Blažek Bouzek Bratislava Brno bronzová kopí bronzové meče Bureš Castellologica Bohemica ČAS časopis Čelákovice České Lhotice Čižmář článek Čtverák Děčín doba bronzová Droberjar DSN Durdík Eggers encyklopedie eneolit etruský experiment Frymburk Germáni halštat hornictví hra hrad Hradec Králové hradiště hřivna Chrudim Chvojka import Jablonec nad Nisou jehlice jeskyně Jižní Čechy kameny kanibalismus kasteologie Keltové keramika kladiva kniha koflík konzervace koroze kovadliny kovolitectví kovové artefakty Královehradecký kraj latén Lewis-Williams Liberec Liberecký kraj Lutovský lužická popelnicová pole metalurgie montánní archeologie Musil muzeum nabídka náhrobníky Národní muzeum národní technické muzeum návod nedestruktivní archeologie neolit Nitra Oliva Olomoucký kraj paleobotanika paleolit Památkářské časopisy Památková péče na Moravě Památky středních Čech Pardubice Pardubický kraj Pearce Píč Plzeň Podborský Poděbrady popularizace archeologie povrchové sběry pozvánka Praha pravěk Průzkumy památek ranný středověk recenze sborník seminární práce situla skalní hrad Vranov Sklenář Slabina Sloup v Čechách Slované Smejtek speleologie srkipta střední Čechy svatí Šmolíková šperk štípaná industrie technologie těžba surovin tip Turek tvrz únětická Velký Vřešťov Veneti Vokolek východní Čechy výstavy Waldhauser zámek záušnice zpracování nálezů Zprávy památkové péče železo Živá archeologie

sobota 26. ledna 2013

Seminární práce: Hrad a zámek Horní Hrad řečený Hauenštejn

autor: Verča Knobová

Hrad a zámek Horní Hrad řečený Hauenštejn


Zámek Horní Hrad, původně středověký hrad Hauenstein, se nachází tři kilometry severozápadně od Stráže nad Ohří v katastru obce Krásný Les, nedaleko města Ostrov na Karlovarsku v Krušných horách. Hrad vyrostl na skalnaté ostrožně nad soutokem dvou potoků v údolí, které se výrazně svažuje z masivu Klínovce k řece Ohři. „Z údolí vine se cesta až ku bráně, která s vedlejším stavením teprve v 19. století založena byla. Odtud se vkročí do dvora, který nemá velké prostory a na všech stranách staveními je zavřen. Na vysokém ostrohu, jehož jižní konec jako stěna spadal, stával palác. Na východní (jihovýchodní) straně býval úřední dům, také v novější době vystavěný, a k severní straně stával bývalý pivovar. Palác býval starodávného díla. Nejstarší a nejznamenitější částí byla velká věž do kruhu založená, která postavena byla na západní straně na skalisku. Při přestavování r. 1878 některé zdi paláce ponechány, ale jižní strana znova vyzdvižena v moderním ´normanském´slohu, čímž dosavadní nevelký palác v prostranný zámek přetvořen. Také ostatní stavení obdržela novou způsobu. Nad touto částí vypíná se hradiště k východu ještě výše, a zde stávalo samostatné opevnění čili hrádek, kterému se v starých pamětech Svrchní hrad říká. Na témž místě stojí kaple r. 1851 vystavěná.“ Tak nám podobu hradu udává k roku 1905 August Sedláček ve svém nesmrtelném díle Hrady, zámky a tvrze království českého.
A teď se podíváme na historii hradu z pohledu nových výzkumů archeologických i těch, které probíhají v archivech.
Počátky hradu Hauenštejn nejsou dosud plně objasněny. Rozbor místního jména Hauenstein, vzniklého z tvarů Haue (tj. motyka, sekera či palice) a stein (skála, v přeneseném významu hrad) v sobě odráží skutečnost, že v okolí hradu probíhala těžba. Jeho poloha střežící soutěsky Ohře na pomezí Loketska a Žatecka v blízkosti saských hranic byla navíc velmi výhodná. Posádka hradu pohledově skrytého za zvlněným terénem mohla úspěšně ovládat pohyb na řece i v jejím blízkém okolí.

Dosud se předpokládalo, že hrad vznikl jako královský v pásmu pohraničních opěrných bodů panovnické moci zdejší oblasti ve druhé polovině 13. století, a to buď za Přemysla Otakara II. či jeho syna Václava II. Ovšem nelze ani vyloučit možnost, že jej založil jeho první známý držitel, loketský purkrabí Mikuláš Winkler.
Od roku 1320 ho čeští králové udělovali jako léno šlechtickým držitelům, kteří se zde vesměs velmi rychle střídali. V roce 1470 hrad získali Satanéřové z Drahovic, za nichž byl v roce 1497 propuštěn z královského panství. V roce 1528 ho koupili Šlikové, jimž byl v roce 1547 zkonfiskován králem a do jejichž rukou se navrátil až roku 1547 a setrval v nich do roku 1663, kdy ho, obnovený po požáru, koupil sasko-lauenburský kníže Julius Jindřich a připojil ho k Ostrovu nad Ohří. Již za Šliků zřejmě vznikl na předhradí nový obdélný renesanční zámecký palác, na předhradí postupně vznikl pivovar a sladovna.
Do dnešní podoby zámek doformovaly výrazné přestavby v 19. století. Nejprve se tak stalo ve 40. letech, kdy byla mimo jiné do dnešní výše zvýšena i hradní věž a na vrchu nad zámkem byla podle návrhu Bernarda Grubera postavena pseudogotická kaplička, v rámci razantních pseudogotických úprav v letech 1878 – 1882.
Staveniště, které bylo pro stavbu hradu zvoleno, je velmi neobvyklé a nevýhodné. Přiléhá totiž bezprostředně k výrazně vyššímu vrcholu před ním, na němž dnes stojí zmíněná pseudogotická kaplička. Nelze předpokládat, že by tento prostor v poloze dnešního zámku zůstal nevyužit, a to nejspíše již od počátku. S jeho zapojením do obranného systému hradu je pak nutno zcela jistě počítat v průběhu 15. století. Žádné konkrétní doklady však o tom doposud nejsou k dispozici. Vlastní nevelký hrad na výběžku pod tímto vrcholem byl dvojdílný. Středověkou zástavbu nevelkého předhradí, na němž se kumulují dnešní zámecké budovy, neznáme. Malému, výše položenému jádru dominoval dochovaný volně stojící okrouhlý bergfrit (obranná a zároveň útočištní věž středoevropských hradů, stojící obvykle samostatně na nejexponovanějším místě opevnění). Ze zástavby jádra se nic, s výjimkou obvodové zdi tvořící dnešní terasu, nedochovalo.
Mimořádně nevelké hradní jádro nepochybně vycházelo z bergfritového typu. Zdá se, že tento fakt vylučuje dosavadní představy o tom, že by stavebníkem hradu mohl být již Přemysl Otakar II.

