Blažek Bouzek Bratislava Brno bronzová kopí bronzové meče Bureš Castellologica Bohemica ČAS časopis Čelákovice České Lhotice Čižmář článek Čtverák Děčín doba bronzová Droberjar DSN Durdík Eggers encyklopedie eneolit etruský experiment Frymburk Germáni halštat hornictví hra hrad Hradec Králové hradiště hřivna Chrudim Chvojka import Jablonec nad Nisou jehlice jeskyně Jižní Čechy kameny kanibalismus kasteologie Keltové keramika kladiva kniha koflík konzervace koroze kovadliny kovolitectví kovové artefakty Královehradecký kraj latén Lewis-Williams Liberec Liberecký kraj Lutovský lužická popelnicová pole metalurgie montánní archeologie Musil muzeum nabídka náhrobníky Národní muzeum národní technické muzeum návod nedestruktivní archeologie neolit Nitra Oliva Olomoucký kraj paleobotanika paleolit Památkářské časopisy Památková péče na Moravě Památky středních Čech Pardubice Pardubický kraj Pearce Píč Plzeň Podborský Poděbrady popularizace archeologie povrchové sběry pozvánka Praha pravěk Průzkumy památek ranný středověk recenze sborník seminární práce situla skalní hrad Vranov Sklenář Slabina Sloup v Čechách Slované Smejtek speleologie srkipta střední Čechy svatí Šmolíková šperk štípaná industrie technologie těžba surovin tip Turek tvrz únětická Velký Vřešťov Veneti Vokolek východní Čechy výstavy Waldhauser zámek záušnice zpracování nálezů Zprávy památkové péče železo Živá archeologie

pondělí 29. října 2012

Časopis: Zprávy České archeologické společnosti

autor: J. Krpálek


                   Zprávy České archeologické společnosti
                              sdružení archeologů Čech, Moravy a Slezska

    Česká archeologická společnost je občanské sdružení, které sdružuje zájemce o archeologii pravěku, klasického starověku, středověku i novověku, zkrátka všechny, kterým jakýmkoliv způsobem záleží na archeologických památkách a péčí o ně. Je nástupkyní Společnosti čsl. prehistoriků založené roku 1919.
      První ročník časopisu vyšel roku 1957 při ČSAV. V této době byl redaktorem František Kalousek. Periodicita je u časopisu přibližně roční, ale ne vždy je toto dodrženo. Doklad o různé periodicitě nalezneme hned ve 4. a 5. ročníku. Tato čísla vyšla jako součást Sborníku 1 a Sborníku 3. Struktura časopisu tedy není pouze samotný časopis, ale i Sborníky, kterých sice bylo připraveno celkem 5, ale vyšly pouze 4. Sborníky redigoval Josef Poulík. Do časopisu patří ještě doplňková řada časopisu, tzv. Supplémenta. První tři čísla periodika se zabývala ustanovením pravidel mezi archeology, jako je například vzor nálezové zprávy, který mimo jiné nebyl uveřejněn nikde jinde než právě ve Zprávách. Řešily se zde otázky terminologie a další podobné problémy.

      Od r. 1964 se redakce ujal Miroslav Buchvaldek dříve tajemník ČSSA, který byl v letech 1990 až 1998 ředitelem Ústavu pro pravěk a ranou dobu dějinnou a je autorem Pravěkého atlasu Evropy. S Buchvaldkem přišla první proměna časopisu. Časopis se začal věnovat již jednotlivým archeologickým kulturám nebo specifickým výzkumům. Zatímco první čísla byla jakýmsi úvodem pro ČSSA, tak od roku 1964 začíná období hledání formy časopisu. Zde je pár docela důležitých starších ročníků jako jsou například ročník 2. díky vzorům nálezových zpráv, které se užívaly až do 80. let, dále pak ročník 1975, který obsahoval Archeologický atlas pravěké Evropy s vyznačenými lokalitami, ročník 1978, kde nalezneme rejstřík časopisu za dvacet let jeho existence.
     V roce 1973 je časopis věnován metodice v průzkumu s názvem Geofyzika a archeologie - redaktorem byl Miroslav Richter, ředitel archeologického ústavu ČSAV v Praze. Od roku 1976 pak časopis vede Karel Sklenář, pod jehož vedením časopis dostává ucelenou formu a ke změnám pak už dochází jen v roce 1989, kdy se stává zpravodajem činnosti společnosti, ve kterém je publikována nová literatura, zprávy či další literatura věnovaná danému tématu. Rozsáhlejší odborné práce se po té přesouvají do Supplement.
     Další změna nastává po roce 1993, kdy časopis z důvodu rozdělení státu dostává nové jméno Zprávy České archeologické společnosti. Až dodnes tedy platí, že Zprávy informují o fungování společnosti a o činnostech jednotlivých poboček. Odborný obsah pak přinášejí Supplementa.
      První supplementum se věnovalo katalogu Muzeu keramiky v Bechyni. Supplementa, jsou samostatné svazky, které přinášejí soupisy a katalogy muzejních i jiných sbírek, bibliografie archeologických příspěvků v různých časopisech, metodické pomůcky archeologické práce jako například geofyzikální metody nebo datování. Šedesáté deváté Supplementum obsahuje rejstřík časopisů za padesát let jeho vydávání..
      Každý rok od r. 1998 vycházejí v řadě Supplement sborníky referátů z informačních kolokvií, které se týkají archeologických výzkumů v čechách .Sborníky jsou většinou rozděleny do bloků jednání a to na Polykulturní lokality, Pravěk a  raný středověk, Archeologie měst a vesnic a  Archeologie opevněných míst. Na konci sborníků jsou popisky k vyobrazení, rejstřík lokalit a rejstřík dob a kultur.

Žádné komentáře:

Okomentovat