Blažek Bouzek Bratislava Brno bronzová kopí bronzové meče Bureš Castellologica Bohemica ČAS časopis Čelákovice České Lhotice Čižmář článek Čtverák Děčín doba bronzová Droberjar DSN Durdík Eggers encyklopedie eneolit etruský experiment Frymburk Germáni halštat hornictví hra hrad Hradec Králové hradiště hřivna Chrudim Chvojka import Jablonec nad Nisou jehlice jeskyně Jižní Čechy kameny kanibalismus kasteologie Keltové keramika kladiva kniha koflík konzervace koroze kovadliny kovolitectví kovové artefakty Královehradecký kraj latén Lewis-Williams Liberec Liberecký kraj Lutovský lužická popelnicová pole metalurgie montánní archeologie Musil muzeum nabídka náhrobníky Národní muzeum národní technické muzeum návod nedestruktivní archeologie neolit Nitra Oliva Olomoucký kraj paleobotanika paleolit Památkářské časopisy Památková péče na Moravě Památky středních Čech Pardubice Pardubický kraj Pearce Píč Plzeň Podborský Poděbrady popularizace archeologie povrchové sběry pozvánka Praha pravěk Průzkumy památek ranný středověk recenze sborník seminární práce situla skalní hrad Vranov Sklenář Slabina Sloup v Čechách Slované Smejtek speleologie srkipta střední Čechy svatí Šmolíková šperk štípaná industrie technologie těžba surovin tip Turek tvrz únětická Velký Vřešťov Veneti Vokolek východní Čechy výstavy Waldhauser zámek záušnice zpracování nálezů Zprávy památkové péče železo Živá archeologie

pátek 6. dubna 2012

Recenze na výstavu: Severočeské muzeum v Liberci

autor: Součková M.


Severočeské muzeum v Liberci

Liberecké muzeum patří mezi největších muzea v České republice. Jeho založení spadá do roku 1873, kdy bylo vytvořeno za účelem uměleckoprůmyslového muzea a je jedním z nejstarších muzeí tohoto typu. Už během prvních let mělo muzeum značně rozsáhlé sbírky ve všech zajímavých oborech, a také vlastnilo i nějaké zajímavé exponáty z Předního a Dálného východu. Nejvíce však zaplňovaly sbírky muzea exponáty ze skla a textilu. Neboť severní Čechy jsou a byly už od dávných dob sklářským rájem a textilní průmysl zde byl také značně vyvinut, o čem svědčí mnoho textilních továren nejen v okolí města, ale i v jiných městech Libereckého kraje. Muzejní sbírky se rok od roku rozrůstaly a nakonec se zastupitelstvo města rozhodlo, že pro tyto účely postaví novou muzejní budovu, která bude už pouhým vzhledem lákat zájemce. Budova byla postavena v letech 1897-1898 v romanticko- historizujícím stylu. K ní byla časem přistavěna renesanční věž, která je podobná věži liberecké radnice. Po druhé světové válce byly v rámci reorganizace k muzeu přičleněny regionální sbírky Vlastivědného muzea a Přírodovědného muzea v Liberci. Součástí muzea je i rozsáhlá knihovna, která zřejmě vznikla už na samém počátku muzea.
Dnes má muzeum tři stálé sbírkové oddělení (přírodovědecké, uměleckohistorické a  historicko- archeologické).

První expozice je přírodovědecká a je zaměřená na přírodu severních Čech, přibližuje živou i neživou přírodu. Jedná se především o oblasti Jizerských hor, České středohoří, Lužické hory, Labské pískovce, Kokořínsko a Ještědské pohoří.
Všechny tyto oblasti severních Čech jsou v expozici rozděleny na sektory a u každé z nich se pohlíží na geologickou, zoologickou a paleontologickou stránku. Geologická část je doplněna ukázkami hornin a minerálů, které se v dané oblasti nacházejí. To samé platí o živočišné stránce, je zde nejvíce ukázek ptactva a málo exponátů savců (především hlodavců). Expozice je rozšířena o velké množství fotografií rostlin, fotografií ptactva, které patří k ohroženým druhům a tato část je dokonce doplněna zvukovým efektem a poté tu jsou velké obrázky hmyzu, který se v severních Čechách vyskytuje nejvíce. V expozici jsou přiloženy i letecké snímky, mapy zobrazující území, o kterém se právě hovoří, grafy (porovnání dřívějších a dnešních statistik předpokládané vegetace).  Informační texty jsou provedeny velkým písmem, takže se čtou dobře i z dálky, pokud je v muzeu větší návštěvnost.