První podoba hradu konce 13. století
Volně stojící válcová věž dominovala vlastnímu jádru položenému na skalnaté ostrožně. Těleso věže o původní výšce 11 metrů vybodováno na nepřístupném skalním ostrohu z lomového čedičového kamene v síle zdi v přízemí 2,2 m na vápennou maltu s použitím karlovarského vřídlovce, pro zdejší oblast typickou náhražkou vápna, podle archeologických nálezů je možno používání takového pojiva datovat zhruba od 13. století do konce 14. století. Zatím se nepodařilo nalézt původní vstup do věže. V 19. století s oblibou nazývána jako „Bürgermeister“ (Purkmistrovská věž).
Z další zástavby se zde zachovala již jen obvodová zeď terasy, která je ve své spodní části gotická. Předpokládaný obytný palác, který mohl na terase za věží stávat, musel být pouze menších rozměrů, dosud se jej však nepodařilo přesně lokalizovat.

Gotická přestavba a rozšíření hradu v 15. století
Hrad byl rozšířen jako dvoudílný. K určitým úpravám či opravám hradu mohlo dojít někdy před rokem 1422, kdy byla zvýšena zástavní suma o 200 kop grošů. O faktu, že hrad byl tehdy v dobrém stavu, svědčí mj. jeho zařazení do soupisu významných pevností z léta 1427. Zvyšování zástavní sumy v letech 1463 a 1466 lze buď opět přičíst na vrub údržbě a opravám hradního areálu, nebo zvýšení dluhu panovníka držiteli hradu. O úpravách hradu ovšem víme jistě až k roku 1474, kdy se hovoří přímo o penězích „na opravu zámku Hauenštejnu“.
Předhradí bylo pro nedostatek místa v jádře zastavováno. Vznikl zde mladší gotický jihozápadní palác a později i provozně hospodářské budovy.
Jihozápadní palác zaujal pozici ve snížené poloze pod věží. Obdélný, ve spodních partiích nesporně gotického původu. Snad odtud mohl být ze zvýšeného patra veden i onen hledaný přístup do věže. V přízemí, kde zřejmě i původně mohla být situována kuchyně, se zachoval kamenný bosovaný kvádr, druhotně využitý při barokně klasicistní úpravě špalety okna.
Na větší jihozápadní palác navazovalo v poněkud ustupující pozici menší východní křídlo, z něhož se dodnes dochovaly v úplnosti pouze dva mohutné, nad sebou umístěné sklepní prostory, klenuté valenou klenbou. Hmota tohoto paláce vestavěna do již existujícího příkopu, přesto má zdivo z místního lomového čediče ve svém pojivu opět použit vřídlovec, indikující stavbu někam do poloviny 14. století. Komunikace do obytných částí patra mohla být vedena po vysazené dřevěné pavlači s krytým venkovním schodištěm na straně nádvoří. Archeologický výzkum z let 2001 a 2002 zřetelně rozlišil gotickou a renesanční fázi jihovýchodního paláce, včetně rozdílných úrovní jeho předzákladů. Ve vzdálenosti 160 cm od paláce byla odhalena souvislá, ještě gotická zeď běžící rovnoběžně s palácem, jež mohla být pozůstatkem situování vstupu do tehdy menšího hradního areálu. Situaci brány by odpovídal i nález pilířku kamenného zdiva přímo u zdi gotické části paláce s patrnou černou uhlíkatou vrstvou, zřejmě stopou po požáru. K tomuto zdivu přiléhal do skály zasekaný objekt s dřevěnou podlahou a torzem dalšího pilířku, jež mohl vynášet druhou stojku brány – průkop napříč celým nádvořím prozradil konfiguraci původního terénu, který byl u paláce o 175 cm nižší než dnes – v prostoru nádvoří vybíhal poměrně úzký skalní hřbet, jenž pokračoval dále směrem západním ke staršímu jádru hradu, kde ve zvýšené poloze stála věž snad i nejstarší palác. Přístup po takovém hřebeni nebyl nikterak snadný a úzké předhradí též snáze bránitelné. Vstup do suterénních prostor jihovýchodního paláce musel tak být veden z mostíku, s největší pravděpodobností dřevěném, z něhož byly nalezeny krajní vyzděné pilířky. Později, zřejmě při renesančních úpravách, byla tato deprese či proláklina přímo u paláce postupně zasypávána, aby nakonec bylo nádvoří srovnáno do jedné úrovně a posléze i cele obestavěno provozními budovami.
Přístup do hradu vedl přes mohutný příkop vytesaný do skalního výchozu přímo pod věží, cesta se pak zalamovala podél jihozápadního paláce. Na severní straně dnešního nádvoří obtáčela skalní ostrožnu obvodová hradba, na jejíž vnitřní straně byl pod úrovní dnešního terénu nalezen fragment zřejmě ještě gotické hlazené omítky, kde se však tehdy ještě malé a úzké nádvoří uzavíralo proti východní straně, není prozatím známo.

„Hrad Hauenštejn svrchnější“
Alespoň od 15. století musel být do obranného systému hradu začleněn také protější sopečný kužel, který z nevelké vzdálenosti od východu převyšoval i vlastní hrad. Velmi zajímavou zprávu přinesly prameny roku 1528, kdy při prodeji obou částí statku je zmíněn jak hrad, tak také „hrad Hauenštejn svrchnější“. Jednou možností je ztotožnění tohoto „svrchnějšího hradu“ s lokalitou Zámeckého vrchu s dnešní kaplí, druhou vlastnické dělení samotného hradu, kdy původní jádro ve výšené poloze mohlo být nazýváno „svrchnější“, zatímco druhá část hradu tvořena na místě původního předhradí s příslušenstvím. Oba díly od sebe odděloval příkop a další příkop odděloval předhradí od okolí.

