Blažek Bouzek Bratislava Brno bronzová kopí bronzové meče Bureš Castellologica Bohemica ČAS časopis Čelákovice České Lhotice Čižmář článek Čtverák Děčín doba bronzová Droberjar DSN Durdík Eggers encyklopedie eneolit etruský experiment Frymburk Germáni halštat hornictví hra hrad Hradec Králové hradiště hřivna Chrudim Chvojka import Jablonec nad Nisou jehlice jeskyně Jižní Čechy kameny kanibalismus kasteologie Keltové keramika kladiva kniha koflík konzervace koroze kovadliny kovolitectví kovové artefakty Královehradecký kraj latén Lewis-Williams Liberec Liberecký kraj Lutovský lužická popelnicová pole metalurgie montánní archeologie Musil muzeum nabídka náhrobníky Národní muzeum národní technické muzeum návod nedestruktivní archeologie neolit Nitra Oliva Olomoucký kraj paleobotanika paleolit Památkářské časopisy Památková péče na Moravě Památky středních Čech Pardubice Pardubický kraj Pearce Píč Plzeň Podborský Poděbrady popularizace archeologie povrchové sběry pozvánka Praha pravěk Průzkumy památek ranný středověk recenze sborník seminární práce situla skalní hrad Vranov Sklenář Slabina Sloup v Čechách Slované Smejtek speleologie srkipta střední Čechy svatí Šmolíková šperk štípaná industrie technologie těžba surovin tip Turek tvrz únětická Velký Vřešťov Veneti Vokolek východní Čechy výstavy Waldhauser zámek záušnice zpracování nálezů Zprávy památkové péče železo Živá archeologie

pátek 6. dubna 2012

Recenze na výstavu: Regionální muzeum v Jílovém u Prahy

autor: Součková M.


Regionální muzeum v Jílovém u Prahy
Město Jílové, které je už od svých počátků proslulé těžbou zlata, se nachází asi 20 km jižně od Prahy a je součástí středočeského kraje. Zdejší muzeum bylo založeno roku 1891 v domě, který patří mezi čtyři nejstarší domy ve městě a jmenuje se dům Mince. Na vzniku muzea se zasloužil zdejší občan Leopold Čihák, když nabídl městu svojí sbírku. Zastupitelstvo města nabídku přijalo a založilo městské muzeum pod vedením Leopolda Čiháka. Dnes má muzeum tři stálé expozice a zároveň se stará o okolní štoly, které udržuje pro veřejnost. Každá expozice má své informační zápisky, ale při zakoupení vstupenky je návštěvník informován o všech expozicích a výstavách, které zrovna probíhají, možné je i získat doplňující informace.

