Blažek Bouzek Bratislava Brno bronzová kopí bronzové meče Bureš Castellologica Bohemica ČAS časopis Čelákovice České Lhotice Čižmář článek Čtverák Děčín doba bronzová Droberjar DSN Durdík Eggers encyklopedie eneolit etruský experiment Frymburk Germáni halštat hornictví hra hrad Hradec Králové hradiště hřivna Chrudim Chvojka import Jablonec nad Nisou jehlice jeskyně Jižní Čechy kameny kanibalismus kasteologie Keltové keramika kladiva kniha koflík konzervace koroze kovadliny kovolitectví kovové artefakty Královehradecký kraj latén Lewis-Williams Liberec Liberecký kraj Lutovský lužická popelnicová pole metalurgie montánní archeologie Musil muzeum nabídka náhrobníky Národní muzeum národní technické muzeum návod nedestruktivní archeologie neolit Nitra Oliva Olomoucký kraj paleobotanika paleolit Památkářské časopisy Památková péče na Moravě Památky středních Čech Pardubice Pardubický kraj Pearce Píč Plzeň Podborský Poděbrady popularizace archeologie povrchové sběry pozvánka Praha pravěk Průzkumy památek ranný středověk recenze sborník seminární práce situla skalní hrad Vranov Sklenář Slabina Sloup v Čechách Slované Smejtek speleologie srkipta střední Čechy svatí Šmolíková šperk štípaná industrie technologie těžba surovin tip Turek tvrz únětická Velký Vřešťov Veneti Vokolek východní Čechy výstavy Waldhauser zámek záušnice zpracování nálezů Zprávy památkové péče železo Živá archeologie

sobota 23. června 2012

O knize Hromové klíny a hrnce trpaslíků


autor: Lucka Lapáčková
Hromové klíny a hrnce trpaslíků
Z pokladnice české folklorní archeologie
Karel Sklenář

Kniha Karla Sklenáře je prvním z pokusů skloubit archeologii jako takovou s folklorem, tedy lidovou slovní tvorbou. Pověry, zvyky či pohádky už od antického starověku, můžeme předpokládat i starší výskyt, sjednocovaly myšlení tehdejšího obyvatelstva. Karel Sklenář ve svém díle demonstruje vztah vědy a myšlení prostého lidu tzv. folklorní archeologii, z čehož vzniká vskutku poutavá monografie.
Počátky vzniku folklorní archeologie lze spatřovat již v 19. století. V éře romantismu vznikaly tendence a touhy spojit vědecké hledisko s tím folklorním. Romantičtí archeologové měli snahu poučit nevzdělaný lid o zachování památek, mezi ně patřil i první z českých folklorních archeologů P. Václav Kromlus a vysloužilý farář a ochránce starožitností P. František Rohozecký. Většina z pozůstatků lidských kultur však byla ničena a to z různých důvodů. Lidé byli ziskuchtiví, pověrčiví nebo jen apatičtí.
V úvodu autor líčí obecnou charakteristiku a dějiny vývoje folklorní archeologie, v dalších kapitolách se bude zabývat artefakty, na něž nejvíce dolehl vliv folkloru a nemovitými památkami viditelnými v terénu.
Tedy přejděme k první kapitole a k prvnímu z témat, hromovým klínům. Jak již samotný název napovídá, spojitost s hromem a bleskem byla pro lidové pověry takřka nezpochybnitelná. Celosvětové rozšíření termínu hromový kámen je důkazem všeobecného lidového povědomí o „původu“ tohoto předmětu. Tradice pojmenování sahá také velmi daleko. Vždyť již ve starověku byly tyto kameny využívány k magickým účelům a víra v jejich kouzelnou moc se udržela až do středověku. Přesvědčení o léčebných, ochranných či obecně prospěšných vlastnostech byla v mysli obyčejného člověka hluboce zakořeněna a jen těžko jej šlo přesvědčit o vědeckém účelu artefaktu. Autor uvádí hnedle několik lidových výkladů zrodu hromových kamenů, nicméně z archeologického hlediska se na jejich vzniku přičinil jen člověk. Typologicky se setkáme s broušenými kamennými sekerami, klíny, sekeromlaty, přesleny, výjimečně i paleolitickými pěstními klíny. Z nearcheologických předmětů se mohou objevit i meteority nebo zkameněliny.