Zámek
Hrad byl přestavěn kolem roku 1600 na renesanční zámek, barokní stavební úpravy zámku za Julia Jindřicha Sasko-Laueburského v letech 1663–1665. Přestavěn byl ve dvou fázích v letech 1840–1850 a 1878–1882 na prostorný zámek ve stylu neogotiky. Tato poslední dvoufázová přestavba v 19. století uzavřela stavební vývoj areálu a dala zámku jeho konečnou podobu. Jako předloha jasné, slohově jednotné koncepce zde mohly sloužit jak proslavený Winsdor, tak i dobové úpravy anglických hradů Arundelu, Belvoiru a Lancasteru, ale i známé univerzitní koleje jako například v Oxfordu. Projektant přestavby musel rovněž znát tehdy již stojící neogotická sídla v Čechách a na Moravě, zámky Hluboká, Sychrov či Lednici, ale i buquoyskou úpravu Rožmberka. Inspiračním zdrojem mohly být i bavorské hrady Ludvíka II. Bavorského, jako Hohenswangau či Lahneck v Porýní.

Renesanční přestavba kolem roku 1600
Jihovýchodní palác se zachováním starších klenutých prostorů byl přeměněn v obydlí hejtmana, zřetelně rozšířen východním směrem ještě renesanční přístavbou otevřenou směrem do nádvoří širokými arkádami. V přízemí situovány v arkádách konírny, kde se dosud dochoval fragment valené klenby s lunetovou výsečí, v patře pak obytné místnosti. Oba zachované sklepy pouze staticky zesíleny podélnými zdmi s velkými arkádami. Vstup do horního sklepa původně přímý z prostoru nádvoří, při renesanční přestavbě bylo schodiště zatočeno podél vnitřní zdi do interiéru přistavěné části paláce s použitím cihelných tvarovek. Zajímavá je zcela jasná shoda v systému statického zesílení kleneb zdejších sklepních prostorů formou arkád a obdobné renesanční úpravy radnice v sídelním městě Šliků, v Ostrově za držení tohoto rodu. Malta byla již kvalitní vápenná, cihly používány, jak v příčkách, tak i na obloucích arkád, dlouhé a úzké (28,5 x 14 x 5,5 cm).
Jihozápadní palác dostal podobu dvouštítové stavby. Pod opadanou omítkou v patře se objevila vysoká, druhotně zazděná okna s bohatou profilací špalet tvořenou z cihlových tvarovek. Velké arkádové okno se otvíralo i na kratší západní straně objektu. Rozdíl mezi systémem zdění přízemí a patra je dosti zřetelný, navíc na jihovýchodním nároží pod novější nárožní bosáží objevila iluzivní armatura malovaná červenou hlinkou, související nepochybně s renesanční úpravou fasád. Obdobně byla řešena i fasáda ostrovské radnice, iluzivní armatura je rovněž běžná i v nedalekém renesančním, a tehdy ještě Šlikovském Jáchymově. Již tehdy stál uvnitř hradeb pivovar a zřejmě i branská budova, neboť se v účtech uvádí hlídač brány i úpravy v jeho pokoji. Otázkou ovšem zůstává, jestli ona „vrátnice“ stávala na místě dnešní brány. Na zámek přiváděl vodu vodovod, zřejmě dřevěný, vrtaný, jenž pokládal v letech 1628–1629 rourař z Ostrova. Opevněné předpolí hradu na zámeckém vrchu již bylo proměněno v ovocný sad. Rovněž zde existovalo a fungovalo poměrně rozsáhlé hospodářství. Vedle již zmíněného hospodářského dvora pod Zámeckým vrchem zmiňuje výslovně další tržní smlouva při prodeji zámku Alžbětou Šlikovou Jindřichu Šlikovi v roce 1628 i ovčín, rybné potoky a rybníky.
Dochovaná, ale nedatovaná Taxa panství Hauenštejn, jež byla zřejmě přílohou tržní smlouvy při směně hradu a panství, a to buď z roku 1628, 1638 nebo až 1663, obsahuje poměrně podrobný popis panství i údaje k tehdy aktuálním stavu zámku i jeho okolí – Hauenstein, zámek na skále před časem vyhořelý, nyní jako obydlí hejtmana opět postavený při zachování klenutých místností a sklepů, obsahuje v sobě pivovar. Nedaleko odtud je kovárna, hostinec a ´Schizenhaus´. Také jedna chalupa. Zámecký vrch je plný ovocných stromů, pod ním hospodářský dvůr postavený ze dřeva. Také zámecký mlýn na pstružném potoce, který se spojuje s jiným potokem v řeku, a nad potokem právě pod zámkem je pět pstružích rybníčků. K panství patří ještě osm vesnic. Kromě zámeckého mlýna je tu ještě Nový mlýn. Také dvanáct domků, které byly právě v tomto roce postaveny a nikdy ještě neodvedly vrchnosti žádný úrok

