Blažek Bouzek Bratislava Brno bronzová kopí bronzové meče Bureš Castellologica Bohemica ČAS časopis Čelákovice České Lhotice Čižmář článek Čtverák Děčín doba bronzová Droberjar DSN Durdík Eggers encyklopedie eneolit etruský experiment Frymburk Germáni halštat hornictví hra hrad Hradec Králové hradiště hřivna Chrudim Chvojka import Jablonec nad Nisou jehlice jeskyně Jižní Čechy kameny kanibalismus kasteologie Keltové keramika kladiva kniha koflík konzervace koroze kovadliny kovolitectví kovové artefakty Královehradecký kraj latén Lewis-Williams Liberec Liberecký kraj Lutovský lužická popelnicová pole metalurgie montánní archeologie Musil muzeum nabídka náhrobníky Národní muzeum národní technické muzeum návod nedestruktivní archeologie neolit Nitra Oliva Olomoucký kraj paleobotanika paleolit Památkářské časopisy Památková péče na Moravě Památky středních Čech Pardubice Pardubický kraj Pearce Píč Plzeň Podborský Poděbrady popularizace archeologie povrchové sběry pozvánka Praha pravěk Průzkumy památek ranný středověk recenze sborník seminární práce situla skalní hrad Vranov Sklenář Slabina Sloup v Čechách Slované Smejtek speleologie srkipta střední Čechy svatí Šmolíková šperk štípaná industrie technologie těžba surovin tip Turek tvrz únětická Velký Vřešťov Veneti Vokolek východní Čechy výstavy Waldhauser zámek záušnice zpracování nálezů Zprávy památkové péče železo Živá archeologie

pondělí 29. října 2012

Regionální časopisy Libereckého Kraje

autor: J. Krpálek


                                   Regionální časopisy Libereckého Kraje

Sborník Severočeského muzea - Historia Acta Musei Bohemiae Borealis, Historia

    Sborníky vydávané Severočeským muzeem v Liberci vycházejí od roku 1958 a dodnes bylo vydáno celkem 15 čísel, poslední v roce 2008. Sborníky vycházejí nepravidelně, nejedná se tedy o periodikum. Ve Sborníku jsou publikovány materiály o činnostech Muzea. Dále přináší vědecké studie z mnoha oborů jako například archeologie, výtvarného umění či historie. Například článek z prvního sborníku z roku 1958 od Jiřího Kořaly pojednává o slovanském pravěku Libereckého kraje, pátý sborník z roku 1966 pak obsahuje článek od Jindřicha Tomase Stopy pobytu mladopaleolitického člověka v Českém ráji, z novějších pak článek ze sborníku číslo 14, z roku 2006 Petra Brestovanského o archeologických nálezech ze hřbitova u kostela sv. Jakuba v Železném Brodě z roku 2005. Veškeré příspěvky jsou publikovány v českém jazyce se souhrnem v angličtině.
Muzejní čtvrtletník muzea Českého ráje v Turnově
 Muzeum od roku 2004 vydává na začátku každého čtvrtletí populární list pro veřejnost pod názvem Muzejní čtvrtletník, ve kterém informuje o činnostech Muzea ve všech sférách jeho působení i o dění z okolního regionu. Dále informuje o akcích různých klubů a spolků z blízkého okolí, které se zajímají jakoukoli formou o historii. Například 4. číslo ročníku 2009 obsahuje článek Pravěká těžba v Jizerských horách od Jana Prostředníka a Petra Šídy, či článek opět od Jana Prostředníka, o výzkumu ve Všeni, kde byly nalezeny pozůstatky osídlení z mladšího pravěku, pozdního středověku a raného novověku. Časopis je zdarma a existuje i ve virtuální podobě na stránkách muzea: www.muzeum-turnov.cz

Od Ještěda k Troskám

   Občanské sdružení Paměť Českého ráje a Podještědí si klade za úkol dostat historii Libereckého kraje více do povědomí zejména mladší generace. Toho se snaží dosáhnout vydáváním sborníku Od Ještěda k Troskám. Tento sborník vycházel v létech 1921-1937 s podtitulem Vlastivědný sborník českého severu. Jeho nepravidelné vydávání bylo znovu obnoveno od roku 1994 již pod názvem Od Ještěda k Troskám, avšak v posledních letech se podařilo ze Sborníku udělat periodikum, které vychází čtyřikrát ročně vždy po čtvrt roce. Sborník informuje o aktivitách Sdružení, přináší pozvánky na různé kulturní akce a přináší články ze zajímavých historických lokalit. Například můžeme uvést článek od Jana Dneboského Hrad či ohrada z 2. čísla roku 2010. Tento článek informuje o nálezu hradu na skalisku Křineč u Branžeže či článek Několik slov o lokalitě Cecilka od Ladislava Šourka z 2. čísla roku 2007, kde byly nalezeny žárové hroby z pozdní doby bronzové s několika sty nádobami. Čísla z posledních let jsou zveřejněna na internetových stránkách sdružení www.ospamet.cz

Archeologie Libereckého kraje

   Sborník Archeologie Libereckého kraje vydává Severočeské muzeum v Liberci; 1. svazek vyšel roku 1998 k 100. výročí budovy muzea a 125. výročí otevření muzea v Liberci. Hlavním redaktorem je Petr Brestovanský. Sborník informuje o archeologických nálezech Libereckého kraje, o přírůstcích archeologických sbírek muzea a historii bádání v Libereckém kraji a o výzkumech v té době probíhajících. Příkladem může být článek od Perta Brestovanského a Marcely Staré Archeologické objevy z Českého Dubu, či článek od stejných autorů Archeologické objevy z městského hřbitova u kostela svatého Antonína Velikého v Liberci. Na konci sborníku je anglický souhrn kapitol. Druhý svazek tohoto titulu je připraven v rukopisech, ale zatím však z finančních a jiných důvodů nevyšel.

