Blažek Bouzek Bratislava Brno bronzová kopí bronzové meče Bureš Castellologica Bohemica ČAS časopis Čelákovice České Lhotice Čižmář článek Čtverák Děčín doba bronzová Droberjar DSN Durdík Eggers encyklopedie eneolit etruský experiment Frymburk Germáni halštat hornictví hra hrad Hradec Králové hradiště hřivna Chrudim Chvojka import Jablonec nad Nisou jehlice jeskyně Jižní Čechy kameny kanibalismus kasteologie Keltové keramika kladiva kniha koflík konzervace koroze kovadliny kovolitectví kovové artefakty Královehradecký kraj latén Lewis-Williams Liberec Liberecký kraj Lutovský lužická popelnicová pole metalurgie montánní archeologie Musil muzeum nabídka náhrobníky Národní muzeum národní technické muzeum návod nedestruktivní archeologie neolit Nitra Oliva Olomoucký kraj paleobotanika paleolit Památkářské časopisy Památková péče na Moravě Památky středních Čech Pardubice Pardubický kraj Pearce Píč Plzeň Podborský Poděbrady popularizace archeologie povrchové sběry pozvánka Praha pravěk Průzkumy památek ranný středověk recenze sborník seminární práce situla skalní hrad Vranov Sklenář Slabina Sloup v Čechách Slované Smejtek speleologie srkipta střední Čechy svatí Šmolíková šperk štípaná industrie technologie těžba surovin tip Turek tvrz únětická Velký Vřešťov Veneti Vokolek východní Čechy výstavy Waldhauser zámek záušnice zpracování nálezů Zprávy památkové péče železo Živá archeologie

pátek 6. dubna 2012

Recenze na knihu: Praha v pravěku

autor: Součková M.


Praha v Pravěku
 Kniha Praha v Pravěku měla být vydána už roku 1988 tehdejším nakladatelstvím Panorama. K jejímu vydání však v roce 1988 nedošlo, ale uskutečnilo se tak až o 7 let později, tedy v roce 1995.  Vypracoval ji kolektiv autorů (Marie Fridrichová (ed.), Jan Fridrich, Josef Havel a Jan Kovářík). Jedná se o supplementum, které bylo vydané k Archaeologica Pragensia (což je archeologický sborník Muzea hlavního města Prahy). Bylo vydáno celkem 2 000 výtisků a vydavatelem je Muzeum hlavního města Prahy ve spolupráci s Institutem hlavního města Prahy. Během plánovaným rokem 1988, kdy měla být publikace vydána a rokem 1995, kdy vydání proběhlo, se pramenná základna informací moc nezměnila. Ale změnilo se chápání i přístup řešení některých problémů, a proto byly některé tyto změny v textech knihy uplatněny a pozměněny. V úvodu  knihy si autoři pochvalují velké množství informací a podkladů, které měli přístupné ke své práci. Mnohé použité poznatky byly získány během záchranných archeologických výzkumů, které byly zahájené velkou stavební činností v Praze. Během těchto výzkumů bylo objeveno mnoho archeologických lokalit. Při psaní vycházeli také z hmotných pramenů sbírky Muzea hlavního města Prahy, využili i sbírky národního muzea, napomohl i depozitář archeologického ústavu ČAV a muzeum středních Čech.

