Blažek Bouzek Bratislava Brno bronzová kopí bronzové meče Bureš Castellologica Bohemica ČAS časopis Čelákovice České Lhotice Čižmář článek Čtverák Děčín doba bronzová Droberjar DSN Durdík Eggers encyklopedie eneolit etruský experiment Frymburk Germáni halštat hornictví hra hrad Hradec Králové hradiště hřivna Chrudim Chvojka import Jablonec nad Nisou jehlice jeskyně Jižní Čechy kameny kanibalismus kasteologie Keltové keramika kladiva kniha koflík konzervace koroze kovadliny kovolitectví kovové artefakty Královehradecký kraj latén Lewis-Williams Liberec Liberecký kraj Lutovský lužická popelnicová pole metalurgie montánní archeologie Musil muzeum nabídka náhrobníky Národní muzeum národní technické muzeum návod nedestruktivní archeologie neolit Nitra Oliva Olomoucký kraj paleobotanika paleolit Památkářské časopisy Památková péče na Moravě Památky středních Čech Pardubice Pardubický kraj Pearce Píč Plzeň Podborský Poděbrady popularizace archeologie povrchové sběry pozvánka Praha pravěk Průzkumy památek ranný středověk recenze sborník seminární práce situla skalní hrad Vranov Sklenář Slabina Sloup v Čechách Slované Smejtek speleologie srkipta střední Čechy svatí Šmolíková šperk štípaná industrie technologie těžba surovin tip Turek tvrz únětická Velký Vřešťov Veneti Vokolek východní Čechy výstavy Waldhauser zámek záušnice zpracování nálezů Zprávy památkové péče železo Živá archeologie

pátek 6. dubna 2012

Recenze na výstavu: Městské muzeum v Čelákovicích

autor: Součková M.


Městské muzeum v Čelákovicích
Město Čelákovice, ležící v severovýchodní části okresu Praha – východ, je od Prahy vzdálené asi 15 km.  Toto město se nachází na levém břehu Labe, tedy ve velmi úrodné oblasti, a proto bylo osídlováno, spolu s jeho okolím, již od mladší doby kamenné. V dobách středověku zde vzniká hradiště, v jehož blízkosti byla vybudována dřevěná Tvrz na kamenné podezdívce, ta pochází pravděpodobně z konce 10. století. Stavba byla v 13. století nahrazena stavbou kamennou. Areál Tvrze byl v 15. a 16. století rozšířen a opevněn vlastní hradební zdí. Spojitost mezi Tvrzí a muzeem je vcelku velká, neboť v tomto středověkém šlechtickém sídle muzeum trvale sídlí už od roku 1949. Tvrz byla koncem 20. století zrekonstruována do goticko-renesanční podoby a takto vypadá i v současnosti. Muzeum je také členem Asociace muzeí a galerií České republiky, České numismatické společnosti a České archeologické společnosti. Přístupná část Tvrze veřejnosti, je rozdělena na tři stálé expozice.