Následující kapitola nese pojmenování Rytíři, pastýři, pytláci. Kapitola sama o sobě není zdlouhavá, přesněji řečeno se jedná o nejkratší kapitolu celé knihy. Námětem se stávají pohřebiště či samostatné hroby. Hroby nebyly ničím překvapivým, často se na ně naráželo při stavební činnosti i při práci na poli. Ve chvíli, kdy pohřeb skýtal bohatou výbavu, byl vzdělaneckou společností označen za hrob panovníka, světce či mytické osobnosti. Obyčejný lid přistupoval k nálezům hrobů jiným směrem. Prvním předpokladem byl obvykle zločin vraždy, kromě toho velkou roli sehrály i milodary přidané do hrobu. Na jejich základě vznikaly různé historky. Například nalezený meč musel dozajista znamenat pohřeb rytíře, jelení paroh zase ukazoval na pohřbeného myslivce s jelenem. Toto byly vcelku běžné situace. Na druhé straně stály pohřebiště, ta byla interpretována jako místa válečného konfliktu a nebožtíci za padlé oběti boje.
Samorostlé hrnce a nádobí trpaslíků. Toto pohádkové vyznění nás opravdu přenese do sféry trpaslíků a skřítků, leč jen v rámci folkloru. V prvotním počátku, již od dob antického Říma, existovala víra v hrnce vyrostlé ze země. Tato představa se udržela, stejně jako u hromových klínů, do raného středověku. V období renesance a humanismu se vzdělanci přiklonili k názoru vědeckému, tedy k hypotéze uren. Přeměnou ze samorostlých hrnců vznikla víra v hrnce trpaslíků. U nás se tato idea nikdy moc neuchytila, oproti tomu v domovském prostředí německého a hornického folkloru se „existenci“ trpaslíků velmi dařilo. Samozřejmě, realita nás odkazuje do patřičných mezí. Hrnce trpaslíků nejsou ničím jiným, než pozůstatkem lidské tvorby, keramickými nádobami, které lidé v průběhu věků ukládali do země. Ani tyto památky neušly ostražitosti soudobého laika. Nádoby, ale i pouhé střepy se těšily pozornosti jak v kladném, tak i záporném smyslu. V horším případě se nádoby dočkaly zkázy, jelikož nálezce byl přesvědčen o jejich ďábelském původu. Na druhé straně byly hrnce často využívány prakticky, k ukládání sypkých materiálů, napájení domácích zvířat, ale i v léčitelství.
Jedna z kratších kapitol této knihy nás obeznámí s vnímáním mincí. Nálezy římských i středověkých mincí nebudily takovou pozornost a to z jednoho prostého důvodu. Jakmile na nich nálezce rozpoznal obraz či písmo, poznal, že se jedná o platidlo. Starší, keltské mince, které tyto znaky postrádaly, naopak pobízely k pozornosti a popouštěly uzdu lidské fantazie. Keltské mince mušlovitého tvaru daly vzniknout pověrám o duhových mističkách neboli duhovkách. Tento termín navíc přešel přes folklor až k odborné řeči, dodnes využívané.
 Sklenář se v několika následujících kapitolách věnuje tématu toponomastiky, tedy nauce o vlastních jménech. Lidové názvy lze považovat za jakýsi archeologický pramen a autor mu věnuje značné pozornosti. Seznámíme se s místními a pomístními jmény. Místní jména by nás teoreticky měla odkázat na existenci archeologických památek v obydlených polohách. Zde však dojdeme zklamání, většina z názvů vznikla až ve středověku pod vlivy politického, náboženského dění, či přílišnou snahou romantických nadšenců utvořit z „ničeho“ archeologický nález. Oproti tomu pomístní jména, jména popisující polohy v neobydlených místech, často na archeologický pramen doopravdy ukazují. Tyto objekty byly v krajině dobře viditelné a staly se bodem zájmu společnosti, především té vesnické.
Začněme kapitolou Žižkovy hradby, švédské šance. Autor v této části knihy systematicky rozebírá vzory pomístních jmen, v rozsahu až několika desítek stran, která by nás mohla nasměrovat ke zjištění nemovitých památek. Ale i zde, s největší pravděpodobností, narazíme na různá úskalí, neboť se častokrát jedná o pozůstatky středověké i novověké, nikoliv však pravěké. Pro představu čtenáře jsou nejběžnější jména odvozena od kořene hrad, nadále zámek, ležení, tábor a dalších. Označení Valy, Šance, Ohrada, Kolo, Příkopy zase patrně odrážejí to, co bylo pro lid zřejmé pouhým pohledem, tj. názvosloví podle viditelného typu opevnění. Tradované pověsti, historické osobnosti a události, vlastníci a nejobecněji stáří, stav či velikost, to vše ovlivnilo vznik lidových názvů hradišť. Nejpřehlednější, ale zároveň nejobsáhlejší je autorovo chronologické třídění hradišť od pravěkých až po pruská.