Z Českého ráje a Podkrkonoší
   Z Českého ráje a Podkrkonoší je vlastivědný sborník vycházející od roku 1988 jednou ročně, společně se supplementy, která ovšem nejsou periodická. Je vydáván Muzeem Českého ráje v Turnově, hlavním redaktorem je Ivo Navrátil. Sborník informuje čtenáře o vědeckých studií z oblasti archeologie, historie, dějin umění. Obsahuje také odborné články a edice pramenů, recenze literatury a zprávy o činnosti muzeí z Pojizeří. Například obsahuje článek od Jiřího Waldhausera Zánik keltského osídlení Českého ráje a Pojizeří na základě archeologického výzkumu v Branžeži ze 7. svazku z roku 1994, či článek Miroslava Cogana o objevu mytologických fresek v Mnichově Hradišti z 6. svazku z roku 1993.

Pojizerský sborník

   Pojizerský sborník je vydáván nepravidelně
Okresním muzeem Českého ráje od roku 1993 a zatím vyšly čtyři ročníky, ten poslední v roce 1999. Informuje o nálezech a výzkumech z oblasti Pojizeří a východních Čech. Příkladem může být článek z Pojizerského sborníku 1 z roku 1993 od Jiřího Kalfersta a Jana Prostředníka Nálezy kultury se šňůrovou keramikou ve východních Čechách, nebo článek z Pojizerského sborníku 3 z roku 1996 od Jiřího Waldhausera Nové germánské nálezy jihu Českého ráje v Pojizeří.

Bezděz

    Sborník Bezděz je vlastivědný sborník obsahující články o historii a přírodě a kulturní zajímavosti Českolipska. Původně byl vydáván Českým muzejním spolkem v České Lípě jako dvouměsíčník v letech 1930 až 1938, poté bylo vydávání přerušeno, což bylo způsobenou německou okupací Československa. Po válce byl založen Muzejní spolek pro kraj Českolipský, který roku 1947 vydávání časopisu obnovil. To však nemělo dlouhého trvání, jelikož bylo vydávání časopisu jakožto nekomunistického roku 1948 zastaveno. Konečné obnovení jeho vydání nastalo až roku 1990 a od roku 1994 vychází pravidelně jednou ročně s výjimkou roku 1997, kdy vyšly v jednom roce svzky dva. V dnešní době sborník vydává Okresní archív, Vlastivědné muzeum a galérie v České Lípě a Vlastivědný spolek Českolipska. Šéfredaktorem je Jaroslav Panáček. Například obsahuje článek Michala Gelnara Sklářské hutě středověku na Českolipsku a Děčínsku z šestého Bezdězu z roku 1997, či článek od Jiřího Svobody Paleolit Českolipska a přilehlých území severních Čech z třetího Bezdězu z roku 2001.

Sborník Národního památkového ústavu, územního pracoviště v Liberci odborného


    Vydává národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Liberci. Zde by jsme rádi odkázali na referát Kolegy Vrby.  Sborník je zaměřen zejména na památkovou péči a archeologii. Sborník vychází každoročně od roku 2006. Kromě odborných článků obsahuje sborník i postupně vydávané edice pramenů. Autory článků jsou nejen zaměstnanci památkového ústavu, územního odborného pracoviště v Liberci, ale i pracovníci jiných odborných institucí z regionu. Příkladem může být  článek ze sborníku roku 2006 od  Petra Brestovanského: Žárové pohřebiště z pozdní doby bronzové v lokalitě Na Cecilce, k. ú. Příšovice. Z  Libereckého kraje, článek Martina Nechvíle: Archeologické nálezy získané při obnovené identifikaci nemovitých kulturních památek Libereckého kraje v roce 2006.Minulosti českého Švýcarska

    Jedná se o sborníky z konferencí pořádaných Správou Národního parku. Jsou vydávány od roku 2003 a zabývají se historií regionu Českého Švýcarska. Příklad článků ze sborníků z roku 2007 od…. Okrouhlíka Výzkum mezolitického sídelního areálu v soutěsce Kamenice v roce 2005 nebo článek od Vladimíra Pešy a Petra Jenče Pravěké a historické nálezy z převisů v okolí Vysoké Lípy.

Jizerské a Lužické hory
    Časopis vycházel od roku 1996 až do roku 1999. Byl vydáván občanským sdružením Náš kraj společně s Agenturou 555 v Liberci. Jednalo se o dvouměsíčník zaměřený zejména na historii přírodu, kulturu a cestovní ruch. Obsahoval informace o kulturním dění, historii a rozhovory se zajímavými osobnostmi regionu. Přinášel také fotografie severovýchodních Čech.


Mitteilungen des Nordböhmischen Excursions-Clubs
   
Časopis vydávaný až do začátku druhé světové války výdávaný spolekem…….původem z České Lípy, založeným roku 1878. Časopis zveřejňoval zprávy z mnoha oblastí dění, od kultury přes historii, muzejnictví, geologii, zoologii až po botaniku a etnografii. Nejvýznamnější osobností spolku a časopisu byl lékař Franz Hantschel, který časopis i redigoval.

Sudeta
   Sudetu vydával Německý archeologický spolek, který působil na území Čech převážně pak v dnešním Libereckém kraji. Časopis vycházel pravidelně od roku 1925 až do roku 1942. Byl to čistě archeologický časopis, obsahoval články o nálezech i studie věnované problémům pravěku na území Čech, Moravy a Slezska, zejména v oblastech osídlených německy mluvícím obyvatelstvem.
 

Žádné komentáře:

Okomentovat