Blažek Bouzek Bratislava Brno bronzová kopí bronzové meče Bureš Castellologica Bohemica ČAS časopis Čelákovice České Lhotice Čižmář článek Čtverák Děčín doba bronzová Droberjar DSN Durdík Eggers encyklopedie eneolit etruský experiment Frymburk Germáni halštat hornictví hra hrad Hradec Králové hradiště hřivna Chrudim Chvojka import Jablonec nad Nisou jehlice jeskyně Jižní Čechy kameny kanibalismus kasteologie Keltové keramika kladiva kniha koflík konzervace koroze kovadliny kovolitectví kovové artefakty Královehradecký kraj latén Lewis-Williams Liberec Liberecký kraj Lutovský lužická popelnicová pole metalurgie montánní archeologie Musil muzeum nabídka náhrobníky Národní muzeum národní technické muzeum návod nedestruktivní archeologie neolit Nitra Oliva Olomoucký kraj paleobotanika paleolit Památkářské časopisy Památková péče na Moravě Památky středních Čech Pardubice Pardubický kraj Pearce Píč Plzeň Podborský Poděbrady popularizace archeologie povrchové sběry pozvánka Praha pravěk Průzkumy památek ranný středověk recenze sborník seminární práce situla skalní hrad Vranov Sklenář Slabina Sloup v Čechách Slované Smejtek speleologie srkipta střední Čechy svatí Šmolíková šperk štípaná industrie technologie těžba surovin tip Turek tvrz únětická Velký Vřešťov Veneti Vokolek východní Čechy výstavy Waldhauser zámek záušnice zpracování nálezů Zprávy památkové péče železo Živá archeologie

pátek 6. dubna 2012

Seminární práce: Vlastní představa o zpracování nálezů

autor: Součková M.
Seminární práce
Vlastní představa o zpracování nálezů

 Archeologické výzkumy jsou prováděny za účelem záchrany movitých či nemovitých památek, které budou nadále nenávratně ničeny převážně stavební činností. Tyto zachráněné památky a nálezy v nich ukryté vypovídají o životech minulých civilizací a tím, nám vyprávějí příběh, našich předků díky čemuž získáme představu o tom, jak vypadala jejich sídliště, pohřebiště, jaké vyráběli nástroje, keramiku a jakým způsobem.
Důležitou součástí je zpracování archeologických nálezů, dat a informací získaných během výzkumu.
Zpracovávané nálezy jsou děleny do základních skupin (artefakty, ekofakty, zvířecí a lidské pozůstatky, objekty atd.).

Důležité je zmínit zpracování nálezů během výzkumu. Neboť v době výzkumu jsou artefakty nalézány a prvotně popisovány. Jedná se o situaci kdy je artefakt či jiný druh nálezu vyzvednut ze zkoumaného prostoru. Během této situace by měl být nález pečlivě nakreslen a vyfotografován v celém kontextu (spojitost mezi artefakty v objektu). Odkryté situace a vrstvy se geodeticky zaměřují (změří se jejich zeměpisná poloha a nadmořská výška). Během výzkumu je zpracovávaná i písemná dokumentace nebo tabulky, sloužící jako seznam kontextů a sáčků. I tyto prvotní informace (kresba, foto objektu a uložení nálezu) jsou velmi důležité, můžou být totiž předmětem jakéhokoliv dalšího výzkumu či badatelského záměru.
Po vyzvednutí ze země je artefakt opatrně zabalen do folie a opatřen důležitými informacemi (název zkoumané lokality, rok prováděného výzkumu, číslo sondy, vrstva kde byl nález nalezen, číslo objektu, typ nálezu (např: keramika, kov, broušení industrie a další)) a toto vše by mělo být potvrzeno podpisem osoby, která odběr prováděla. Artefakty jsou z folie vyndávaný, až v laboratořích kde se s nimi nadále pracuje. Během výzkumu by se měli všechny předměty z jednoho objektu ukládat pohromadě pod jedním číslem, to proto, aby se později daný artefakt lépe vyhledával.
Další zpracování nálezů se provádí po výzkumu v laboratořích, které by měli být k této činnosti určeny a vybaveny vhodným nářadím a technickými přístroji. Práce s nálezy se provádí za pomoci dalších vědních oborů (Antropologie, Paleobotaniky, Paleontologie, Osteologie, Geologie, Biologie, Chemie, Fyziky) ale také i za pomoci odborníků zabývajících se kovem, sklem a dalšími technologiemi.
S materiálem, jenž je v laboratořích zpracováván by měl pracovat vyškolený odborník, neboť on na sebe bere zodpovědnost za nepodařené výsledky. Při práci s důležitým materiálem by se mělo dbát na pečlivost, zručnost, znalosti ale i správnou hygienu, protože artefakty můžou být povrchově poškozeny (mastnota).