První expozice je zaměřena na Přírodu středního Polabí. Ta je rozdělena na geologickou minulost, živou i neživou přírodu Čelákovic a okolí. Z geologického období jsou zde prezentovány ukázky nerostů, polodrahokamů, zkamenělých rostlin a živočichů. Vystaveny jsou i ukázky dávno vyhynulých zvířat z období pleistocénu, jako např. kosti pratura, nosorožce srstnatého a zuby mamuta. Část expozice týkající se živé přírody, je značně rozsáhlá a je zde mnoho vystavených exponátů savců, ptáků, ryb a bezobratlých živočichů. Expozice je doplněna fotodokumentací fauny a flory Čelákovic a okolí.
Další expozice je věnována historii Čelákovické Tvrze a okolí. Seznamuje návštěvníky se stavebním vývojem Tvrze, historickým děním na této lokalitě a představuje výsledky provedeného archeologického výzkumu. Výzkum proběhl v celém objektu Tvrze v letech 1972 – 1981. Expozice je založena hlavně na dokumentárních fotografiích, prezentující rozvoj stavby a změnu rozsahu v průběhu jejího vývoje, který byl zjištěn během archeologického výzkumu, kdy byly odkrývány zbytky starých stavebních fází. O vzniku Čelákovic nejsou dosud přesné zprávy, ale z 9. století je tu archeologickými nálezy doložená slovanská osada. Pozdější písmenné prameny se zmiňující o Čelákovicích jako o královském městě z konce 13. století. Celá expozice je doplněna řadou fotografií nejen Tvrze, ale i okolí a částečně jsou zde uloženy i fotografie z výzkumů. Popsaný je tu na informačních panelech i celý historický vývoj Tvrze, od jejího založení až do posledních jejích úprav, které proběhly ve 20. století
Třetí a poslední je archeologická expozice.  Rozdělena je na pravěk a středověk Čelákovic a okolí.  Pravěká výstava v muzejních prostorách zabírá nejvíce místa a to díky vystaveným dvou monoxylům, ale celkově archeologická expozice je nejrozsáhlejší ze všech expozic. Muzeum v 60. letech 20. století začalo provádět záchranné archeologické výzkumy a spolupracovat s jinými archeologickými institucemi, především s Archeologickým Ústavem. Jedná se hlavně o několik významných lokalit, které jsou v této expozici nejvíce zmiňované a nálezy jsou tu vystavené k prohlédnutí.
Nejrozsáhlejší a velmi úspěšný výzkum byl proveden v Toušni na Hradisku, kde bylo nalezeno pravěké výšinné sídliště. Byla zde objevena unikátní zlatá záušnice, dokládající nejstarší využití tohoto kovu v eneolitu. Další unikát ve sbírce muzea z doby bronzové, je keramická obličejová maska, která byla nalezena při výzkumu v Ostrově - Zápech. Další lokality, které jsou zde zmiňované: Mochov, Čelákovice, Nehvízdky aj.  Expozice je rozdělena chronologicky podle období, které poukazuje na společenské dění, výrobu a technologie od starší doby kamenné až do doby stěhování národů. Každé období má svojí mapu, v které jsou vyznačeny lokality a kultury tak aby ukazovaly, v jakých částech okolí se nacházely.  Podle těchto lokalit jsou artefakty rozděleny do vitrín a jsou roztříděné do období i kultur (keramické nádoby, šperky, kamenné, kostěné a kovové nástroje, zbraně a předměty běžné denní potřeby).  Výstava je doplněna leteckými snímky, fotografiemi z výzkumů, chronologickými tabulkami a mapami. Dále je vystaven i model pohřbu jezdce s koněm z doby stěhování národů a pohřeb dívky ze straší fáze únětické kultury, který byl nalezen v Toušni. Největší pozornost má v této archeologické části informační panel, hovořící o tzv. Čelákovických upírech. Jedná se o nález (z roku 1966) pohřebiště ve východní části Čelákovic. Zmínka o upírech je prezentována jako nerituální způsob uložení a zásahy na mrtvém, což je vykládáno jako protivampyrická obrana (mrtvý je uložen tak aby neviděl na východ slunce, svázané končetiny, ucpaná ústa, probodnutý kůlem). V současné době probíhá výzkum v Květnici, na kterém se muzeum podílí.
Středověká část archeologické expozice je věnovaná středověkému osídlení Čelákovic a okolí od raného středověku do 17. století. Vedle vystavené užitkové keramiky si návštěvník může prohlédnout kostěné brusle z Horoušan, depot cca 300 kusů stříbrných mincí, které byly nalezeny v Nehvízdkách (jedná se o platidla z 13. století, z období Přemysla Otakara II.). Z této lokality jsou vystaveny i reliéfní kamnové kachle (zdobené světskými i církevními motivy) a železné předměty.  Další významnou, v expozici zastoupenou lokalitou je město Toušeň, kde v období gotiky a renesance stál dnes již zaniklý hrad. Hrad byl zkoumán v 70. letech 20. století a dnes je v muzeu zastoupen hlavicí renesančního sloupu. Archeologickými výzkumy byly získávány informace také o jiných lokalitách, jako jsou např. zaniklá tvrz s vesnicí Opočno nad Jizerou, tvrz ve Vyšehořovicích, lokality Škvorec, Mochov aj. Vystaveny jsou zlomky skleněných nádob, části olověných rámečků, velké množství železných a bronzových předmětů. Exponáty jsou doplněny fotografiemi z výzkumů, fotografiemi historických objektů a lokalit, mapami a tabulkami.

Hodnocení archeologické expozice:
Archeologická část je založena na velkém množství získaných artefaktů a to pro všechny období. Artefakty jsou ve velmi dobrém stavu a to především keramické nádoby a bronzové šperky. Uloženy jsou ve dřevěných prosklených vitrínách, které působí celkem zastarale. Informační texty zaměřené na vývoj období a dokonce i některých kultur jsou zde poměrně propracovány a obsahují všechny potřebné informace pro objasnění charakteristiky všech období.

Na prodejně jsou k dostání publikace muzea, ale také ty, na nichž se podílelo ve spolupráci s dalšími institucemi (např. sborník Historické sklo, 4. Sborník pro dějiny  skla, které vydalo městské muzeum v Čelákovicích v roce 2007). Více informací o Čelákovickém muzeu lze naleznout na internetových stránkách www.muzeum-celakovice.com, které jsou značně rozsáhlé a plné doplňujících informací. Kromě toho jsou tu dobře propracované informace o archeologických výzkumech, které v okolí proběhly. Návštěva Čelákovic byla velmi příjemná, neboť se muzeum nachází ve velmi pěkně zrekonstruované historické stavbě a expozice jsou dobře uspořádány.Žádné komentáře:

Okomentovat