Další expozice je uměleckohistorická a zahrnuje evropský vývoj uměleckých řemesel od antiky do současnosti. Především jde o porovnání technologii jiných zemí s naší českou výrobou. Ukázky jsou typu (sklo, keramika, porcelán, textil, kovářství, šperky, nábytek a fotografie), v nedávné době byla expozice obohacena o sbírku plakátů a mechanických hudebních automatů. Pro naši oblast je nejdůležitější sklo. Jsou tu ukázky ze všech sklářských měst, hlavně z období 20. století (Nový Bor, Železný Brod, Kamenický Šenov a jiná sklářská města), jedná se především o velmi dobře zpracované práce studentů sklářských škol, vedle nich jsou uloženy i skleněné předměty z jiných oblastí a návštěvník si lépe může prohlédnout detaily a rozdíly mezi českým a cizím sklem. Ukázky skla jsou velmi povedené, vedle propracovaných vitráží a skleněných picích souprav nalezneme i moderní skleněné plastiky, které jsou plné fantazie. Vedle skleněných ukázek jsou tu ve velkém množství uloženy i porcelánové soupravy a historické příbory zdobené krásnou rostlinnou rytinou.

Třetí a poslední je historicko-archeologická expozice. Je rozdělena na dvě části, prehistorie a dějiny Liberecka. Archeologická část se zabývá obdobím od paleolitu až do doby stěhování národů.  Jako první se prehistorická část zaměřuje na vznik života a vývoj živočišné říše (jedná se o zveřejněnou velkou obrázkovou tabulku, kde je zobrazen vývoj života od prvoků po primáty). Nachází se tu i druhá taková to tabulka, která zaznamenává vývoj lidského druhu. Obě tabulky jsou moc hezky udělané a přitahují dětskou pozornost.
Poté už návštěvník přistupuje k jednotlivým vitrínám, které jsou rozděleny podle období.  Vedle vitrín se nacházejí kreslené obrázky, které připomínají běžný život prvních lidí. Obrázky jsou očíslované a pod nimi se nachází vysvětlení, co se na obrázku odehrává (stavba chýše, výroba předmětů, lov, sběr plodin aj.). Starších období tu jsou doloženy několika málo kamennými artefakty a keramickými nádobami. Ale co se týče písemných informací, tak těch tu je velmi málo. Expozice se stává zajímavou až u doby bronzové. Kde se nachází už podrobnější informace o období, a také je zde více artefaktů k prohlédnutí (především keramika, bronzové šperky a zbraně). Dokonce si lze prohlédnout rekonstrukci  mladolužického hrobu. V archeologické expozici jsou i podrobnější informace o některých archeologických lokalitách, na kterých se muzeum podílelo při výzkumu.
Jako první je lokalita Mužský-Hrada, roku 1953-1959 zde proběhl výzkum, při kterém bylo objeveno eneolitické, výšinné opevněné sídliště. Zjistilo se, že na této lokalitě bylo osídlení od eneolitu do 8-9 stol. n. l. Druhá zde zmiňovaná lokalita jsou Markvartice, kde výzkum proběhl v letech 1969-1970 a byla zde nalezena keltská svatyně s žárovým hrobem. Hrob měl vcelku bohatý inventář, a proto se hovoří o tom, že šlo o člena vyšší elitní společnosti a svatyně byla možná i v jeho vlastnictví.
 Druhá historická část se zaměřuje na období od kolonizace území Liberecka ve 12. století do vzniku republiky 1918. Součástí expozice jsou stavební a správní záznamy o vývoji města Liberec. K bližšímu poznání vývoje slouží dobové informační texty, archivní listiny, mapy, modely, plánky, grafické listy a uměleckořemeslné exponáty z určitých historických období. Zvláštní pozornost je věnována vývoji textilní výroby (ukázky mnoha pracovních nářadí). Za její pomoci byla totiž v 19. století z Liberce udělána moderní průmyslová oblast.

Hodnocení archeologické expozice:
Muzeum je velmi rozsáhlé, a co se týče archeologické expozice tak toho tu k prohlédnutí moc není. Artefakty jsou sice v dobrém stavu, ale je jich velmi málo, většinou u nich chybí popisky, takže návštěvník ani u některých artefaktů nezjistí, oč jde.  Informační texty jsou velmi slabé od období paleolitu do eneolitu (nejsou tu skoro žádné informace o charakteristice období). Každému z těchto období je věnováno několik řádků, v kterých jsou pouhé informace o tom, v jakém období to bylo, příklady 3 až 4 lokalit a ukázky několika předmětů, které se v těchto dobách vyráběly. Mladší období mají už rozsáhlejší a propracovanější informace.  V blízké době by se prý měla archeologická část předělávat a doplňovat novými artefakty.
Žádné komentáře:

Okomentovat