Blažek Bouzek Bratislava Brno bronzová kopí bronzové meče Bureš Castellologica Bohemica ČAS časopis Čelákovice České Lhotice Čižmář článek Čtverák Děčín doba bronzová Droberjar DSN Durdík Eggers encyklopedie eneolit etruský experiment Frymburk Germáni halštat hornictví hra hrad Hradec Králové hradiště hřivna Chrudim Chvojka import Jablonec nad Nisou jehlice jeskyně Jižní Čechy kameny kanibalismus kasteologie Keltové keramika kladiva kniha koflík konzervace koroze kovadliny kovolitectví kovové artefakty Královehradecký kraj latén Lewis-Williams Liberec Liberecký kraj Lutovský lužická popelnicová pole metalurgie montánní archeologie Musil muzeum nabídka náhrobníky Národní muzeum národní technické muzeum návod nedestruktivní archeologie neolit Nitra Oliva Olomoucký kraj paleobotanika paleolit Památkářské časopisy Památková péče na Moravě Památky středních Čech Pardubice Pardubický kraj Pearce Píč Plzeň Podborský Poděbrady popularizace archeologie povrchové sběry pozvánka Praha pravěk Průzkumy památek ranný středověk recenze sborník seminární práce situla skalní hrad Vranov Sklenář Slabina Sloup v Čechách Slované Smejtek speleologie srkipta střední Čechy svatí Šmolíková šperk štípaná industrie technologie těžba surovin tip Turek tvrz únětická Velký Vřešťov Veneti Vokolek východní Čechy výstavy Waldhauser zámek záušnice zpracování nálezů Zprávy památkové péče železo Živá archeologie

pondělí 26. března 2012

Recenze na časopis: Castellologica Bohemica

autor: Detremar

Castellologica Bohemica


     Sborník Castellologica Bohemica se zabývá kastellologickou problematikou středověku a raného novověku, zejména problematikou hradů, tvrzí, opevněných kostelů a městských fortifikací. První číslo bylo vydáno v roce 1989 Archeologickým  ústavem  ČSAV Praha ve spolupráci se Střediskem státní památkové péče a ochrany přírody středočeského kraje, dále Západočeským muzeem v Plzni a Klubem Augusta Sedláčka, který se jako vůbec první pustil do rozsáhlejšího bádání v této problematice. V současnosti je sborník vydáván Archeologickým ústavem AV Praha spolu se Společností přátel starožitností .

     Hlavním redaktorem je po celou dobu Prof. PhDr. Tomáš Durdík, DrSc., který celou svou kariéru pracuje v Archeologickém ústavu AV ČR a dnes přednáší na Fakultě architektury ČVUT a Filozofické fakultě UK v Praze a také na Západočeské univerzitě v Plzni. Členy redakční rady jsou např. doc. PhDr. Josef Štulc – architekt, památkář a někdejší ředitel Státního ústavu památkové péče , Ing. arch. Petr Chotěbor, CSc. –  architekt, který spolupracoval s Archeologickým ústavem ČSAV, od roku 1982 je pracovníkem odboru památkové péče Kanceláře prezidenta republiky, věnuje se památkové ochraně a stavební historii Pražského hradu nebo doc. PhDr. Josef Unger, CSc.–  vystudoval archeologii a kulturní antropologii, trvale působí v Ústavu antropologie Přírodovědné Fakulty Masarykovy Univerzity v Brně, dále spolupracuje s Ústavem archeologické památkové péče v Brně a externě přednáší na katedře archeologie UHK. Doposud bylo vydáno jedenáct svazků - jeden svazek zpravidla vychází jednou za dva roky.
     Sborník je rozdělen do několika rubrik jako např. Studie, Z evropské kastellologie, Monografie, Každodenní život, Militaria, Materiálie, Kroniky, Diskuse, Bibliografie, Bibliografická referativní a informační služba, která se dále dělí na Monografie, Periodika a Separata, dále potom Rejstřík autorů, Texty k přílohám a Mapa lokalit. Příspěvky vydávané v tomto sborníku bývají často nejen od našich odborníků, ale také od odborníků ze zahraničí, tudíž tu nejsou žádnou výjímkou články v němčině, francouzštině nebo třeba v polštině. U těchto článků pak na konci vždy nalezneme krátké shrnutí v češtině, u článků psaných našimi odborníky pak toto shrnutí bývá  zpravidla v němčině. Ilustrace jsou jak kresebné, tak fotografické.


Články:

Waldhauser, J. – Sosnovec, P. 2004: Nová archeologická zjištění o hradech Pojizeří. Castellologica Bohemica 9, Praha, 383 – 386.

Sklenář, K. 2004: „Kastellologická poezie“ chalupníka Jana Evangelisty Konopase. Castellologica Bohemica 9, Praha, 389 – 396.

Chotěbor, P. 2006: Mladší lucemburská přestavba Starého královského paláce na Pražském hradě. Castellologica Bohemica 10, Praha, 55 – 70.

Durdík, T. 2008: Předsunutá bašta hradu Týřova. Castellologica Bohemica 11, Praha, 223 – 232.

Žádné komentáře:

Okomentovat