Barokní stavební úpravy za Julia Jindřicha Sasko-Laueburského v letech 1663–1665
Sladovna byla postavena v letech 1663–1666 těsně u starého pivovaru. Tehdy zřejmě stále ještě otevřený příkop byl překlenut kamenným mostkem a využíván jako pivovarský sklep. Hradní budovy byly patrně pouze nově upraveny, přičemž jihovýchodní palác přeměněn v úřednický dům. Pod opadanými novějšími vrstvami omítek se v interiéru obou paláců objevila torza barokní iluzivní malby.
Jihozápadní dvouštítový palác zůstal nadále sídelním objektem majitelů. V patře, na meziokenních pilířích zachycena barokní výmalba s erbovním vývodem vévody, ve stříbrném poli tři červené leknínové listy panství Brena a v parapetních výplních oken kuželky iluzivní balustrády. V účtech se připomínají i jednotlivé místnosti, nazývané nepochybně podle jejich výmalby – Ptačí světnice, Zelená světnice, Žlutá světnice, Modrá světnice a dokonce i Perlová (či Slavnostní) komnata. Oba štíty tohoto vystupujícího křídla byly zřejmě hrázděné.
Jihovýchodní palác (úřednický dům) – Zastřešený jednou sedlovou střechou, obsahoval v rozšířené části arkýř původně se stanovou střechou, později cibulovou stříškou. V mase zdiva se v těchto místech objevily odsekané mohutné konzoly. Střechy kryty vesměs šindelovou krytinou. Mezi oběma stavbami, palácem a úřednickým domem, byla situována kuchyně, prameny zde zmiňují i kuchyni „přední“. Dodnes jsou zde viditelné velké otvory topenišť.
Bergfritová věž byla zastřešena mohutnou cibulovou bání, otvor vstupu při patě věže, byl vylámán snad již kolem roku 1800. Hrotité okno ve výšce 9,5 metru a protější kruhové okénko byly zřízeny během přestavby Gabriely Buquoyové.
Vstupní brána nacházející se původně jižněji od dnešního vstupu, na okraji svahu, situována v samostatném objektu zastřešeném sedlovou střechou doplněnou na hřebeni malou zvoničkou s cibulovou stříškou. Přístup do hradu veden po dřevěném můstku nad příkopovou prohlubní.
Již tehdy v prostoru u brány existoval pivovarský sklep vytesaný přímo do skály, podél skalního výchozu se do údolí táhlo navazující opevnění hradu. V areálu zámku byly i dvě zahrady, „horní“ nacházející se zřejmě na terase u věže a „dolní“ přímo pod jihozápadním palácem. Tuto podobu známe z rytiny dvorního bádenského stavitele Johanna Michaela Sockha z roku 1716, vůbec první veduta zachycující hrad a zámek Hauenštejn.

První fáze neogotické přestavby v letech 1840–1850
Věž v té době již stržená na 8 metrů, byla zvýšena na dnešní výšku 16 metrů. Její vrcholová partie romanticky upravena bez střechy pouze pochozí terasou s doplněním stínek nového cimbuří vynášeného konzolkami s mašikulami v nápodobě vysazeného střeleckého ochozu. Otvor vstupu do věže v přízemí s hrotitým záklenkem vylámán již kolem roku 1800, do té doby sloužila věž jako vězení. V nově vyzděné vrcholové části zřízen, možná v místě bývalého prevétu, horní vstupní otvor a naproti drobné kruhové okénko – vnitřní komunikaci na vrchol věže zajišťovalo zřejmě již starší dubové šnekové schodiště. Stavení u brány dostalo neogotickou podobu se stupňovitým štítem.
Kaple vybudována na konci čtyřicátých let na nedalekém návrší v místech staršího opevnění podle projektu Bernharda Gruebera, vysvěcena roku 1851, jíž vtiskla neogotickou podobu.

Druhá fáze neogotické přestavby v letech 1878–1882
Podle projektu Aloise Mytteise – sjednotila dříve nesourodé zámecké budovy v jeden celek.
Úřednický dům kolem roku 1860 spojen s budovou sladovny s napojením starého jihozápadního paláce. V této mezistavbě byla umístěna vedle tzv. předsálí i nová velká kuchyně se spíží. Do patra sem vedlo původně jenom jedno přístupové schodiště přistavěné u úřednického domu, později přistavěno druhé schodiště u sladovny a celé průčelí tak bylo, z pohledu z nádvoří, upraveno symetricky – schodiště se zalamovala kolem středního rizoletu s terasou, zábradlí s balustrádou doplněno gotizujícími pilířky s motivem jeptišek. Dekor těchto článků, který je shodný s dekorem ostatních prvků fasád, zejména vysazených věžiček štítů, prozrazuje dobu úpravy až v rámci konečné přestavby.
Jihovýchodní rizalit nový trakt přistavěn v prostoru mezi branou a jihovýchodním palácem (úřednickým domem). Půdorysně vybíhající rizalit v nápodobě jihozápadního starého paláce, vytvářející tak drobný čestný dvůr.
Rytířský sál přistavěn v nějaké mezietapě mezi rizality. Prolomen velkými hrotitými okny s noblesními gotizujícími kružbami a s dřevěným stropem. Na plánu z roku 1864 před druhou přestavbou je rytířský sál již zakreslen jako stojící. Originální dřevěný strop s vyřezávanou konstrukcí opět s využitím gotizujících kružeb je obdobou stropu Křižácké galerie hradu Rožmberka. Rytířský sál byl ukončen terasou, na které byla později zřízena prosklená zimní zahrada.
Stavení při bráně rozšířeno a nový vjezd do nádvoří byl posunut doprostřed objektu. Nová brána spojena s úřednickým domem arkádovou chodbou a mohutnou válcovou věží s točitým schodištěm s volným středem, obdobou proslaveného schodiště zámku Chambord na Loiaře ve Francii.
Fasády dostaly cimbuří s obrannými věžičkami a stupňovitými štíty, okna gotizující pravoúhle zalomené nadokenní římsy. Jižní palác i nový rizalit byly obohaceny o velké, symetricky řešené gotizující arkýře. Nově opraven byl i objekt u sladovny na nádvoří, pivovar však zřejmě již v této době oproti původnímu záměru odstraněn, místo něj zde umístěna kamenná neogotická kašna.