Kniha je rozdělena na devět kapitol.  Časově zahrnuje informace od nejstarších pravěkých období až k 10. století n. l. Je více než jasné, že 10. století n. l. nepatří do období pravěku, ale autoři se shodli na tom, že i toto časové rozhraní je pro Prahu velmi důležité, zajímavé a byla by škoda se o něm nezmínit. Proto v knize získává svojí kapitolu, i když s pravěkem nemá už nic společného. V úvodu do každé z kapitol se čtenář seznámí s obecnou charakteristikou každého z období a poté je probírána situace osídlení středních Čech a Prahy. Obecnou charakteristikou se míní to, že se popisuje přírodní prostředí, jak a kde lidé žili a využívali svých možností, které jim příroda poskytla, jak vypadal jejich běžný život, jaké využívali technologie při vytváření keramiky, kamenných předmětů, šperků, zbraní atd. Autoři se snaží poskytnout odborné informace nejen pro odborníky, ale i všem zájemcům, kteří se zajímají o pravěké dějiny hlavního města, i o pravěkou tématiku jako takovou.
Každá kapitola je doplněna obrázky předmětů, černobílými fotografiemi, chronologickými tabulkami, mapami, půdorysy hrobů a objektů. Poslední stránky jsou věnovány soupisu literatury, která byla při práci využita. Rejstřík literatury je rozdělen podle kapitol, aby byl pro snadnější hledání čtenářova zájmu. Poslední část knihy je doplněna obrázkovou přílohou. Jedná se o barevné fotografie artefaktů, které byly získané při archeologických výzkumech na pražském území. Artefakty jsou doplněny informacemi, kde byly v Praze nalezeny a z jakého období pochází. Jsou to hlavně ukázky keramiky, záušnic, náušnic, gombíků, ukázka skleněného pohárů, skleněné korálky, zlaté závěsky, meč, keltská mince a jiné předměty. Za každou kapitolou je vypsáno několik vybraných pražských lokalit, u kterých je poznamenáno, co tam bylo nalezeno. Informace o lokalitách jsou i v textech.
Jediná nepříjemnost je, že kniha má lepenou vazbu a má docela dost stran, které jí dosti zatěžují, proto při několika násobném otevření se stránky začnou samovolně odlepovat a vypadávat z vazby. Jinak je kniha velmi dobře a odborně zpracována, dostatečné je i množství potřebných informací. Proto je kniha vhodná i ke studiu.
Popis kapitol :
1.Kapitola – Historie pražského archeologického výzkumu (M. Fridrichová)
Zaměřuje se především na historii dějin bádání a vývoje archeologických výzkumů v oblasti Prahy. K tomu patří i informace o počátcích archeologie jako vědy v Čechách od 80. let 18 století. Seznamuje čtenáře s prvními zájemci o archeologickou tématiku od 18 století, až k osobám, které pro archeologickou vědu znamenají v historii mnoho. Jedná se o osobnosti, které svým zájmem o poznání a učením dokázali rozvíjet a posouvat archeologii dál, např. J. E. Vocel, J. L. Píč, V. Krolmus, J. A. Jíra a další. Poukazuje se na první výzkumy, jejich bádání, poznatky a využité metody, které se postupem času měnily a zdokonalovaly.
2.KapitolaPřírodní prostředí a jeho změny (J. Fridrich)
Tato kapitola se zabývá hlavně pražským přírodním prostředím, půdou, geologickou stavbou, vývojem klimatu, způsobem života, ekologií a ekonomií, hustotou osídlení v různých oblastech Prahy. Nejdříve se snaží seznámit čtenáře, na jakém půdním systému a geologické struktuře Praha leží a jak je v hodná pro život ve všech pravěkých obdobích (lidé se usazují tam kde je voda, úrodná půda a dobré podmínky pro život). Důležitou informací je, jak se člověk chová k přírodě a jak se o ní stará (hospodářská činnost).
3.– 7. KapitolaPaleolit a Mezolit ( J. Fridrich), Neolit ( J. Havel), Eneolit ( J. Havel), Doba Bronzová    ( M. Fridrichová – J.Kovářík) a Doba Halštatská (M. Fridrichová).
Všechny tyto kapitoly jsou založeny na stejné charakteristice. V každém období se setkáme s podrobnějším chronologickým dělením a popisem kultur (jaké byly jejich znaky, podle kterých se rozlišují, kde v Praze se nalézaly), způsob života, podle čeho si vybírali místo k žití, pohřební ritus, výroba a technologie, později i hospodářství a péče o krajinu, komunikace mezi skupinami a další. Kapitoly mají podobnou strukturu a čtenáři mají objasnit vše potřebné, aby o daném období věděl základní informace.

8. Kapitola – První historické národy ( M. Fridrichová – J. Kovářík)
V této kapitole se snaží autoři přiblížit osídlení keltské kultury v době laténské v Praze a okolí. Popisuje, odkud se sem Kelti dostali, jak zde žili, jak stavěli svá hradiště. Další část této kapitoly je zaměřena na dobu římskou a dále i na dobu stěhování národů.  Nechybí tu informace o sporech Keltů s Římany, popis římských táborů a jak si vybírali místa pro jejich založení. A jiné informace, které k těmto tématům patří.
9. Kapitola – Slované na Pražském území ( J. Kovářík)
Poslední kapitola se zaobírá nejstaršími Slovany na pražském území (v 6. a 7. století), vznikem a vývojem slovanských hradišť v pražské kotlině (8. a 9. století) a posledním tématem je založení Pražského hradu a počátky českého státu.

Žádné komentáře:

Okomentovat