Blažek Bouzek Bratislava Brno bronzová kopí bronzové meče Bureš Castellologica Bohemica ČAS časopis Čelákovice České Lhotice Čižmář článek Čtverák Děčín doba bronzová Droberjar DSN Durdík Eggers encyklopedie eneolit etruský experiment Frymburk Germáni halštat hornictví hra hrad Hradec Králové hradiště hřivna Chrudim Chvojka import Jablonec nad Nisou jehlice jeskyně Jižní Čechy kameny kanibalismus kasteologie Keltové keramika kladiva kniha koflík konzervace koroze kovadliny kovolitectví kovové artefakty Královehradecký kraj latén Lewis-Williams Liberec Liberecký kraj Lutovský lužická popelnicová pole metalurgie montánní archeologie Musil muzeum nabídka náhrobníky Národní muzeum národní technické muzeum návod nedestruktivní archeologie neolit Nitra Oliva Olomoucký kraj paleobotanika paleolit Památkářské časopisy Památková péče na Moravě Památky středních Čech Pardubice Pardubický kraj Pearce Píč Plzeň Podborský Poděbrady popularizace archeologie povrchové sběry pozvánka Praha pravěk Průzkumy památek ranný středověk recenze sborník seminární práce situla skalní hrad Vranov Sklenář Slabina Sloup v Čechách Slované Smejtek speleologie srkipta střední Čechy svatí Šmolíková šperk štípaná industrie technologie těžba surovin tip Turek tvrz únětická Velký Vřešťov Veneti Vokolek východní Čechy výstavy Waldhauser zámek záušnice zpracování nálezů Zprávy památkové péče železo Živá archeologie

úterý 20. března 2012

Regionální časopisy plzeňského kraje


autor: Dvořák, Suchánek 
Plzeňský kraj – regionální časopisy

Sborník Západočeského muzea v Plzni. Řada Historie.
První číslo tohoto periodika vyšlo v roce 1976. Sborník vychází jednou ročně a vydává ho Západočeské muzeum v Plzni. Sborník obsahuje odborné a vědecké práce z oborů archeologie, prehistorie, dějin středověku a novověku, dějin umění a uměleckého řemesla, etnografie a vojenství. Zpočátku byl členěn na tištěnou a obrazovou část, v pozdějších číslech jsou články vybaveny ilustracemi v textu. Časopis obsahuje úvod, jednotlivé články, obsah a seznam vyobrazení. Články jsou psány v českém jazyce a na konci každého článku nalezneme cizojazyčný souhrn. Každé číslo má přibližně 100 - 150 stran. Také vyšla dvě supplementa v letech 1998 a 2004. Supplementum z roku 1998 obsahovalo např. článek Československé legie a vznik Československa od Miroslava Husa. Z archeologických pojednání je pro nás zajímavý článek z roku 2002 Rovinná sídliště milavečské kultury v západních Čechách od Jindry Hůrkové nebo Záchranné archeologické výzkumy na dálničním obchvatu Plzně u Starého Plzence od Petera Brauna z roku 2004.

Časopis Archeologie západních Čech  
Časopis navazuje na Sborník Západočeského muzea v Plzni, řadu historie, kde hlavně v posledních letech vycházela čísla věnovaná čistě archeologii. Vydává ho Západočeské muzeum v Plzni ve spolupráci s katedrou archeologie Západočeské univerzity v Plzni a vychází dvakrát ročně. Tento časopis uveřejňuje práce z pravěké, středověké a novověké archeologie. Časopis je hlavně soustředěn na region západních Čech (území Plzeňského a Karlovarského kraje). Jsou zde také příspěvky ze sousedních oblastí vztahujících se k zájmovému území prostorově či kulturně. Cílem je především rychlé publikování výsledků nových výzkumů. První vydání časopisu je věnováno stému výročí úmrtí Františka Xavera France. Je zde např. článek Mohyly jihozápadních Čech před F. X. Francem od K. Sklenáře.
   
Sborník Západočeského muzea v Plzni. Příroda 
Sborník je složen z jednotlivých průběžně číslovaných svazků obsahující monografické vědecké práce z oborů geologie, paleontologie, botaniky, zoologie a ornitologie. Časopis vychází 2-4x ročně s rozsahem cca 60-100 stran. Text je psán česky s cizojazyčným souhrnem. 

Západočeský historický sborník 
První číslo bylo vydáno v roce 1995. Periodikum vychází jednou do roka a obsahuje články týkající se historie a kulturní činnosti v oblasti západních Čech. Ve sborníku č.2 jsou příspěvky z Mezinárodní konference k výročí 700 let od založení Plzně a k 50.výročí osvobození Plzně dále z historie, kultury a současnosti Plzně. Články jsou rozděleny do dvou sekcí – sekce kulturně-historická a sekce česko-amerických vztahů. Pro nás zajímavý článek je např. Šibenice v Bečově nad Teplou, hrdelní soudnictví a archeologie od Petra Sokola ze sborníku v roce 2003.
. 
   Muzejní sborník 
Periodikum vychází nepravidelně a vydává ho Muzeum Chodska v Domažlících. Ve sborníku jsou obsaženy zprávy o činnosti muzea Chodska za uplynulý rok, články zabývající se historickou a kulturní činností na Chodsku.  

   Jižní Plzeňsko 
 Historicko-vlastivědný sborník Muzea jižního Plzeňska v Blovicích vychází jednou ročně od roku 2003 a navazuje na Zpravodaj Okresního muzea Plzeň-jih. Jeho náplní jsou informace o činnosti muzea, výzkumná činnost v oblasti archeologie, národopisu, literární a regionální historie, výtvarného umění a podobně.  Ve sborníku je obsah, úvod, jednotlivé příspěvky, seznam autorů přispívajících do sborníku a seznam veřejně přístupných památek a muzeí jižního Plzeňska. Ve sborníku jsou zajímavé články např. Kamenná broušená industrie kultury s lineární keramikou ze Štěnovic "V Černém lese" od Martina Čechury a Jiřího Smetany z ročníku VIII/2010, První archeologická výzkum na hradišťském zámku od Markéty Sochorové a Jiřího Boudy z ročníku VI/2010.
Minulostí Západočeského kraje

Sborník vydává Archív města Plzně a je druhým nejstarším regionálním sborníkem v České republice. V letech 1958 – 1960 vycházel pod názvem Minulostí Plzně a Plzeňska. První svazek připravil k vydání PhDr. Miloslav Bělohlávek v roce 1958. Sborník je převážně zaměřen na oblast západních Čech, ale jsou v něm také práce, které přesahují západočeský region a také články ze zahraničí.

Sborník muzea Českého lesa v Tachově
Tento sborník vydává Muzeum Českého lesa v Tachově ve spolupráci s domažlickým Nakladatelstvím Českého lesa. Sborník vychází nepravidelně a první číslo vyšlo v roce 1960 a zatím poslední v roce 2009. Pro nás zajímavý článek je např. Dům na parcele č. 34 od Nikoli Raymana ze svazku 31/2009.

Vlastivědný sborník
Tento sborník vydává Muzeum a galerie severního Plzeňska v Mariánské Týnici. Posledním vydáním je prozatím čtvrté číslo z roku 2010. Vlastivědný sborník vychází čtyřikrát ročně. Časopis obsahuje kratší studie a články z oblasti muzejnictví a památkové péče. Jako zajímavý článek jsme vybrali Počátky archeologického bádání na severním Plzeňsku od M. Čechury z třetího svazku z roku 2010.


Žádné komentáře:

Okomentovat