Osud Hauenštejna od roku 1945 po současnost
Buquoyové pak drželi hauenštejnský statek až do roku 1945. V období II. světové války byl hrad využíván jako středisko Hitlerjugend. Pro omezení značného výskytu zmijí byl v okolí hradu vysazen Aeskulap (druh užovky), za války zde působila dokonce i laboratoř k získávání hadího séra, kterým poté zásobovala Rommelovu armádu v Africe. Po válce byl proto Buquoyům hrad zabaven a převeden do rukou československého státu. V roce 1947 byl nově upraven a používán jako středisko a ubytovna Jáchymovských dolů. Areál hradu a zámku tak byl stále ve slušném stavu i s částí původního mobiliárního fondu – vedle původních stropů, podlah a kachlových kamen zde bylo i značné množství obrazů, rytin apod. Některé části zbylého mobiliáře pak rozprodával ONV (Okresní národní výbor) v Karlových Varech v dražbě. Později byl zámek užíván jako dětský záchytný domov pro mladistvé a to až do roku 1958, kdy byl pro neudržovaný stav, značnou vzdálenost od zásobovacích center a nákladnost vytápění uznán za nezpůsobilý. Domov tak byl přemístěn a hrad opuštěn.
Během deseti až patnácti let se pak hrad a zámek Hauenštejn proměnil takřka v ruinu. Když přestal objekt sloužit jako internátní ubytovna mládeže, začal nevyužitý prostor značně chátrat. Objekt převzal do své správy školský odbor ZKNV (Západočeský krajský národní výbor) v Plzni. Od té doby byl zámek předmětem mnoha následujících jednání, která měla určit další využití a zabránit jeho dalšímu poškozování. Krajské středisko státní památkové péče a ochrany přírody v Plzni spolu se Státním ústavem památkové péče v Praze po řadu dalších let všemožně usilovalo o jeho zabezpečení a záchranu. Dislokační komisí ZKNV v Plzni i ONV v Karlových Varech byl neustále hledán nový vhodný uživatel. Marně. Ještě v roce 1960 byl zámek stále v odpovídajícím stavu. Dílo zkázy však dovršil chuligánský vandalismus. Během dalších dvou let byl nehlídaný objekt značně zpustošen. Stropy byly vlivem protékání narušenou střechou promáčené, okna vylámaná, mobiliář rozkraden a materiál vhodný k jakémukoliv dalšímu použití odnášen. Žulové desky ze stínek cimbuří shozené dolů pod věž prorazily střechy jihozápadního paláce. Pachatelé byli sice zadrženi, ale zůstali nepotrestáni.
Takový pohled se naskytl běžnému návštěvníku i zabloudivším turistům, což vedlo k časté kritice. Špatný stav objektů hradu a zámku byl zdůvodňován nezajištěním opuštěného areálu a omilostňován tvrzením, že se nejedná o památku I. kategorie, která by svým významem přesahovala rámec kraje (!). Otázka, která se v poválečné historii hradu táhla jako červená niť, zněla: „Zda náklady, které by si vyžádaly opravy, by nebyly neúměrné skutečné historické a umělecké hodnotě objektu.“ Přitom náklady pro adaptaci zámku byly v roce 1963 odhadovány v celkové výši 600 000, – až 800 000, – Kčs. Na aktivu pro památky, muzea a ochranu přírody při ZKNV v Plzni v roce 1965 byl dokonce přijat návrh na zajištění krytiny pouze válcové věže, ostatní objekty zámku však měl být ponechány na dožití. Hrad sám měl napříště sloužit pro turistický ruch již jen jako zřícenina.
Teprve v říjnu roku 1967 provedlo Krajské středisko státní památkové péče v Plzni zabezpečení areálu proti dalšímu násilnému poškozování a realizovalo alespoň nejnutnější provizorní opravy střechy. Stavebně technický stav však stále ještě umožňoval záchranu komplexu. Krovy zámku byly přes částečné poškození střešní krytiny po řadu let v dobrém stavu. Unikátní renesanční malované trámové stropy nalezené po destrukci spodních podhledů, byly poškozeny pouze v záhlaví svých trámů. Podlahy tam, kde nebyly násilně vytrhány a spáleny, byly rovněž poměrně zachovalé. Taktéž samotné zdivo bylo po statické stránce v pořádku. Omítky byly narušeny zejména v místech zatékání z okapních žlabů. Balustráda přístupového schodiště však byla rozbita a její některé články naházeny do sklepa, kde leží dodnes.
V roce 1966 se jevila více než nadějně možnost využít hrad a zámek pro cestovní ruch zejména cizinců ze zemí „tvrdých valut“ jako experimentální hospodářská jednotka zřízená formou příspěvkového zařízení. Opravy měly být provedeny pro nedostatek stavební kapacity i finančních prostředků formou postupných oprav údržbářské čety. Teprve tehdy se vnímání umělecko-historických hodnot areálu počalo měnit a na základě nově nalezených detailů z gotické a renesanční etapy hradu a zámku patřičně zhodnocovat. Od té doby se již hovoří o památce celostátního charakteru. Ale ani tento zamýšlený experiment přeměny areálu zámku v luxusní hotel, zřejmě díky pohnuté době konce šedesátých let, nevyšel. Chátrání a ničení objektů tak pokračovalo dál.
V letech sedmdesátých došlo k postupné úpravě romantizující zámecké zahrady pod zámeckou kaplí. Dnes již proslulé arboretum zde založil Ing. Jaroslav Hejtík, který se léta snažil jak o záchranu a obnovu vlastního krajinného prostředí, tak i kaple na Zámeckém vrchu. Také ta byla již v té době přivedena na pokraj zkázy. Vnitřní vybavení včetně oltáře, dřevěných varhan či lavic bylo rozbito nebo rozkradeno, poničeny byly i cenné plastiky nad vstupním portálem.
V roce 1982 dokonce Městský národní výbor v Ostrově, který se stal po sloučení obce Krásný Les s městem Ostrovem správcem „národního majetku“ hradu a zámku Horní hrad (tohoto názvu se v poválečném období začalo postupně užívat), žádal o upuštění od památkové ochrany zámku. Po demolici zámeckých objektů měla být zachována opět pouze věž. Po zdlouhavém řízení se však naštěstí Ministerstvo kultury ČSR roku 1990 rozhodlo neupustit od památkové ochrany a hrad a zámek Hauenštejn opět dostal svou šanci přežít.
Po osamostatnění obce Krásný Les přešel hrad a zámek Hauenštejn v roce 1992 pod její správu. Postupně se přihlásilo i několik zájemců o koupi zámku, vesměs pro zřízení luxusní ubytovací kapacity hotelového či sanatoriového charakteru. To už však byla západočeská Hluboká, jak se zámku také přezdívalo, ve velmi žalostném stavu a odhad nákladů na rekonstrukci a vybavení objektů byl vyčíslen na 250 miliónů Kčs. Přes slibný průběh jednání o novém majiteli, který by hrad zabezpečil a opravil, však vždy ze všech záměrů nakonec sešlo.
V roce 2000 koupil zámek Hauenštejn od obce Krásný Les podnikatel Pavel Palacký z Prahy, který ihned započal s opravami zámeckého areálu. V letech 2001 a 2002 proběhl v areálu hradu záchranný archeologický výzkum Karlovarského muzea vedený Mgr. Jiřím Klsákem. V současnosti stále probíhá rekonstrukce zámeckého areálu. Hrad začíná pomalu povstávat z trosek, velká část objektu byla staticky zajištěna a provizorně zastřešena, byla dostavěna zborcená věž a v objektu brány s novými střechami jsou již zprovozněny některé místnosti jako byt majitele a zámecké infocentrum. Objekt byl od počátku záchranných prací znovu otevřen návštěvníkům a je častým místem konání veřejných i soukromých kulturních akcí.