V následující stručné kapitole Zakleté princezny a ohniví psi se autor obrací na stranu pověstí a pověr, které se přičinily na vzniku pomístních jmen. Venkovský člověk ovlivněný rytířskými příběhy vnímal hradiště jako hrady. Výslovně ty, které vzbuzovaly pozornost, jsou opředeny lidovými pověrami o sídlech bohatých pánů, loupežníků, o zjeveních a strašidlech, o pokladech atd.
Poslední z kapitol podávající čtenáři výklad vlastních jmen se nazývá Hrůby, kopky, bochence a mohejlík. Již podle názvu je zřejmé, že kapitola bude poukazovat na hrobové celky, respektive mohyly. Máme-li v úmyslu vypátrat mohyly pomocí lidových jmen, musíme se vydat cestou jiného pojmosloví. Slova s kořeny mohyl, mohel nejsou odvozena od pravěkých a slovanských hrobů, nýbrž od potoka nebo říčky. Karel Sklenář prezentuje řadu názvů, avšak jak to u lidových pojmenování bývá, často nereflektují původní význam. Z nejčastěji používaných kořenů slov autor uvádí hrob, homole, hroby, hrůby, hrobka, rov a jiné. S existencí mohyl nebo jen náspů se pojí pozoruhodné lidové pověry. Nejenom na našem území, ale také v Německu, Nizozemí, Francii, Anglii a dalších. Mohyly se vždy považovaly za podivná místa, kde tančí kostlivci, spojovaly se s poklady, začarovanými místy, zjeveními, čarodějnicemi a strašidly.
Předposlední kapitola nese název Kosti, hroby a hrady obrů a autor nás seznámí s existencí obrů, samozřejmě, že pouze v podání pověr a pověstí. Víra v obry vyrůstala hned z několika možných podloží. Mytologických; historických; z nálezů kostí velkých zvířat, především mamutů. Ve středověku víru v obry umocnila také bible. Megalitická Evropa zase obrům připisuje zásluhy na příznačných kamenných stavbách. U nás se však pověry tohoto typu vyskytují jen velmi zřídka, a když vůbec, tak ve spojení s Avary, stejně jako s Huny v některých místech Evropy.
Zkamenělí hříšníci a obětní kameny je závěrečnou kapitolou, kterou zakončíme povídání o folkloru. Uctívání kamenů v terénu mělo dlouhého trvání a dotklo se i odborného folkloru. Původ obětního kamene není vůbec lidový, ale vznikl mezi starožitníky. Tyto kameny navíc nejsou archeologickými památkami, ale přirozenými útvary. Vesměs zajímavějším námětem lidové tvorby jsou tzv. vztyčené kameny. Tyto nápadně připomínají megalitické památky a jsou jednoznačně archeologickou památkou. Prostí lidé je nepovažovali za lidské dílo, ale přikládali jim nadpřirozený vznik. Jejich údajné magické schopnosti dobře posloužily k čarodějným obřadům. Tyto pohanské praktiky pobuřovaly církev, která přistoupila k řešení svérázně a menhiry nechávala strhnout.  Jedinou představu, kterou sama podporovala a rozmnožovala, byla ta o hříšnících, kteří za trest zkameněli. Autor po tomto krátkém výkladu přechází k výčtu českých „zkamenělců“, obrazem si jich několik uvedeme. Nejznámější „kamenný muž z Kloubouk na Slánsku, kamenní pastýři a rytíři na Břvanském vrchu mezi Louny a Mostem, zkamenělá hospodská z vrchu Hostibejku, zkamenělá pasačka i s kozami na vyšehradské skále v Praze adalší.
Na úplný závěr bych doplnila několik informačních údajů o knize samotné. Monografie v originálním názvu Hromové klíny a hrnce trpaslíků vyšla roku 1999 v nakladatelství Set out Praha. Kniha je menších rozměrů, přesněji formátu A5 s rozsahem 227 stran. Obálka knihy je tmavě modré barvy s lesklým laminováním. Vnitřní uspořádání knihy je členěné do jednotlivých kapitol, kterým předchází téměř dvacetistránkový úvod. Za poslední kapitolou se nanovo objevuje seznam použité literatury a poznámky. Celý text je doprovázen černobílými fotografiemi a ilustracemi.
Karel Sklenář píše o tématu folklorní archeologie srozumitelným stylem a tím se celé dílo stává snadno čtivé. Náměty kapitol jsou prokládány svědectvími, častokrát již z období 19. století a počátku 20. století. Tyto příklady dodávají čtenáři pocit autenticity a lidové pověry zajisté čtenáře zaujmou svou tajuplností. Knihu mohu vřele hodnotit jako nenáročnou a poučnou četbu.  

Žádné komentáře:

Okomentovat