Základní zpracování výsledků terénního výzkumu tvoří jednak laboratorní ošetření nálezů a vzorků, jednak vyhodnocení veškeré pořízené dokumentace ale také interpretace nálezu (k čemu byl určen a jiné podobné otázky týkající se artefaktu a jeho využití). Než začne pracovník s předmětem pracovat, měl by dobře znát složení předmětu (materiální složení), fyzikální a chemické vlastnosti, měl by umět artefakt vyhodnotit, zda je předmět složen z více či jen z jedné části, technologii jakou byl předmět vytvořen a důvod zhotovení tohoto předmětu. Vzorků není mnoho, proto by se měli vybírat co nejméně destruktivní metody.
Jako první zásah provedený na nálezech v laboratoři je jejich ošetření, umytí a pečlivé zbavení nečistot. Při čištění se mohou na předmětech objevit známky poškození (praskliny či jiné závady) na které, by si měl pracovník dát pozor, aby předmět ještě více nepoškodil. Po očištění se artefakty třídí a kompletují, to proto, že je možné, některé části artefaktu spojit např: keramické střepy mohou patřit k sobě a tvořit celek. Pokud tvoří keramické střepy celek, přechází se k obnovení artefaktu. To se provádí za pomocí lepení jednotlivých částí k sobě. K lepení se využívá vosková tyčinka a kahan nebo lepidlo Herkules. Keramické nálezy se mohou zkoumat za pomoci neutronové aktivační metody( elementární složení předmětu, stopové prvky- jakou surovinu hmota obsahuje), mikroskopická analýza (informace o technologii, která byla použita při výrobě za pomocí sledování stop na nádobě), rentgenová jasová analýza (dokáže rozeznat, jaký byl na keramice proveden výpal, jestli oxidační či redukční). U kovů lze využít fluorescenci a luminiscenci (lze odkrýt pravý zkorodovaný kov), rentgenové metody (Rentgenová fluorescenční spektroskopie) a jiné. Takových to metod je mnoho, ze všech se získávají chemické údaje o složení kovových artefaktů, které se poté uskladní a porovnávají mezi sebou.
Při zpracování nálezů může dojít také ke konzervaci, restauraci, preparaci, restituci, rekonstrukci a také k retuši.  Konzervace slouží k ošetření artefaktu tak aby všechny na něm provedené zásahy vedly k základní stabilizaci degradačních procesů. Restaurace je proces kdy se na artefaktu doplňují chybějící části, jejím smyslem je oživit artefakt a vrátit mu původní vzhled. Rekonstrukce je něco, jako vytvoření kopie artefaktu za pomocí znalostí a prokazatelných informací. Pokud je artefakt rekonstruován pečlivě může být naprosto stejný jako originál. Po veškerém zpracování jsou předměty označeny inventárním číslem (to znamená, že každý nález dostane své vlastní nezaměnitelné číslo, aby byl vždy jednoznačně identifikován) a uloženy v depozitáři či muzeu.
Archeologické nálezy jsou zpravidla odevzdávány do příslušných regionálních muzeí. Může se ale stát, že muzea odmítnou nálezy převzít vzhledem k omezeným kapacitám svých depozitářů. Potom jsou tyto předměty uloženy v depozitářích společnosti, která výzkum prováděla a artefakty, jsou zde uloženy do doby, dokud se stav v muzeu nezlepší. Podmínky v muzeu by měli být přizpůsobeny, zde uloženým artefaktům aby nebyly nijak poškozovány. Jedná se především o škodlivé vlivy v depozitářích a ve sbírkách. Artefakty mohou být ovlivněny teplem, světlem, zářením, atmosférickým znečištěním (prachem v ovzduší). Všechny tyto vlivy, by měli být nastavené v takové míře, aby artefaktu vyhovovali a neničili ho. To se dá ovlivnit tím, že cenné předměty se uloží do speciálních folií, v místnostech a vitrínách je správné větrání a teplota, vhodné osvětlení, filtry k čištění vzduchu a další pomocné mechanizmy.
Zpracování terénní dokumentace do podoby nálezové zprávy. Jedná se o záznam kreseb, plánů, formulářových záznamů, fotografií atd., probíhá v dobu, kdy se provádí laboratorním zpracováním nálezů a vzorků. Kresby a plány jsou přenášeny z papíru přímo do počítače, vytvářejí se různé databáze, které jsou vyhodnoceny, vytváří se i fotografická dokumentace. Všechny takto zpracované informace jsou uspořádány v tzv: nálezové zprávě, která již obsahuje i kompletní popis a interpretaci všech odkrytých archeologických situací. Po ukončení výzkumu jsou tyto nálezové zprávy uloženy v institucích a společnostech, které výzkum prováděli.
Žádné komentáře:

Okomentovat