Zahrady
Dolní zahrada byla upravena před rytířským sálem ve formě malého giardinetta s osazením centrální fontány. Horní zahrada na terase u věže doplněna drobným altánkem. Bezprostřední okolí zámku poměněno v přírodně krajinářský park postavený na kompozičních osách jednotlivých zámeckých budov s průhledy z okolních strání. Součástí parku byla terasová zahrada s oranžérií pod zámeckou kaplí, v místech dnešního arboreta. Na promenádní cestě stály objekty výletní restaurace, stylové myslivny, střelnice a do prostoru parku byl začleněn i tenisový kurt. Na protékajícím hornohradském potoce vytvořena kaskáda rybníčků s kamennými mostky.

Kaple Sv. Michaela Archanděla
Pseudogotická kaple sv. Michaela Archanděla byla postavena v první fázi buquoyovské pseudogotické přestavby hradu a zámku Hauenštejn v roce 1849 (datace na svorníku křížové klenby v lodi kaple) podle plánů Bernharda Gruebera v místech staršího opevnění na Zámeckém vrchu nad panským sídlem v obci Horní Hrad (Hauenstein). Dne 28. dubna 1864 byla stržena původní zvonička kaple a nahrazena dřevěnou. V letech 1878–1882 byla kaple romanticky přestavěna do konečné pseudogotické podoby. V roce 1901 byla vystavěna nová kamenná zvonička kaple, provedená podle původní. V roce 1945 byla kaple tehdejším majitelům panství Buquoyům spolu se zámkem zabavena a převedena do vlastnictví československého státu. Od roku 1958 byl však zámecký areál s kaplí uzavřen a opuštěn.
Poté, co roku 2000 koupil sousední ruiny zámku Hauenštejn Pavel Palacký, bylo přistoupeno i k obnově kaple na Zámeckém vrchu, která přešla do rukou pana Jakuba Hejtíka. Na svazích Zámeckého vrchu se dnes v okolí kaple rozkládá arboretum.

Pověsti z pramenů Pavla Palackého

Vzpomínky na dávné horníky
Hauenstein, jak se dříve hrad nazýval, v naší řeči značí jakousi palici na kámen, tedy místo, kde se kutalo do země. Pro tento účel zde byl hrad postaven: střežil ona důlní díla, v nichž se dolovalo stříbro, ruda i drahé kamení. Vždyť nedaleko hradu ústí mnohá štola, a tak za bouřlivých nocí u věže, kde se horské větry rády prohánějí, slýcháme ozvěnu těžké důlní dřiny a v kopcích nad hradem se občas v temných nocích komíhají světélka. To asi permoníci v opuštěných dílech dál dobývají své poklady.

O dobývání hradu Švédy
Jako mnoho dalších hradů byl i Hauenštejn v době třicetileté války obléhán švédským vojskem. Dobyt byl Zámecký vrch vypínající se nad hradem. Hradní posádka se však udatně bránila a první útok byl odražen. Na druhý den se Švédové hotovili ke druhé zteči. Roznesla se mezi nimi zpráva, že Kadaňští spolu s pány ze Šumburka a nedalekého Himlštejna chystají brannou pohotovostku pomoci obleženým. Švédové tedy rychle podruhé zaútočili. Podařilo se jim překonat hluboký hradní příkop a beranidlem poškodit bránu. Když tu únikovou tajnou chodbou, vylámanou do skály, vpadl kapitán obránců s družinou odvážlivců do týla nepřátel. Udiveným dobyvatelům způsobil výpad velké ztráty a předpolí bylo rázem dobyto zpět. Otřeseným švédským oddílům již ke třetímu útoku nezbývalo sil a dali se na ústup do hor. Navíc se podél Ohře již blížily na pomoc šiky Kadaňských. Leč vítězství bylo draze vykoupeno. Ze vsi v podhradí zůstalo kouřící rumiště a řada statečných obránců se odebrala na pravdu boží. I statečný kapitán, jenž spásný výpad vedl, byl nepřátelským kopím proklán nedaleko brány, jejíž prolomení odvrátil. Do dnešních dnů se zachovala připomínka oné nejtěžší bitvy v hradních dějinách. Říká se, že krev onoho statečného kapitána lze dodnes na skále v místě původní brány spatřit a vnímavý návštěvník při dotyku pocítí zásah energie onoho místa. A ten, kdož na hradě déle zůstane, za bouřlivých větrných nocí lomoz bitvy a ryk útoku obránců v těch místech uslyší. Nutno dodat, že duch obětavého kapitána stále dohlíží ostražitě na bezpečnost na hradě a mocným kouzlem chrání všechny, kdo zde ruku k dílu přiloží.

Tajné chodby na Hauenštejně
Z oněch dávných dob se nám zachovalo povědomí o rozsáhlé spleti tajných chodeb vedoucích z četných sklepení, jimiž hrad oplývá, na všeliké strany. Praví se, že jedna ústí v bývalé sakristii v kostele v Krásném Lese. Druhá, jíž byl veden výpad proti Švédům, vychází pod skalou, na níž hrad stojí v nivě Hornohradského potoka. Třetí vede na Zámecký vrch do současné kaple. A konečně čtvrtá až na nedaleký hrad Himlštejn, tedy přes dva kopce se ubírá. Inu vyberme si. Pravdou však je, že staří pamětníci hradu nám mnohdy vyprávějí o tom, jak se coby děti ubírali setmělým podzemím a jejich kroky končívaly u četných závalů a hromad kamení i dutě znějících zdí. I to však je již tuze dávno...

