parametry vylučuje bojové použití. Tyto kopí byly spíše reprezentativní odznak moci jednotlivce, nebo uskupení.
Také v době římské byla kopí hojně využívána. Byla to hlavní zbraň Germánů a i složka římské armády, zvaná triarii, tvořená veterány, využívala kopí (hasta), které měřilo 2 metry.
V raném středověku se kopí stávalo spíše jezdeckou zbraní. Na délku měřilo 2,5-3 metry a hrot byl listovitého tvaru, někdy opatřen křidélky. Jezdci je drželi ve vztyčené ruce a bodali pohybem paže vpřed směrem dolů. V 11. století převládlo technicky náročnější, ale účinnější založení kopí do podpaží pravé ruky. Od druhé poloviny 14. století díky zdokonalení plátové zbroje začali jezdci používat delší (3-3,5 metru) a masivnější kopí a v 15. století se zmenšil hrot a dostal kosočtverečný průřez, čímž se stal průbojnějším.
Dlouhé pěší kopí, měřící až 6 metrů se nazývalo píka a na opačném konci bylo opatřeno bodcem, umožňujícím zaražení kopí do země. Jednotky bojující s touto zbraní se nazývali pikenýři.
S rozvojem palných zbraní se kopí postupně ztrácelo z bojiště a s rozšířením pušek s křesacím zámkem a bodákem zmizeli úplně.

3.   Bronzová kopí

První bronzová kopí se v Čechách objevují již v prostředí nejmladší únětické kultury a na rozhraní střední a mladší doby bronzové se stávají součástí hrobové výbavy vždy v kombinaci s jehlicemi, nebo s meči. Vyrábějí se po celou dobu bronzovou a v časné době halštatské. Je však prokázáno, že z chronologického hlediska nemají kopí zdaleka takový význam jako např. dýky nebo meče.
Skládá z kovového hrotu a ratiště, které je vyrobeno ze dřeva a proto se ratiště většinou nedochová. Hrot kopí se dále skládá z tuleje, ve které může být otvor pro upevňovací hřeb, a listu, který se dále dělí na hrot a břit. Tulej někdy přechází do středového výstužného žebra, podle kterého můžeme listy rozdělit na ploché (bez žebra), kosočtverečné, nebo listy s oble vystupujícím žebrem. List je obvykle symetricky oboustranný.
Dále se hroty dělí podle tvaru listu na oválné, hruškovité, nebo rombické a můžou být úzké nebo široké. Podle profilace je možné hroty rozdělit do dalších 4 skupin:
- kopí s profilovaným listem a hladkou tulejkou (Obr. 2)
- kopí s hladkým listem i hladkou tulejkou (Obr. 3)
- kopí s profilovanou tulejí a hladkým listem (Obr. 4)
- kopí s profilovaným listem a profilovanou tulejkou
Hroty kopí se nejčastěji nalézají v depotech, jsou součástí hrobové výbavy a v poslední době je často nacházejí detektoráři.

4.   Depoty

Hroty kopí a popřípadě oštěpů jsou ze všech tříd zbraní nejvíce zastoupené v depotech a téměř dvěma procenty se podílejí na celkové skladbě depotů. Téměř pětinu nálezů kopí představují neurčitelné zlomky tulejek a listů. Nejpočetněji jsou v depotech nalézány kopí s profilovaným listem a hladkou tulejkou (40,7%) a naopak tvary s profilovaným obrysově oválným listem jsou poměrně vzácné. Bezmála třetinu (32,2 %) jich však tvoří zlomky, u nichž nelze určit celkový tvar listu. V této skupině jsou nejpočetněji zastoupeny tvary s hruškovitě modelovaným listem.  V českých depotech tvoří tento tvar čtvrtinu nálezů všech hrotů kopí mladší doby bronzové a na Moravě je pak zastoupen nejvíce (30,7% všech klasifikovaných druhů). Tento druh kopí je rozšířen především v širší oblasti Karpatské kotliny a středního Podunají od mladšího až do pozdního mohylového stupně.
Další, téměř třetinový podíl (30,3%) všech klasifikovatelných hrotů tvoří tvary s hladkým listem i hladkou tulejkou, který je nejčastěji oválný s maximální šířkou listu ve spodní části. Tento druh kopí s hruškovitě tvarovaným listem je zastoupen šesti kusy z pěti depotů. U kopí z Uherského Hradiště 2 jsou hladká plastická žebírka při obvodu ústí tulejky. Tato výzdoba ve středodunajském prostoru není obvyklá, ale je naopak typická pro tzv. sasko-durynská kopí.
K nálezům hrotů kopí s profilovanou tulejí a hladkým listem z Drslavic se přidali nálezy z Polešovic a Mušova. Pouze dvěma zlomky čepelí z Drslavic a Polešovic je v depotech zastoupen čtvrtý druh s profilovaným listem a profilovanou tulejkou, z dochovaných obrysů lze usuzovat na tvar s hruškovitou čepelí.
Všeobecně mnohem vzácnější než hroty jsou botky kopí či oštěpů, jsou však prakticky bez kulturní a chronologické vypovídací hodnoty. W. A. von Brunn interpretoval litý dutý kuželovitý artefakt se dvěma protilehlými příčnými otvory z Přestavlk jako botku kopí.

 5.   Závěr
Cílem této práce je seznámit čtenáře s jednou z nestarších a nejnebezpečnějších zbraní pravěku a středověku, kterou je bronzové kopí. Je zde popsána těžba surovin potřebných k jeho výrobě i technologie výroby bronzových předmětů. V další kapitole je popsána stručná historie použití kopí, jako zbraně, od pravěku až téměř do novověku. Ve třetí kapitole je rozebráno třídění kopí podle tvaru listů a čtvrtá kapitola se zabývá nálezy bronzových kopí v depotech.


Seznam literatury
Jiráň, L. (ed.), et al, 2008: Archeologie pravěkých Čech 5. Doba bronzová. Praha
Kosarová Z. 2006: Odlévací formy mladší doby bronzové z jižní Moravy. (Diplomová práce) Brno – Masarykova univerzita, fakulta filozofická.
Pleiner, R. a kol. 1978: Pravěké dějiny Čech, s. 330-481. Praha
Podborský, V. a kol. 1993: Pravěké dějiny Moravy, s. 233-328. Brno
Jockenhövel, A, 1971: Die Rasiermesser in Mitteleuropa: (Süddeutschland, Tschechoslowakei, Österreich, Schweiz). München
Salač, M. 2005: Bronzové depoty střední až pozdní doby bronzové na Moravě a ve Slezsku, s. 70-72. Brno
Sklenář, K. a kol. 1992: Archeologický slovník 2. Kovové artefakty, s. 17-18. Praha
Zeman J. 2011: Doklady metalurgie bronzu na halštatských lokalitách na Moravě. (Diplomová práce) Brno – Masarykova univerzita, fakulta filozofická.

Žádné komentáře:

Okomentovat