První expozice má název Tramping a příroda dolního Posázaví. Snaží se návštěvníkům ukázat romantický život prvních táborníků, ale výstava sama o sobě působí celkem nezajímavě.
Druhá expozice je věnována historii těžbě a zpracování zlata, kterou je město proslulé už od dob středověku. Poukazuje i na jiné oblasti v Čechách, kde se zlato nalézalo a těžilo. První část této expozice se snaží ukázat, kde se zlato u nás nachází, na jaké minerály je v dolech vázáno, v jakém množství se může vyskytovat, jak se zlato získává, jak se chemicky připravuje pro použití a poslední k čemu všemu se dá využít. Součástí této expozice je i velmi rozsáhlá výstava hornin a minerálů. Vytaveny tu jsou staré důlní nástroje, nalezené v dolech při jejich znovuobjevení, jsou tu i figurální modely, ukazující se v dolech pracovalo a za jakých podmínek horníci zlato získávali. Další část této výstavy se zaměřuje na zlato využívané v českých a moravských zemích v období středověku. To je doloženo ukázkami a fotografiemi nálezů zhotovených ze zlata, jako jsou např. knoflíky, gombíky, náušnice, drátěné svitky atd. Tyto nálezy jsou doplněny chronologickými tabulkami.
Archeologickou součástí této expozice je zmínka o výzkum v Čelině, kde se dochovala hornická kovárna z 13. až 14. stol. Vedle fotografii z výzkumu tu jsou vystaveny také nástroje, které zde byly nalezeny. Jedná se především o kovové pracovní nástroje, tyglíky různých rozměrů, zlomky keramických nádob, sekery, pokličky a olejové lampy. Jediné co tu chybí je rok, kdy výzkum proběhl, ale zřejmě se jedná o 70 l. 20 stol. Pokud má někdo větší zájem či chce získat více informací o těžbě zlata, je možné v okolí Jílového navštívit tři historické štoly (štola sv. Josefa, štola Halíře a štola sv. Antonína Paduánského). Nejzajímavější je štola A. Paduánského, kde se část trasy leze po žebřících.
Poslední stálou expozicí je historie regionu a je rozdělena na dvě hlavní části. První část stálé expozice v hlavní budově muzea zavede návštěvníka do sklepních prostor muzea, kde je uložena archeologická expozice, která je věnována historii Ostrovského kláštera.
Ostrovský klášter byl založen v roce 999 a byl to druhý nejstarší mužský klášter v Čechách. Klášter byl především střediskem vzdělanosti a umělecké tvorby, podílel se na vzniku jedné z nejkrásnějších iluminovaných knih raného středověku - Ostrovského žaltáře. Na území tohoto kláštera proběhlo celkem pět archeologických výzkumům, ale až během provedení posledního výzkumu byly částečně odkryty a zpevněny základy stavby. Kromě v muzeu vystavené dobové keramiky, která je v dobrém stavu, jsou zde uloženy i hliněné dlaždice, ty jsou největším unikátem této výstavy, protože jsou velmi dobře dochované a ve velkém množství. Jsou zde uchovány i kosterní ostatky jednoho z mnichů. Výstava není sice příliš rozsáhlá, ale svým provedením je vcelku zajímavá a poučná. Na zdech jsou zavěšeny skleněné desky, které jsou využity jako informační panely. Je zde líčena historie kláštera a dokonce se zde nachází i plánek půdorysu, který je doplněn popisky, návštěvník si tak lépe představí, kde a co v jaké části kláštera bylo.
Druhá a konečná část expozice regionu je zaměřena na počátky osídlení Jílovska od doby předlaténské až do konce 19 stol., kdy byla uskutečněna stavba unikátního kamenného železničního mostu, který je vysoký 48 m. Osídlení prehistorické se zaměřuje na oblasti jižně od Prahy a patří k nim i nejvíce zde zmiňované keltské hradiště Závist u Zbraslavi. Tato lokalita je v části prehistorické nejvíce popisována a nachází se zde některé artefakty, které na tomto hradišti byly nalezeny při archeologických výzkumech. Jedná se o přesleny, keramické nádoby, železné klíče, kamenné nástroje atd. Výstava je doplněna leteckými snímky hradiště a jeho okolí, s velmi dobře propracovaným modelem hradiště z dob, kdy ještě bylo osídlováno Kelty. Dále modelem krajiny s hradištěm, jak vypadá dnes, a pěkným dřevěným modelem keltské chalupy, která byla provedena na základě rekonstrukce podle zaznamenané nálezové situace
Dále i v této části expozice jsou vystaveny některé předměty, nalezené na území Ostrovského kláštera, kde při výzkumech byly nalezeny a doloženy základy zaniklého městečka, pocházející z poloviny 13. století. To je doplněno leteckými fotografiemi, aby byly vidět pozůstatky zdí tohoto místa, vystaven je model kláštera, jak vypadal v dobách, kdy byl osídlen. Poslední části výstavy jsou věnovány životu v Jílovém a okolí, od dob středověku do počátku 20. stol. Jedná se především o zmiňovanou těžbu zlata, ale i o život lidí, kteří v dolech pracovali a v tomto městě žili.

Hodnocení archeologické expozice
Archeologická část muzea není sice příliš rozsáhlá a také se zde nenachází moc artefaktů k prohlédnutí, což je docela škoda, protože muzeum je značně rozsáhlé a je tu dost nevyužitého prostoru, ale zato je velmi dobře propracovaný systém podávání informací, jde o doplněné texty, které návštěvníkovy podrobně vylíčí charakteristiku určité doby, na kterou je výstava zrovna zaměřena. V textech jsou samé potřebné informace, které by měli k vylíčení tématu stačit. Krom toho je každá část muzea doplněna barevnými leteckými snímky, tematickými obrázky, které někdy nahrazují chybějící artefakty, hmotnou kulturou a vcelku rozsáhlou sbírkou modelů. Muzeum bylo v posledních letech čerstvě rekonstruované a zmodernizované, artefakty jsou uloženy ve skleněných vitrínách s kovovou konstrukcí.
Muzeum je relativně rozsáhlé, pokud si chce návštěvník prohlédnout vše důkladně, určitě zde stráví i několik hodin. Návštěva byla velmi příjemná a poučná. Pracovníci muzea jsou velmi ochotní, zodpovídají na veškeré otázky návštěvníků. Podají doplňující informace k muzeu a expozicím, ale lze se jich zeptat i na nedaleké štoly, jejichž historie je součástí města a tím i muzea.
Více informací o muzeu a okolí je na internetových stránkách www.muzeumjilove.cz


Žádné komentáře:

Okomentovat