Čertův balvan
Tak jako na mnohých místech Království českého, i na Hauenštejně podlehl mladý šlechtic lákavé nabídce a uzavřel s ďáblem sázku, ze které měl mít prospěch. Ne však bez námahy. A jen o vlas unikl vsazenému prokletí.
Inu seběhlo se to takto. Kdysi dávno, v době plné neklidu a mordování, vedli hauenštejnští co chvíli potyčky s divokými Sasíky. V četných půtkách trpěli lidé i hradní opevnění. I rozlítil se hněvem spravedlivým Vilém, pán z Hauenštejna, a v návalu zlosti klel tak hanebně na vrub Sasů, až nad horami zahřmělo, z podmračného nebe vyšlehl blesk, rozťal staletý buk v podhradí, a kde se vzal, tu se vzal, cestou k severní bráně uhání jakýsi jezdec. Stráž u brány se ani nestačila chopit pík a již podivný jezdec před udiveným Vilémem seskakuje s koně.
„Chceš hradbu mocnější kadaňské tu do rána mít?!“ táže se Viléma.
„Baže,“ pravil on. „Ale jen Satanáš by něco takového mohl dokázat!“
„To ponech na mně,“ odvětil cizinec. „Hradbu kol celého údolí ti postavím, když ty dokážeš koňmo se mnou držet při práci krok. Práce pak musí být skončena do slunce východu. Zmeškáš-li někde v hvozdě a k bráně severní přibudeš pozdě, tak jsi mi duší propadl, Viléme, a s tebou i celé tvé pokolení.“
Vilém se dlouho nerozmýšlel. “Platí!“
„Tak tedy o půlnoci před branou, jen ty a já a naši koně!“ zvolal cizinec, vyhoupl se do sedla a zmizel stejně rychle, jak se objevil. Jen ponurá chmura zůstala v duších všech přihlížejících. A jakoby čas rázem poskočil, byla tu půlnoc. Na hradbách žhnulo pár loučí a údolím se rozlehl dusot kopyt. „Začínáme!“ prořízl ticho ostrý hlas. „Heáá!“
Oba se rozjeli, Vilém zarostlou strání a cizinec kamsi do hor. Na vrcholku kopce se Vilém zastavil a pátravě se rozhlédl kolem sebe. Ostrý svit jej přiměl vzhlédnout k obloze: obrovité balvany svištěly vzduchem k zemi a tam se do ní bořily jeden vedle druhého, každý zřící velikosti formanského povozu. Od severní brány až ke kopytům Vilémova koně zde v tu ránu stála mohutná hradba. Mrazivý smích prořízl nastalé ticho. Vilém již na nic nečekal, pobídl koně v divý trysk a vjel do lesa.
Satanáš! Teď již nebylo pochyb, že je to on. Stavěl hradbu o sto šest. Nad údolím slabě hřmělo a bezhvězdnou oblohou se co chvíli mihl kůň se svým pekelným jezdcem. Vilém se dral houštinami a lesem hlava nehlava, nešetřil koně ani sebe a krev prýštící z četných ran mu promáčela rozedraný šat. Stále však byl o píď pozadu a hradba kolem jeho cesty rostla dál. Překonal potoky Hornohradský i Osvinovský. Na východní straně začalo nebe blednout. Kdyby tak chtěl kohout zakokrhat a zvěstovat nadcházející úsvit! Vilémovy rty uvyklé trpkému klení šeptaly tichou modlitbu. Vilém se blížil k severní bráně, hradba téměř stála a jen malá část chyběla. Opět se nad ním mihl kůň s černým jezdcem. A v tom se to stalo. Ze vsi se ozval kohout a za ním druhý a třetí. A již pěli svůj ryčný chór nadcházejícímu úsvitu na pozdrav. Uši drásající skřek se rozlehl údolím, u potoka to zadunělo a obloha zesvětlala. Cizinec byl tentam. Vilém se svezl s koně a opřel se o nový val. „Jsem spasen,“ pronesl tiše.
Až do dnešních dnů se na hraně hornohradského údolí zachovala značná část ďáblem postaveného opevnění, a to zejména na straně krásnoleské, tam, kde hluboký a prastarý hvozd přechází v náhorní lučiny. Často se zde shlukují roje bludiček a za bouřkových dní zde bývá slyšet ozvěna dávného Vilémova zápolení.
A také u cesty vinoucí se okolo hradu údolím potoka, pár sáhů za kamenným mostkem, leží osamocený balvan velký jako statný muž. Je to ten poslední, který Satanáš nestačil donést na zbývající volné pole jím postavené hradby. Říká se mu Bludný nebo také Čertův balvan.

O zabitém
Avšak i nedávná minulost je přítomna v hradních zdech. Před nemnoha léty pod okny jižního paláce před Rytířským sálem bylo nalezeno bezvládné tělo mladíka s hlubokou ranou na temeni hlavy, jež pádem samotným mu nemohla být způsobena. Byl to ještě mladý člověk, který žil v nedaleké vsi a v opuštěném chátrajícím hradu trávil mnohé dny. Prý také chránil hrad před drancováním divokých trempů, vandalů a nenechavců z širokého okolí. Stala se mu snad jeho dobrovolná služba osudnou? Kdo ví. Na hrad jezdil na motorce a ta byla po jeho smrti nalezena v polích daleko odtud.
Jisté však je, že za některých nocí kočky, jež se jindy v jižním paláci s oblibou scházejí, odtud bez zjevného důvodu prchají s drásavým jekotem a někteří naši pomocníci, co zde často střechu nad hlavou na noc vyhledávali, druhý den líčili své těžké sny a neklidné spaní, v jiných částech hradu nevídané. Někteří také vyprávějí o zaslechnutých krocích nesoucích se několikapatrovým kamenným schodištěm. A volají-li, který z jejich druhů se tudy v hodině pokročilé ubírá, v odpověď jim zní jen ozvěna vlastního hlasu.Literatura
Bernau, F. 1881: Album der Burgen und Schlösser in Königreich Böhmen I., Saaz.
Bernau, F. 1875: Geschichte des Schlosses und Gutes Hauenstein bei Schlackenwerth, Karlsbad.
Bernau, F. 1896: Čechy, díl X. Krušné hory a Poohří, Praha.
Durdík, T. 2000: Ilustrovaná encyklopedie českých hradů, Praha.
Gnirs, A. 1996: Topographie der historischen und kunstgeschichtlichen Denkmale in dem Bezirk Karlsbad. rkp.1933, München.
Heber, F. A 2002: České hrady, zámky a tvrze. Díl I., Západní Čechy. Praha.
Kuthan, J. 2001: Aristokratická sídla období romantismu a historismu, Praha.
Ryšavý, V. 1992: Horní Hrad, SHP (rukopis), červen.
Sedláček A. 1905: Hrady, zámky a tvrze království českého, XIII.
Schaller, J. 1785 : Topographie des Königreischs Böhmen. II. Theil, Prag.
Schmidt, R. 1913: Soupis památek historických a uměleckých v politickém okresu jáchymovském, Praha.
Sommer, J. G. 1847: Das Königreich Böhmen, Ellbogner Kreis, Prag.
Úlovec J., Zeman L., Klsák J. 2003: Hrad a zámek Hauenštejn, Sborník Dějiny staveb 2002. Plzeň.
www.hornihrad.cz
www.oldmaps.geolab.cz
www.cuzk.cz 
www.mapy.cz

Mapové přílohy
Obr. č. 1: I. vojenské (josefské) mapování - Čechy, mapový
Obr. č. 2: II. vojenské (Františkovo) mapování mapový list


Obr. č. 3: III. vojenské mapování-1 : 75 000, mapový list


Obr. č. 4: Müllerovo mapování – Čechy, mapový list č. 6
Obr. č. 5: Překrytí historické mapy z roku 1836 – 1852 mapou z roku 2011

Obr. č. 6: Poloha hradu


Obr. č. 7: Katastrální mapa

Hmotové rekonstrukce hradu
Obr. č. 9: Podoba hradu koncem 13. století
Obr. č. 10: Podoba hradu přelom 14. a 15. století

Obr. č. 11: Počátek 18. stoletíObr. č. 12: 2. pol 19. století – po neogotických úpravách


Obrazové přílohy
Obr. č. 13: Vyhodnocení stavebního vývoje

Obr. č. 14: Kresba z roku 1850
Obr. č. 15: Kresba hradu z díla A. Sedláčka
Obr. č. 16: Kresba K. Liebschera-stav po poslední přestavbě

Obr. č. 17: Letecký pohled


Obr. č. 18: Pohled na model Hauenštejna, čelní strana
Obr. č. 19: Pohled na model Hauenštejna, zadní strana

Obr. č. 20: Bergfrit a nádvoří zámku od severu


Obr. č. 21: Věž v proměnách času

Obr. č. 22: Archeologický výzkum na nádvoří pod věží
Obr. č. 24: Nádvoří zámku a bergfrit

Obr. č. 25: Brána v proměnách časuHAUENŠTEJN - chronologický přehled
letopočet                     majitel - držitel, správce, uživatel                       poznámka
1253-1278                    Přemysl II. (král český)                                    pravděpodobný zakladatel
1278-1305                    Václav II. (král český)
1305-1306                    Václav III. (král český)                                      poslední Přemyslovec
1306                            Jindřich Korutanský (král český)
1306-1307                    Rudolf Habsburský (král český)
1307-1310                    Jindřich Korutanský (král český)
1310-1320                    Jan Lucemburský (král český)
1320-1330                                Mikuláš Vinkler (purkrabí loketský)
1330-1336                                benediktinský klášter                           Postoloprty
1336-1346                    Jan Lucemburský (král český)
1346-1360                    Karel IV (král český)
1360-1365                    Jetřich z Hostyně (rod pánů z Pardubic)
1365-1370                    Jetřich z Portic (probošt vyšehradský-král.kancléř)
1370-1394                    Rytíř Kolínský
1395-1419                    Václav IV. (král český)
1395-1411                                Zikmund z Vilémova (purkrabí)
1412-1416                                Hynek Kafunk (hejtman)
1416-1417                                Bušek z Tachlovic (královský purkrabí, zástavní majitel)
1420-1437                    Zikmund (král český)
1422-1431                                Štěpán Kobrshan                                držel s husity
1431-1449                                Vilém z Ilburka (loketský purkrabí)        syn Půty
1450-1457                    Ladislav Pohrobek (král český)
1458-1471                    Jiří z Poděbrad (král český)
1471-1516                    Vladislav II.Jagelonský (král český)
1470-1497                                Hylbracht Satanéř z Drahovic
1497 v dědičné léno a poprvé samostatné opevnění
1497-1515                                Oldřich a Václav synové                       rozdělení panství
1516-1528                                Jan, Ondřej, Bedřich, Kryštof, Pavel, Felix a Cyril Satanéřové z Drahovic
1528-                           Jindřich Šlik z Holíče                                       zemřel téhož roku
1528-1544                    Kašpar a Jindřich Šlikové                                 synové
1544-1566                    Kašpar                                                           zemřel 1566
1566-1587                    bratr Bedřich, poručník nezletilého syna Kašpara
1587-1620                    Kašpar                                                           po Bílé hoře konfiskován 
1623-1628                    Alžběta Šliková                                               1623 vráceno
1628-1650                    Jindřich Šlik                                                    císařský polní maršál
1650-1663                    František Arnošt syn                                       kartouzský novic
1663-1689                    Julia Jindřich                                                   kníže sasko-lauenburský
1689-1733                    Sybilla Františka                                             dcera Julia Jindřicha
1733-1771                    Ludvík a August Simpert                                  synové Františky
1771-1780                    Marie Terezie (královna česká)                       po meči vymřelých markrabat bádenských
1771-1783                    Alžběta Augusta                                             neteř Ludvíka Simperta
1780-1790                    Josef II. (habsbursko – lotrinský král český)
1790-1792                    Leopold II. (král český)
1792-1835                    František I. (král český)
1783-1798                                Jan ze Schwarzenberka                      strýc Alžběty
1798-1811                                c.k.administrace státních statků v Praze
1811-1835                    Ferdinand III.                                                  královská komora
1835-1839                    Ferdinand V. (král český)
1839-1863                    Gabriela hraběnka z Buguoye                         rozená z Rottenhan
1863-1871                    Jindřich Jan Buguoy                                       syn
1871-1909                    Ferdinand Buguoy                                          syn, ministr zemědělství 
1909-1945                    Jindřich Buguoy                                              syn
1945-1947                     Národní správa                                              konfisk. dekret č.12/45 Sb.
1947-1951                    Jáchymovské doly, s.p.
1951-1960                    Dětský domov
1960-1982                    Západočeský KNV, odbor péče o památky
1982-1992                    Ostrov
1992-2000                    Krásný Les osamostatněním                           převod Ostrov
18. 10. 2000                 Pavel Palacký Praha                                       koupě

Žádné komentáře:

Okomentovat